Et styreverv er personlig. Det betyr at det enkelte styremedlem, også ansattvalgte styremedlemmer, personlig svarer for et mulig erstatningskrav.

Styreansvarsforsikring betyr større trygghet under utføring av styreverv for det enkelte medlem og selges samlet for hele styret.

Hvem er dekket under forsikringen?

 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • Styremedlemmer/varamedlemmer som har vært eller blir styremedlem.

For selskaper dekkes også

 • Daglig leder/administrerende direktør når han/hun opptrer som styremedlem
 • Daglig leder/administrerende direktør når han/hun står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet
 • Medlem av bedriftsforsamling

Forsikringen dekker

 • Styremedlemmers rettslige erstatningsansvar
 • Økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting
 • Rettslig behandling av erstatningskrav som omfattes av forsikringen

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Dette bør du vite

Tap kan oppstå fordi styret har forsømt sin plikt til å overholde forsvarlige kontrollrutiner.

Ansvar overfor enkeltkreditorer: Kjøp av varer eller tjenester på kreditt på et tidspunkt styremedlemmene visste eller burde visst at virksomheten ikke var i stand til å oppfylle avtalen og kreditor ikke ble opplyst om dette.

Historier fra virkeligheten:

 • Selskapet, som drev innenfor monteringsbransjen, gikk med underskudd, og hadde negativ egenkapital. På tross av store betalingsproblemer inngikk selskapet en kontrakt med en annen aktør i bransjen. Dette selskapet skulle hjelpe det konkurstruede selskapet med oppfyllelsen av en montering som var forsinket.
 • Styreleder unnlot å redegjøre for den vanskelige økonomiske situasjonen selskapet var i da denne kontrakten ble inngått. Kort tid etter ble det begjært oppbud, og konkurs ble åpnet. Kontraktsmotparten stevnet deretter styrelederen personlig med krav om erstatning, under henvisning til at han hadde handlet uaktsomt og måtte kjennes erstatningsansvarlig for tapet påført selskapet.
 • Tingretten slår fast at styrelederen var godt informert om selskapets vanskelige økonomiske stilling. Den slår videre fast at insolvens må ha fremstått som innlysende for selskapet, og at situasjonen ved avtaleinngåelsen gav styrelederen en sterk oppfordring til å informere kontraktsmotparten om selskapets finansielle situasjon.a