Vårt arbeid med bærekraft

Landkredittfondene forvaltes med sikte på å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid innenfor rammer som er nedfelt i fondenes vedtekter og prospekter. Siden muligheter og risiko også inkluderer ESG-hensyn, mener vi det er riktig å ta bærekraftshensyn inn i vurderinger både når vi ser på selskapenes potensiale, men også når vi vurderer risikobildet.

Landkredittfondene forvaltes med sikte på å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid innenfor rammer som er nedfelt i fondenes vedtekter og prospekter. Siden muligheter og risiko også inkluderer ESG-hensyn, mener vi det er riktig å ta bærekraftshensyn inn i vurderinger både når vi ser på selskapenes potensiale, men også når vi vurderer risikobildet.

Vår forvaltningsstrategi går ut på å velge de selskapene vi mener er lønnsomme og veldrevne – ikke bare i dag, men også i fremtiden. Dette kaller vi økonomisk bærekraftig forvaltning.

Les våre retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer

Virkemidler

For å være en ansvarlig forvalter, benytter vi følgende virkemidler:

 1. ESG-integrering
 2. Eksklusjoner
 3. Aktiv eierskapsutøvelse

ESG-integrering

Vår forvaltningsstrategi går ut på å velge de selskapene vi mener er lønnsomme og veldrevne ikke bare i dag, men også i fremtiden. For Landkredittfondene innebærer bærekraft at selskapsledelsen gjennomfører de nødvendige tiltak for å sikre at selskapet videreutvikler sin nåværende markedsposisjon. Vi overvåker selskapenes målsetninger og ambisjoner på bærekraftsområdet, og er en del av våre vurderinger. Det er viktig for oss at selskapene har et aktivt forhold til arbeidet med sine bærekraftsmål.

Vi følger opp selskapenes arbeid med bærekraftsmålene gjennom vårt bærekraftsbibliotek.  

Eksklusjoner

I våre bærekraftsvurderinger av selskapene søker vi å utelukke selskaper som tar uakseptabel risiko basert på forhold knyttet til blant annet alvorlig miljøskade, brudd på menneskerettigheter, herunder barnearbeid og arbeidstakerrettigheter, grov korrupsjon og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer. Landkredittfondene ekskluderer selskaper fra investeringsuniverset dersom de:

 • produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
 • har gambling som hovedvirksomhet
 • driver med tobakksproduksjon
 • produserer pornografisk materiale
 • er i brudd med Statens Pensjonsfond Utlands eksklusjonsliste
 • selskaper som har en vesentlig andel av sine inntekter fra kullbasert kraft produksjon og oljesand blir også tatt ut av investeringsuniverset.

I dette arbeidet baserer vi oss blant annet på anerkjente normer og standarder fra FNs Global Compact og rådene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland.

Aktiv eierskapsutøvelse

Ved siden av å utelukke selskaper direkte fra vårt investeringsunivers, ønsker vi gjennom utøvelse av aktivt eierskap å kunne påvirke selskapene i en bærekraftig retning. Dette gjøres gjennom direkte dialog med selskapene, stemmegivning på utvalgte generalforsamlinger og/eller i obligasjonseiermøter – og dessuten gjennom samarbeid med bransjeforeninger, investorgrupperinger med sammenfallende interesser m.v.

I eierskapsdialogen tar vi utgangspunkt i prinsippene til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Vår rapportering i henhold til offentliggjøringsforordning (SFDR)

Offentliggjøringsforordningen gir klare føringer for hvilke bærekraftsrelaterte opplysninger vi som fondsforvaltningsselskap må opplyse om. Hovedformålet med forordningen er å styrke beskyttelsen av sluttinvestorer og å forbedre informasjonen som formidles til dem. Fondene våre klassifiseres i henhold til hvordan bærekraft hensyntas:

Artikkel 8: Fondet fremmer blant annet miljømessige eller sosiale egenskaper.

 • Landkreditt Utbytte
 • Landkreditt Norden Utbytte
 • Landkreditt Ekstra
 • Landkreditt Høyrente

Artikkel 6: Bærekraftsrisiko blir tatt i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

 • Landkreditt Aksje Global

For mer detaljert informasjon om offentliggjøringsforordning og våre fond, les «Produktinformasjon (SFDR)» til de enkelte fondene som du finner her.

