Tillitsvalgte i Landkreditt

Her finner du oversikt over styret i Landkreditt SA og de regionale tillitsvalgte for 2023.

Regionle tillitsvalgte i Landkreditt 2023

Østfold

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Hans Nummestad Degernes Daglig leder i Landbrukstjenester Østfold SA. Bonde med svin og kornproduksjon. Agronomutdannelse og kurs innen HR og administrasjon. Har bred erfaring fra verv i en rekke landbruksorganisasjoner både lokalt og i fylket. Er en meget engasjert person i alt som omhandler landbruk og landbrukspolitikk. Han er opptatt av at Landkreditt skal levere gode betingelser for landbruket. 2022/2024
Årsmøterepr. Bjørn Brustugun Trøgstad Kirkeverge og bonde med sau og kornproduksjon. Erfaring som lærer, administrasjon/ledelse, rektorskole, befalskole og agronom. Tillitsverv i lokalt bondelag og Sau og geit. Har sittet siden 2011, og gjør en flott jobb for Landkreditt. Han er engasjert, og trives i rollen. Fungerer som ordfører i årsmøtet. 

2023/2025

Årsmøterepr. Thor Harald Bjoner Rakkestad 53 år. 1000 da kornproduksjon i Rakkestad. Leverer ca 60.000 kalkuner pr år. Driver i tillegg med industrimontasje innenfor maskiner til bakerier. 2023/2025
1. vara Elisabeth Skårer Mysen Miljøarbeider med utleie av beredskapshjem på gården. Fulltidsbonde med melk, kjøtt og korn. Utdanning: Handel og kontor. Organisasjonserfaring: Lokal valgkomitee i Tine. Elisabeth Skaarer er ei engasjert dame og ønsker å påta seg oppgaver for Landkreditt og landbruket. 2023/2024
2. vara John Olav Aarum Gamle Fredrikstad 44 år. Har drevet med kornproduksjon på 600 da siden overtakelse av gården i Gml. Fredrikstad i 2010. Har i tillegg fulltidsjobb som driftssjef i ett eiendomsselskap i Fredrikstad. Underviser også barn i kampsport. Stor interesse for fangvekster og jordhelse. 2023/2025 

3. vara Simen Gjølsjø Hobøl   2023/2025

Leder av valgkomite Nina Karstensen Rakkestad Utdannet agronom ved Kalnes vgs. 2-årig økonomisk og administrativ linje ved Distriktshøgskolen i Halden. Jobbet 29 år i bank som kunderådgiver innen boligfinansiering og landbruk frem til 2016. Bor på gård i Rakkestad med oppstalling av hest og forsterket fosterhjem siden 2016. Sensor i hestefag og lærer(vikar) ved Kalnes Videregående skole i hestefag.

2022/2025

Valgkomitemedlem Torstein Maugsten Tune 66 år. Bor og driver gård i Sarpsborg med kornproduksjon. Sivilagronom fra Ås, har bl.a.vært jordbrukssjef, fylkesagronom i økonomiske fag og rektor ved Kalnes. Jobber nå i næringsavdelingen i Viken fylkeskommune. Har hatt verv lokalt i landbruksorganisasjoner.

2023/2024

Valgkomitemedlem Per-Erik Tofteberg Råde 41 år. Driver med melkeku og kornproduksjon i Råde. Interesser er å jobbe med vervet som vara i Østfold bondelag. Brenner for et landbruk over hele landet. 2023/2026
1. vara valgkomite Ragnhild Duserud Mysen 31 år. Bonde med kornproduksjon, proteinvekster og frø, samt skog. 2023/2024
2. vara valgkomite Jan-Øivind Bøhler Våler 47 år. Jobber som salgskonsulent innfor plantekultur på Fiskå Mølle Moss. Kornproduksjon og geiter på hjemgården i Våler, driver med jakt på fritiden. 2023/2025

 

Akershus og Oslo

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Marthe Bogstad Kløfta Ung melkebonde fra Kløfta med engasjement, god oversikt og kjennskap til landbruket.  2022/2024

Årsmøterepr. Hans Petter Aurstad Jessheim Hans Petter Aurstad har sittet som vararepresentant i noen år, og valgkomiteen har valgt å løfte han opp til årsmøterepresentant da han kan være et godt bidrag med sin kunnskap. Han er 46 år, bosatt i Ullensaker, gift, tre barn. Heltidsbonde med melk og kornproduksjon samt en del leiekjøring. Har erfaring fra tillitsverv som årsmøterepresentant for Felleskjøpet og lokalt bondelag. 

