Samfunnsansvar

Retningslinjer for samfunnsansvar

Retningslinjene ble første gang vedtatt i styret i Landkreditt SA i januar 2014, og er oppdatert i desember 2018. Alle medarbeidere og tillitsvalgte i konsernet skal være informert om retningslinjene.

Bakgrunn

Konsernet Landkreditt ønsker å være en ansvarlig aktør som har fokus på samfunnsansvar og bærekraft. Som et samvirkeforetak legger vi de internasjonalt vedtatte samvirkeverdiene til grunn. Her er det nedfelt at samvirkeforetak bygger sin virksomhet på bl.a solidaritet, ærlighet, åpenhet, sosialt ansvar og omtanke for andre.

Samfunnsansvar i Landkreditt er å oppnå lønnsomhet på en måte som er i samsvar med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss. Å utøve samfunnsansvar er mer enn å følge lover og regler, eller å støtte frivillige organisasjoner. Det handler om å bidra til å løse samfunnets utfordringer gjennom ansvarlig og lønnsom drift av vår virksomhet. Samvirkeforetakenes mål er å være til nytte for eierne og er på denne måten en bærekraftig forretningsmodell i seg selv.

Vi har tro på at vi ved å utøve samfunnsansvar bidrar til økt lønnsomhet og bedret konkurransekraft for vår virksomhet og våre eiere. Vi vil støtte opp om Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen og Veikart 2050 fra landbruk, mat og drikkenæringen til utvalget for grønn konkurransekraft.

Våre eiere er norske bønder, og hver fjerde norske bonde er kunde hos oss. Landkreditt skal bidra til at god, kortreist, sunn og trygg mat havner på bordet i alle norske hjem. I tillegg er vi opptatt av god dyrehelse, familielandbruk over hele landet og at dyktige bønder får realisert sine planer.

Samfunnsansvarlig drift har en verdi i seg selv. I tillegg har det effekt i forhold til en solid og langsiktig verdiskaping gjennom bl.a. stolte medarbeidere med høy arbeidsglede, nye forretningsmuligheter, lavere risiko med forebygging av tap og mislighold, samt et godt omdømme for Landkreditt.

Aktiv praktisering av vårt samfunnsansvar og en høy etisk standard, er grunnleggende for at konsernet skal ha tillit fra omverdenen, oppnå de forretningsmessige målene og kunne ivareta samvirkeoppgaven på en god måte.

Omfang

Disse retningslinjene gjelder for alle selskapene i konsernet Landkreditt. Hvert enkelt selskap har et selvstendig ansvar for å ivareta og praktisere sitt samfunnsansvar i henhold til retningslinjene.

Våre ti fokusområder

I Landkreditt har vi identifisert 10 hovedtemaer som er viktige for vår utøvelse av samfunnsansvar. Disse støtter også opp under FNs bærekrafts mål. Områdene er beskrevet nedenfor.

Samvirke og formål

Landkreditt har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kunden gjennom å tilby gode finansielle tjenester og produkter. Gjennom samvirkemodellen skal Landkreditt bidra til å finansiere og forsikre økt landbruksproduksjon over hele landet.

Menneskerettigheter

Landkreditt skal respektere og følge alle menneskerettighetene i alle deler av vår virksomhet. Dette gjelder både internt i egen virksomhet og i forhold til våre samarbeidspartnere, kunder og andre som på en direkte måte påvirkes av våre aktiviteter.

Aktivt eierskap og ansvarlige investeringer

Landkreditt skal ha en aktiv dialog med eiere og andre interessenter om styringsrelaterte, miljømessige og sosiale temaer. Vi følger Statens Pensjonsfond Utland sine retningslinjer for investeringer.

Kunderelasjon og omdømme

Alle kunder av Landkreditt skal behandles med respekt og integritet. Vi vil oppfylle våre kunders behov på best mulig måte innenfor våre forretningsmessige og etiske rammer. Vi skal utvise ansvarlighet i kundedialogen.

Forebygge økonomisk kriminalitet

Landkreditt har nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Vi skal forebygge økonomisk kriminalitet, herunder skatteunndragelse og korrupsjon. Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere skal være i stand til å håndtere vanskelige situasjoner og følge lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet.

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Landkreditt skal være en stimulerende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø hvor det er høy arbeidsglede. Alle ansatte i Landkreditt skal ha en arbeidsavtale i tråd med arbeidsmiljølovens krav og en rettferdig lønn. Det skal utvises toleranse for medarbeidere og andre interessenters holdninger og meninger. Ingen skal diskriminere eller mobbe andre medarbeidere/kolleger, samarbeidspartnere, kunder eller andre interessenter.

Vurdering av risiko og muligheter i et langsiktig perspektiv

Landkreditt skal ha fokus på å sikre kritiske bankfunksjoner som betalingsformidling og tilgang til nettbank. Vi skal bidra til effektive systemer som ivaretar samfunnets behov for betalingsformidling og andre finansielle tjenester.

Klima- og miljøhensyn i drift/tjenester

Landkreditt arbeider langsiktig og målrettet for å redusere miljøbelastningen av egen drift. Det er fokus på å implementere energibesparende tiltak og for ytterligere å øke den elektronisk formidlingen og lagringen av kommunikasjon og dokumenter.

Personvern og sikkerhet

Landkreditt skal ha en forsvarlig informasjonssikkerhet, konfidensialitet og bruk av personopplysninger i tråd med regelverket.

Etikk

Vår virksomhet bygger på tillit, og vi skal ha en høy etisk standard i og for Landkreditt. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for hele konsernet.

Rapportering av overtredelser

Alle ansatte som avdekker, eller får kjennskap til, overtredelser av Landkreditts retningslinjer for samfunnsansvar eller brudd på lover og forskrifter, skal ta dette opp med sin nærmeste overordnede leder.

Relaterte rutiner og retningslinjer i Landkreditt

  • Etiske retningslinjer
  • Rutine for intern/ekstern varsling om kritikkverdige forhold i Landkreditt
  • Rutine for håndtering av mobbing og trakassering
  • Rutine for håndtering av trusler og vold
  • Retningslinjer for rapportering av ansattes og tillitsvalgtes egenhandel med finansielle instrumenter
  • Taushetspliktskjema
  • IKT-retningslinjer
  • Retningslinjer for fondene
  • Hvitvaskingshåndbok
  • www.nues.no