Tegninger/innløsninger må være oss i hende innen kl 15:00 fredag 27. desember for å få kurs mandag 30. desember (siste kursdato i 2019).

Velg metode for kjøp og salg av fond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.