Barne- og ungdomsforsikringen dekker både ulykke og sykdom og kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år.

Alle dekningene opphører senest når barnet fyller 26 år. Unntaket er utvidet hjelpestønad og dagpenger som opphører når barnet fyller 20 år. Denne forsikringen forutsetter godkjent helseerklæring.

Barneulykkesforsikringen er en ren ulykkesforsikring og kan kjøpes fra barnet er født til han/hun er 18 år. Denne forsikringen opphører når barnet fyller 26 år.

  Barneulykke Barn- og ungdom Erstatning inntil
Medisinsk invaliditet  X  X 25 G
Behandlingsutgifter  X  X 1 G
Død som følge av ulykke  X  X 1 G
Arbeidsuførhet    X 9 G
Utvalgte sykdommer    X 4,5 G
Dagpenger ved sykehusopphold    X 650 kr pr dag
Utvidet hjelpestønad    X 5 G
Ombygging av bolig    X 2 G
Død som følge av sykdom    X 1 G

G = 92.576 pr 1.5.2016 (Folketrygdens grunnbeløp)

Medisinsk invaliditet

Blir barnet utsatt for en ulykke som medfører varig medisinsk invaliditet, vil barnet få utbetalt en engangserstatning.

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter dekkes med inntil 1 G. Forutsetningen er at barnets lege mener det er behov for behandlingen og at behandlingsutgiftene ikke dekkes av NAV/Helfo.

Død

Dør barnet som følge av en ulykkesskade utbetales 1 G. Under Barne- og ungdomsforsikringen omfattes også dødsfall som følge av sykdom.

Arbeidsuførhet

Engangsutbetaling ved min. 50 % varig arbeidsuførhet.
Størrelsen på erstatningen er avhengig av uføregrad og utbetales tidligst når barnet er 18 år.

Utvalgte sykdommer

Erstatningen utgjør 4,5 G. Eksempler på utvalgte sykdommer er kreft, diabetes og alvorlig brannskade. Se vilkårene for fullstendig oversikt over hvilke sykdommer som gir rett til utbetaling.

Dagpenger ved sykehusopphold

Dagpenger utbetales til foresatte/verge når barnet er innlagt på sykehus i mer enn 10 dager som følge av sykdom eller ulykke. Erstatningen er kr 650 per dag i maks 365 dager for samme sykdoms-/ ulykkestilfelle. Erstatningen er skattepliktig.

Utvidet hjelpestønad

Utvidet hjelpestønad utbetales når det foreligger vedtak fra NAV om innvilget hjelpestønad. Utbetaling ytes med maks 5 G. Se egen tabell i vilkårene.

Ombygging av bolig

Ombygging av bolig dekkes med inntil 2 G hvis ulykkesskaden eller sykdommen gir grunnlag for det. Se vilkår for nærmere detaljer.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.