Gårdens driftsløsøre

  • Forsikring av gårdens eiendeler
  • Dekker uforutsette skader
  • Dekker yrkesskade til ulønnet arbeidshjelp
Kontakt oss
Forsikringen dekker skader på eiendelene du har på gården, og kan gjerne kalles for gårdens innboforsikring.

Dette bør du vite

Du får 20 % rabatt hvis du har brannalarmanlegg på hele gården. Har du driftsløsøre lagret på flere eiendommer dekker forsikringen også disse.

Driftsløsøre kan være produksjonsutstyr, verktøy, maskiner og inventar. For eksempel såmaskin, plog eller inventaret på fjøskontoret.

Dette dekker forsikring av gårdens driftsløsøre

Forsikringen dekker uforutsette skader, som for eksempel brann, tyveri og vannskader.

Du velger selv forsikringsbeløp etter hvor store verdier som skal dekkes av forsikringen. Forsikringen kan dekke skade på enkeltgjenstander, forutsatt at gjenstandens verdi ikke overstiger 250.000 kroner.

Du får også erstattet:

  • Nyanskaffelser i forsikringsåret, inntil 20 prosent av samlet forsikringssum.
  • Yrkesskade for ulønnet arbeidshjelp i henhold til lov om yrkesskade.
  • Utgifter til pålagt fjerning av miljøavfall, med inntil 150.000 kroner.
  • Rekonstruksjon av arkiver, med inntil 50.000 kroner.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Spørsmål og svar

Er eiendelen forsikret om den brukes på en annen plass enn min egen gård?

Forsikringen gjelder også om du benytter eiendelen på et annet sted enn din egen gård. Dette kan for eksempel være aktuelt om du bruker en traktorredskap på et jorde som ikke tilhører din egen gård, eller om eiendelen skal fraktes til reparasjon.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Må jeg tegne en forsikring på hver eiendel, eller kan eiendelene samles i en forsikring?

Du samler alle eiendelene som skal forsikres på gården i samme forsikring. Hver enkelt eiendel kan ha en verdi på inntil 250.000 kroner.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvordan beregner vi verdiene av eiendelene som skal forsikres?

Verdien beregnes etter gjenanskaffelsespris, altså hva det vil koste å kjøpe tilsvarende utstyr etter en skade.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva innebærer yrkesskade for ulønnet arbeidshjelp?

Med yrkesskade og yrkessykdom regnes skade og sykdom som forsikrede påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden når det er:
  • skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)
  • skade og sykdom likestilt med yrkesskade
  • annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
Belastningslidelser regnes ikke som yrkesskade/yrkessykdom.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!