Samarbeid og deltakelse med aktører og konsern

Arbeidet med bærekraft og ansvarlig forvaltning er en kontinuerlig prosess og vi samarbeider derfor med andre aktører slik at vi forbedrer våre prosesser:

 • Medlemskap i Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer).
 • Landkreditt Forvaltning rapporterer på sitt arbeide med ansvarlige og bærekraftig forvaltning til UNPRI. (FNs prinsipper for ansvarlige investeringer). Mer på unipri.org 10x10px-ekstern-lenke-graa.png.
 • Våre svar til PRIs årlige undersøkelse
 • Representert i VFF (Verdipapirfondenes forening) sitt ESG-utvalg.
 • Landkredittfondene rapporterer også på sitt arbeide med ansvarlige investeringer gjennom årsrapporter og i Landkredittkonsernets bærekraftsrapport. 

Les merom konsernets arbeid med bærekraft

PAI erklæring

På foretaksnivå rapporterer konsernet i Landkreditt, hvor også Landkreditt Forvaltning inngår med selskapets tall. Viser til bærekraftsrapport for konsern.

På fondsnivå tar vi hensyn til de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (Principle Adverse Impact (PAI)). Vi investerer i selskaper med bærekraftige forretningsmodeller og vi vil blant annet søke å unngå selskaper som misbruker arbeidskraft og utnytter knappe naturressurser. Vi ekskluderer investeringer i selskaper som kan skade miljøet og samfunnet, og vurderer investeringene i forhold til overholdelse av adferdsnormer, herunder anti-korrupsjon, respekt for menneskerettigheter, ansvar for miljøet og respekt for internasjonalt anerkjente arbeidsstandarder.

Vi sørger for en årlig gjennomgang av hvert enkelt selskap med hensyn til bærekraft gjennom vårt bærekraftsbibliotek og screening fra SEB. Vi screener også alle nye selskaper før de blir tatt inn i fondene våre. Landkreditt Forvaltning vil søke å redusere de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer, og vi vil rapportere på de ulike PAI-indikatorene etter hvert som det blir mer pålitelig data tilgjengelig. Vi tar en ny vurdering årlig (innen 30. juni) om hvorvidt det er praktisk gjennomførbart å rapportere på PAI indikatorer på foretaksnivå og på produktnivå.

PAI, den negative påvirkningen en virksomhet har på visse bærekraftsindikatorer, dekker ti obligatoriske klima- og miljørelaterte indikatorer og fem obligatoriske indikatorer for sosiale forhold, respekt for menneskerettigheter, motarbeiding av korrupsjon og bestikkelser.

Landkreditt Forvaltning tar hensyn til indikatorene, men fokuserer spesielt på disse: 10) Manglende overholdelse av FNs Global Compact-prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, 11) Ingen prosesser og ordninger for å overvåke at FNs Global Compact prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper overholdes, 14) Eksponering mot kontroversielle våpen (anti personellminer, klyngeammunisjon, kjemiske våpen og biologiske våpen), 9) Ingen retningslinjer for menneskerettigheter, 15) Ingen retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Godtgjørelsesordningen

Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre investeringsprodukter og er derfor inkludert i alle risikoreferanser i retningslinjene om godtgjørelser. Godtgjørelse skal også hensynta ansattes bidrag til selskapets mål og forpliktelser knyttet til bærekraft.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og samtidig sikre allmenheten tilgang på informasjon. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og den første redegjørelsen skal publiseres innen 30. juni 2023.

Samfunnsansvar og respekt for grunnleggende menneskerettigheter er en viktig del i vår bærekraftsvurdering av leverandører og selskaper vi investerer i. Vi utelukker selskaper som tar uakseptabel risiko basert på forhold knyttet til blant annet alvorlig miljøskade, brudd på menneskerettigheter, herunder barnearbeid og arbeidstakerrettigheter, grov korrupsjon og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Landkreditt Forvaltning er tilknyttet blant annet Norsif, PRI (Principles for Responsible Investment) og FNs Global Compact. Gjennom sistnevnte, FNs Global Compact, følger vi 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv, hvor to av prinsippene inkluderer føringer på menneskerettigheter og fire av prinsippene inkluderer føringer på arbeid og arbeidsforhold.

Landkreditt Forvaltning er omfattet av åpenhetsloven gjennom Landkreditt-konsernet. Konsernet redegjør for åpenhetsloven på vår felles bærekraftsside, og informasjon om hvordan Landkreditt Forvaltning ivaretar egne leverandører finnes i denne redegjørelsen. Har du spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger, eller hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser på omverden, kan du kontakte oss på samfunnsansvar@landkreditt.no.

Les redegjørelsen her

PRI.png        norsif.png 

Endringslogg

 • 09. mai 2023 - SFDR informasjon er lagt til i fondenes prospekter
 • 08. jan 2024 - Punkt om PAI erklæring, Godtgjørelsesordningen og Samarbeid og deltakelse med aktører og konsern endret