2023/2025

Årsmøterepr. Kristian Presterud Nordre Follo Kristian Presterud er en god representant fra sør i valgregionen. Han er en engasjert person med politisk bakgrunn. Kristian er 40 år, fra Nordre Follo, gift, to barn. Kornbonde som driver med vintervedlikehold og entreprenørskap. Engasjert med tydelige meninger. Han tørr å stå fram for det som er viktig. Har hatt tllitsverv i lokalt bondelag og i kommunen.  2023/2025
1. vara Odd-Einar Hjortnæs Asker   2023/2025
2. vara Kjell Kristoffer Skuterud Ås 47 år fra Ås. Kjell Skuterud har samboer, to barn. Driver kombinert svineproduksjon på konsesjonsgrense, samt korn og skog. Har hatt tillitsverv i lokalt bondelag og regnskapslag. 2023/2025
3. vara Elin Slette Enebakk Elin er fra Enebakk. Hun var i tildigere periode årsmøterepresentant, men hun har litt lite tid til å fylle dette vervet. Hun ønsker  å stå på valg til posisjonen som tredje vara.  2023/2025
Leder av valgkomite Torbjørg Kylland Ås   2021/2024
Valgkomitemedlem Terje Romsaas Sørum Gårdbruker fra Sørum i Lillestrøm kommune, med lang er erfaring og godt nettverk.  2022/2025
Valgkomitemedlem Hege Andresen Blaker Hege er fersk som både bonde og medlem av Landkreditt, men er en oppegående dame med bred bekjentskapskrets. Hun er politisk aktiv og har flere verv i lokalpolitikken.  2023/2026
1. vara valgkomite Øyvind Kjølberg Vestby   2022/2023
2. vara valgkomite Sivert Bjerkely Wallander Aurskog Sivert er en ung mann som også er ganske fersk som både bonde og medlem av Landkreditt. Han har en god bekjentskapskrets, særlig blant den yngre garden. Han har samboer, ett barn og er selger av landbruksutstyr.  2022/2023

 

 

 

Hedmark

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Ivar Skramstad Vang på Hedmarken Driver 800 da, 200 med potet og 600 med korn.  Er SKP sentralt kulturansvarlig produsent for potet i gartnerhallen. Sitter i kommunestyret og formannskap. Vært lokallagsleder i skogeierlag og bondelag, og kasserer i grunneierlag. Vært leder i landbruksråd Innlandet, og i valgkomiteen for Mjøsen skogeierforening.  Gift og 3 barn.   2023/2025
Årsmøterepr. Hege Kristin Hjelmtveit Ryhaug Grimsbu Hege Kristin Ryhaug, født 1971, gift, tre voksne barn. Aktiv bonde som sammen med ektemannen Knut har mjølkeproduksjon og sau i Folldal. Har bygd opp seter og driver aktivt med setring i Einunndalen. Driver i tillegg eget bakeri. Arbeider som regnskapskonsulent i Vekstra.  2022/2024
1. vara Odd Romenstad Rendalen Alder: 44 år
Gift og har 2 barn.
Han og kona driver mjølkeproduksjon på hjemgården hans. Tok over i 2007 og vært kunde/medlem i Landkreditt siden. Driver også med turisme knytta til gården. Odd er en engasjert gårdbruker som har og har hatt ulike verv i landbruksorganisasjoner. Sitter bla. i AU Tine produsentlag, leder i lokalt vannverk og seterlag og er Vara NLR innlandet.  
2023/2025
2. vara Knut Gustav Woie Magnor   2020/2024
Ikke på valg.
Leder av valgkomite Kjetil Moen Tynset Fra Kvikneskogen i Tynset kommune. Medlem i Landkreditt siden 2005, 43 år, 4 barn driver mjølkeproduksjonsbruk sammen med sin kone. Representerer nordfylket i Hedmark i valgkomiteen, omtales som en solid kar. 2021/2024
Valgkomitemedlem Astrid Nyvoll Os i Østerdalen 59 år fra Os. Hun eier og driver sammen med mannen, Røste Hyttetun og Camping på sin landbrukseiendom i Os kommune. Har tidligere drevet som mjølkebonde. Er aktiv i ulike lag og foreninger. Styreleder i bla KrF og Tufsingdal Bygdekvinnelag. 2023/2025
Valgkomitemedlem Knut Kjeldsrud Gaupen Gårdbruker siden 1993, Ringsaker. Produksjon er melk, kjøtt og korn. Hatt  lokale verv i Bondelaget, Tine og Innkjøpslaget. Styremedlem i Nes Almenning nå.   2023/2026
1. vara valgkomite Peter Sjølie Rena 30 år, Rena. Eier Søndre Løsset . Gardshotell og 60.000 da skog.  2023/2024
2. vara valgkomite Ola Engen Tylldalen 53 år, gift, Tylldalen. Leder i grunneierlag og fjellsameie. Storfe, mjølkeproduksjon.  2023/2024

