Rettigheter, klagemuligheter og vilkår

Disse betingelsene gjelder for alle brukere av Landkreditt.no.

Opphavsrett og ansvar

Alt innhold og utforming på Landkreditts nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Rettighetene tilhører Landkreditt og våre informasjonsleverandører. Enhver som besøker våre nettsider, må respektere disse rettighetene og kan ikke gjengi noe innhold uten skriftlig tillatelse.

Informasjonen presentert på våre nettsider skal ikke anses som bindende tilbud fra Landkreditt. Vi forbeholder oss retten til å endre informasjon om produkter, vilkår og annet innhold uten forvarsel.

Vi streber etter å presentere korrekt og pålitelig informasjon. Likevel kan vi ikke garantere at all informasjon er feilfri, oppdatert eller tilgjengelig til enhver tid. Landkreditt innhenter informasjon fra ulike kilder, og brukere må forstå at vi ikke kan holdes ansvarlige for konsekvensene av informasjonens bruk.

Landkreditts nettsider er primært rettet mot brukere i Norge. Enhver tvist vedrørende nettstedet skal avgjøres i henhold til norsk lov med verneting i Norge.

Personvern

Vi følger gjeldende regler og forskrifter i personvernloven ved behandling av personopplysninger. Les mer om innsyn personopplysninger.

Angrerett

Ved avtaler inngått gjennom nettstedet har du rett til å benytte deg av angreretten innen 14 dager. For spesifikke avtaler som IPS eller personforsikring utvides fristen til 30 dager.

Angrerettskjema (PDF)

Klagemuligheter

Dersom du er misfornøyd med våre tjenester, oppfordrer vi deg til å kontakte oss direkte. Vi ønsker å løse eventuelle problemer i dialog med våre kunder. En samtale kan gi nye opplysninger og eventuelle misforståelser kan oppklares. Ofte vil saken bli løst allerede her. Blir vi ikke enige, har du flere muligheter til å kunne gå videre med saken hos oss.

Velg selskap:

Landkreditt Bank

Vi vil gjerne da ha en skriftlig tilbakemelding fra deg. Vennligst benytt dette skjema, eller benytt postadressen under. 

Alle henvendelser vil behandles iht. finansavtaleloven § 3-53 (2). 

Landkreditt Forsikring

Kundeombudet håndterer et bredt spekter av saker og utfører grundige undersøkelser av både behandlingsprosessen og eventuelle erstatningsspørsmål. Det er etablert for å sikre at du som kunde blir godt ivaretatt og behandlet på en rettferdig måte.

Kundeombudet kan avvise klager dersom saken har en kompleksitet eller krever en sakkyndighet som kundeombudet ikke innehar. Kundeombudet behandler ikke klager som vedrører generell saksbehandling, oppfølging eller servicenivå i sakene. Dette gjelder også ansvarsspørsmål ifm. sammenstøt mellom motorvogner hvor motparten er forsikret i annet selskap. Også useriøse eller ubegrunnede klager kan avvises.

Kundeombudet opererer uavhengig og upartisk, og tar sine avgjørelser selvstendig.

Det er viktig å merke seg at Kundeombudet ikke behandler saker som allerede er under behandling i andre instanser, for eksempel domstoler, voldgiftssaker, reklamasjonsnemnder eller Finansklagenemnda.

Registrer klagesak

Etter at klagen din er registrert, vil du få en skriftlige tilbakemelding fra kundeombudet med informasjon om videre saksgang.

Klagefrist

Det er viktig å være oppmerksom på den fastsatte klagefristen. Ifølge forsikringsavtalelovens § 8-5 andre ledd må saken klages inn til enten Kundeombudet, Finansklagenemnda eller bringes inn for domstolene innen seks måneder etter at du mottok avgjørelsen i saken din. Dersom denne fristen ikke overholdes, mister du retten til eventuell erstatning. Det er derfor avgjørende å handle innenfor den gitte tidsrammen for å sikre at klagen blir behandlet i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

Landkreditt Forvaltning

Våre retningslinjer for behandling av kundeklager følger verdipapirfondforskriften § 2-7 og gjennomgås årlig.

Registrer klagesak

Klagebehandling: Vi sender skriftlig bekreftelse på at vi har mottatt klagen og at den er under behandling, senest en uke etter mottak. Administrasjonssjefen vurderer om andre ansatte bør involveres og bestemmer om det er behov for ekstern hjelp. Vi gir et skriftlig svar så raskt som mulig, avhengig av klagen. Vi informerer også om muligheten til å ta klagen videre til Finansklagenemda.

Dokumentasjon: Alle klager og svar, samt annen dokumentasjon, arkiveres elektronisk. Klagesaker loggføres, og prosessen dokumenteres. Administrasjonssjefen har ansvar for dette.

Rapportering: Kundeklager rapporteres umiddelbart til administrerende direktør. Hvis klagen opprettholdes etter svar, rapporteres den til styret. Årlig rapporteres kundeklager til Finanstilsynet via Altinn.

Klager knyttet til VPS-systemfeil rapporteres også til Euronext Securities.

Dette er regulert i dokumentet «EURONEXT SECURITIES OSLO - RULES FOR REGISTRATION ACTIVITIES AND RELATED ANCILLARY SERVICES» (gjeldende fra 6. juli 2022).

Vi gjør også oppmerksom på din rett til å bringe saken inn for Finansklagenemda, jf finansavtaleloven § 4 (3).

Ansvarlig redaktør: Ole Laurits Lønnum, konsernsjef.
Redaksjonen kan nås på redaksjon@landkreditt.no

Adresse: Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo
Telefon sentralbord: 23 00 08 00