Bondens yrkesskadeforsikring

Som selvstendig næringsdrivende bonde har man ikke samme rettigheter som vanlige lønnsmottakere ved skade oppstått i arbeidssituasjon. Bondens yrkesskadeforsikring er en spesialtilpasset forsikring for bønder som dekker yrkesskader og yrkessykdommer som er en direkte følge av arbeidet på gården.

  • Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år.
  • Det er ingen krav til helsevurdering ved kjøp av forsikringen.
  • Bondens yrkesskadeforsikring gjelder når du utfører vanlig gårdsarbeid.

I tillegg til denne forsikringen bør du tegne frivilling yrkesskadetrygd hos NAV, da forsikringen er ment som et supplement til NAV sine ytelser.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.