Hopp direkte til innhold

Hva er et samvirke?

Et samvirke er en organisasjon der de som driver produksjonen også skal lede organisasjonen, slik at overskuddet ikke går til utenforstående kapitaleiere. Samvirkeforetak skal altså fremme medlemmenes økonomiske interesser.

Samvirke oppstod i Storbritannia på midten av 1800-tallet som en bevegelse til bedring av forbrukernes kår gjennom organisering av felles innkjøp av varer.

Det er spesielt fire prinsipper som går igjen som grunnleggende samvirkeprinsipper i Norge:

  • Det praktiseres åpent medlemskap, det vil si at alle som driver den aktuelle virksomheten kan være medlemmer.
  • Det er en demokratisk kontroll med styrende organer, ved at hvert medlem har én stemme.
  • Det benyttes en begrenset kapitalrente, det vil si at det kan deles ut midler etter innskutt kapital, men da etter en fast rentesats.
  • Utbytte deles ut etter deltagelse, og ikke etter innskutt kapital. I forbrukersamvirket deles for eksempel utbytte ut etter medlemmenes samlede kjøp i løpet av året, mens i meierisamvirket utbetales en eventuell bonus etter levert melkemengde.

Samvirket Landkreditt

Alle som har landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlem i samvirket Landkreditt SA. Høyeste organ i Landkreditt SA er årsmøtet. Årsmøtet består av 30 årsmøterepresentanter, som alle er medlemmer valgt på medlemsmøtene i de 16 valgdistriktene til Landkreditt. Antall representanter gjenspeiler medlemsmassen i valgdistriktet.