Oppgraderinger og utbygginger i dagens landbruk er svært kostbare. Det kan derfor by på problemer å få lånefinansiert det som i utgangspunktet er et godt prosjekt.

Prosjektfinansiering passer for deg som har et gjennomarbeidet og godt landbruksprosjekt, og som har god betjeningsevne, men ender opp med for høy belåningsgrad til å få ordinært landbrukslån.

Produktet er særlig aktuelt i områder med lavt pantegrunnlag, men hvor det samtidig er et aktivt landbruksmiljø.

For å få prosjektfinansiering til nybygg anbefaler vi at det benyttes ekstern byggekredittsoppfølging.

Prosjektfinansiering har en nedbetalingstid på 20 år. Lånet sikres i konsesjonspliktig landbrukseiendom og gir medlemskap i Landkreditt SA. 

Landkreditt har en total årlig ramme på 100 millioner kroner til prosjektfinansiering. Prosjektfinansiering kan ikke kombineres med andre lån.

Prosjektfinansiering passer for deg som har:

 • Et godt prosjekt innen landbruket, i et område med aktivt landbruksmiljø
 • God betjeningsevne, men for høy belåningsgrad
 • Belåningsgrad på 90-110 % av antatt verdi i landbrukseiendommen

Hvem kan få prosjektfinansiering?

For å få prosjektfinansiering hos oss må du ha et låneprosjekt som oppfyller følgende kriterier:

 • Et godt prosjekt innen landbruket
 • Konsesjonspliktig landbrukseiendom i et område med aktivt landbruksmiljø
 • God betjeningsevne
 • Belåningsgrad på 90-110 % av antatt verdi i landbrukseiendommen

Hva må jeg ha klart av dokumentasjon for å søke prosjektfinansiering?

For at vi skal kunne starte behandlingen av din søknad om prosjektfinansiering trenger vi følgende dokumentasjon:

 • Skattemelding (selvangivelse) og næringsoppgave for siste år, samt landbruksskjema.
 • Takst eller beskrivelse av gården med bilder og informasjon om byggeår, areal, kvote, konsesjon m.m.
 • Driftsplan og evt. skog eller likviditetsoversikt ved større investeringer på gården.
 • Prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag og eventuelt tegninger.
 • Finansieringsplan
 • Forsikringspolise

Du kan legge ved dokumentene når du søker digitalt, eller ettersende på nett eller vanlig post: Landkreditt Bank AS, Landbruk, Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo

Trenger jeg takst av eiendommen for å få prosjektfinansiering?

Dersom du har takst av gården ønsker vi at du sender oss denne. Er taksten eldre enn tre år ønsker vi at du i tillegg sender oss bilder av bygningene på gården.

Har du ikke takst kan vi gi en verdivurdering av gården din ved at du sender oss en beskrivelse av gården med bilder og informasjon om byggeår, areal, kvote, konsesjon og annen informasjon som er relevant for å sette verdien.

Alternativt kan du selv skaffe en takst av eiendommen din. Utgiftene til taksering betales av låntaker.

Hvilken sikkerhet kreves for å få prosjektfinansiering?

Ved langsiktig finansiering av landbrukseiendommer krever vi 1. prioritets pant i eiendommen. Vi vurderer også pant i løsøre, som tilleggssikkerhet for lånet. Betingelser avtales i det enkelte tilfelle.

Kan jeg få avdragsfrihet på prosjektfinansiering?

Det gis i utgangspunktet ikke avdragsfrihet på prosjektfinansiering, men du kan få avdragsfrihet i byggeperioden. 

Hva skjer når jeg har søkt prosjektfinansiering?

Når vi har mottatt all dokumentasjon kan vi begynne å behandle søknaden din. Vanlig behandlingstid er ca. en uke. Dersom søknaden innvilges vil du motta et lånetilbud til signering enten pr. post eller e-signering. Deretter vil evt. pantobligasjoner sendes til kartverket for tinglysning.

Alle heftelser som forutsettes slettes eller vike prioritet, må være i orden før vi kan utbetale lånet. Når alt er på plass vil utbetaling skje i løpet av noen dager.

Når blir lån til prosjektfinansiering utbetalt?

Lånet blir utbetalt når vi har mottatt papirene i ferdig utfylt stand. Det er to alternativer:

 1. Når vi må tinglyse nytt pant i eiendommen vil lånet bli utbetalt etter at vi har mottatt panteretten i retur fra tinglysning.
 2. Ved opplåning av eksisterende panterett vil lånet bli utbetalt etter at vi har fått de signerte lånepapirene i retur. Forutsetninger for lånet må være oppfylt før lånet blir utbetalt. Forutsetningene vil du finne i din låneavtale.