Forsikringen gjelder hele døgnet og gir en engangsutbetaling ved varig skade etter en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes nødvendige behandlingsutgifter. Velger du dødsfallsdekning, vil forsikringen gi en engangsutbetaling til dine etterlatte hvis ulykkesskaden medfører dødsfall.

Du kan velge om forsikringen skal gjelde ved medisinsk invaliditet, dødsfall eller begge deler.

Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år og til du fyller 70 år. Forsikringen opphører senest 1. hovedforfall etter fylte 75 år.

Medisinsk invaliditet

Medisinsk invaliditet fastsettes tabellarisk basert på den tapte funksjonsevnen som skaden gir og sammenholder invaliditeten med Sosialdepartementets invaliditetstabell som inneholder en liste over skadefølger i ulike organer/kroppsdeler med tilhørende invaliditetsgrader i prosent.

Ved fullstendig invaliditet får du utbetalt hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet får du erstatning i forhold til invaliditetsgraden.

Behandlingsutgifter

Forsikringen dekker behandlingsutgifter med inntil 60.000 kroner. Behandlingen må være foreskrevet av lege.

Dødsfall

Dør du som følge av en ulykkesskade utbetales forsikringssummen til dine etterlatte.

Samboer er ikke likestilt med ektefelle og kan bare få utbetalt forsikringssummen dersom du oppnevner samboer som begunstiget.