Bondens yrkesskadeforsikring

Som selvstendig næringsdrivende bonde har man ikke samme rettigheter som vanlige lønnsmottakere ved skade oppstått i arbeidssituasjon. Bondens yrkesskadeforsikring er en spesialtilpasset forsikring for bønder som dekker yrkesskader og yrkessykdommer som er en direkte følge av arbeidet på gården.

  • Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år.
  • Det er ingen krav til helsevurdering ved kjøp av forsikringen.
  • Bondens yrkesskadeforsikring gjelder når du utfører vanlig gårdsarbeid.

I tillegg til denne forsikringen bør du tegne frivilling yrkesskadetrygd hos NAV, da forsikringen er ment som et supplement til NAV sine ytelser.