Retningslinjer for ansvarlig og bærekraftig forvaltningsvirksomhet i Landkreditt Forvaltning

Landkredittfondene forvaltes med sikte på å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid innenfor rammer som er nedfelt i fondenes vedtekter og prospekter.

Børsnoterte selskaper må nå i større grad enn tidligere hensynta miljømessige og sosiale forhold i utøvelsen av sin virksomhet.

For Landkredittfondene innebærer bærekraft at selskapsledelsen gjennomfører de nødvendige tiltak for å sikre at selskapet videreutvikler sin nåværende markedsposisjon. En løpende vurdering av selskapenes målsetninger og ambisjoner på bærekraftsområdet inngår derfor som en viktig, integrert, del av analysearbeidet hos oss forut for en eventuell inkludering av selskapet i våre fond.

I våre bærekraftsanalyser av selskapene søker vi å utelukke selskaper som tar uakseptabel risiko basert på forhold knyttet til bla. alvorlig miljøskade, brudd på menneskerettigheter, herunder barnearbeid og arbeidstakerrettigheter, grov korrupsjon og andre grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Landkredittfondene ekskluderer selskaper fra investeringsuniverset dersom de:

  • produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
  • har gambling som hovedvirksomhet
  • driver med tobakksproduksjon
  • produserer pornografisk materiale

Selskaper som har en vesentlig andel av sine inntekter fra kullbasert kraft produksjon og oljesand blir også tatt ut av investeringsuniverset.

Ved siden av å utelukke selskaper direkte fra vårt investeringsunivers, ønsker vi gjennom utøvelse av aktivt eierskap å kunne påvirke selskapene i en bærekraftig retning. Dette gjøres gjennom direkte dialog med selskapene, stemmegivning på generalforsamlinger og/eller i obligasjonseiermøter – og dessuten gjennom samarbeid med bransjeforeninger, investorgrupperinger med sammenfallende interesser m.v.

Landkreditt Forvaltning har en «bærekraftsgruppe» som skal påse at selskapets ret­ningslinjer for ansvarlige og bærekraftige investeringer er oppdatert og hensiktsmessige.

For utenlandske investeringer følger vi rådene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland.

Landkredittfondene har sluttet seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI).

Landkredittfondene vil rapportere på sitt arbeid med ansvarlige investeringer på selskapets hjemmeside og gjennom rapportering til UNPRI. Mer om UNPRI kan leses her.

For detaljer om selskapene i fondene våre publiserer Landkredittfondene en fullstendig oversikt over porteføljeinnehav to ganger årlig, i årsrapporter og halvårsrapporter. Selskapets aktiviteter på generalforsamlinger og/eller i obligasjonseiermøter offentliggjøres ikke, men kan meddeles interessenter på forespørsel.

Landkreditt Forvaltning kan ikke garantere at vi alltid kjenner til alle forhold rundt selskapene våre fond er investert i. Dersom vi oppdager at et selskap er i brudd med våre etiske retningslinjer vil imidlertid beholdningen bli solgt på en måte som best ivaretar andelseiernes interesser.

For vårt fond, Landkreditt Aksje Global, som er et fond-i-fond som investerer ned i eksternt forvaltede underfond, kan vi ikke garantere at vi ikke er investert i selskaper som utelukket fra universet til Statens Pensjonsfond Utland.