Bondens ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet og gir en engangsutbetaling ved varig skade etter en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes nødvendige behandlingsutgifter. Forsikringen gjelder i hele verden.

Bondens ulykkesforsikring kan kjøpes fram til du fyller 70 år og opphører senest ved 1. hovedforfall etter fylte 75 år. Kjøpes forsikringen for hele familien er barn dekket til fylte 20 år.

Du kan velge mellom flere dekningsalternativ og forsikringssummer, avhengig av din livssituasjon.

Dekning

  • Bonden selv
  • Bonden med ektefelle/samboer
  • Bonden med barn
  • Bonden med ektefelle/samboer og barn

Forsikringssum

  • 10 G
  • 20 G
  • 30 G
  • 40 G

Medisinsk invaliditet

Medisinsk invaliditet fastsettes tabellarisk basert på den tapte funksjonsevnen som skaden gir og sammenholder invaliditeten med Sosialdepartementets invaliditetstabell som inneholder en liste over skadefølger i ulike organer/kroppsdeler med tilhørende invaliditetsgrader i prosent.

Ved fullstendig invaliditet får du utbetalt hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet får du erstatning i forhold til invaliditetsgraden.

Behandlingsutgifter

Forsikringen dekker behandlingsutgifter med inntil 1 G (G=folketrygdens grunnbeløp). Behandlingen må være foreskrevet av lege.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.