 

 

Oppland

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Turi Elise Kaus Ringebu Turi Elise Kaus, 2 barn og 2 barnebarn.
- Mjølkeproduksjon med seterdrift
- Organisasjonsrådgiver i 4h Oppland
- Medlem sentral Valgkomite Landkreditt
- Politisk, Fylkesting og samferdselsutvalget i dag, tidligere kommunestyre og formannskap Ringebu
- Leder sammenslutningen for Fjellstyrene i Oppland
- Ulike verv politikk, lokal valgkomite Tine og Nortura, samt verv innen idrett og annet frivillig arbeid.
2022/2024
Årsmøterepr. Ole Christian Øksne Bybrua 50 år, bonde med mjølk, kjøtt og skog. Regnskapsfører.
- Allmennfag, agronom, høgskolekandidat i landbruksøkonom, HV-befal.
- Hatt tillitsverv i lokalt bondelag, grunneierlag, skogeierlag, felleskjøpet, korps og menighetsråd.
2023/2025
1. vara Kim Johan Amund Enger Dokka   2022/2024
2. vara Anders Skari Brandbu   2023/2025
Leder valgkomiteen Johannes Bergum Øyer   2021/2024
Valgkomitemedlem Mikkel Johannes Bakkegaard Lena - Bonde fra 2005, heltid fra 2008-2021, deltid etter dette. Korn, poteter, kålrot, eggproduksjon og skog.
- Stasjonsleder Bioforsk Apelsvoll,med arbeidsområde gjødsling.
Tidligere jobbet som:
- Jordbrukssjef Ål kommune
- Befalsskolen for kavaleriet.
- Styremedlem Oppland Bondelag (2015-2016)
-T oten kålrotpakkeri (2006-2020)Planteproduksjonsutvalget Oppland Bondelag(2014-2020)
- Sentral kulturprodusent potet (2005-2018)
- Kurs i taksering av landbrukseiendommer(2001)
2022/2025
Valgkomitemedlem Annette Svastuen Otta   2023/2026

1. vara valgkomite Tåle Willerud Skreia   2023/2024
2. vara valgkomite Ingunn Midthaugen Dokka   2023/2024

 

Buskerud

 

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Gro Anette Nordmoen Isene Lier Hun har 30 års fartstid i industrien som ingeniør og leder, samt 9 år med gårdsdrift på en mellomstor gård i Lier. Hun har erfaring med planlegging og budsjettering, kontrakter og forhandlinger. Gro Anette Isene har demonstrert svært gode resultater som prosjektleder i oljeindustrien med risikostyring som verktøy og har vist stor inovasjonsevne i prosjekter. Hun har erfaring med kvartalsvise og årlige revisjoner og brenner for gårdenes plass på bygdene.  2022/2024
Årsmøterepr. Knut Olav Skrindo Ål Driver med småfe og juletre. Fra Hallingdal.  2023/2025
1. vara Jon Anders Hindhamar Drammen   2022/2024
2. vara Else Marie Tveit Rødby Klokkarstua   2022/2024
Leder av valgkomite Ingrid Camilla Raastad Hyggen   2021/2024
Valgkomitemedlem Sissel Hanssen-Bergan Rollag   2022/2025
Valgkomitemedlem Liv Jorunn Ruud Veggli   2023/2026
1. vara valgkomite Robert Søndrål Hol   2023/2024
2. vara valgkomite Torbjørn Isene Lier   2023/2024

 

Vestfold

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Hans Kristian Teien Sande i Vestfold Født 1957, gift med Anne Burdahl, og har tre voksne barn. Forvalteragronom fra Vinterlandbruksskolen, og begynte tidlig som bonde på Teien. Driver økologisk melkeproduksjon, noe korn og åkerbønner. Samarbeider tett med en nabo med økologiske grønnsaker for å få et godt vekstskifte. Er spesielt opptatt av miljøsaker og forståelsen av kretsløpet i landbruket. Vært aktiv i Bondelaget og leder i lokallaget i mange år. Har også vært noe med i Tine og Felleskjøpet, og har vært årsmøteutsending I Landkreditt en stund. Gården er kjent fra innspillingen av Gråtass-filmene. Han har jobbet mye med ungdom, som leder i 4H-klubb i Sande, og de har arbeidet i mange år som ungdomsfamilie og beredskapshjem. Hovedinteressen på fritida er musikk, og han spiller kontrabass i Holmestrand Storband og i Drammen Symfoniorkester. 2022/2024
Årsmøterepr. Guro Rimstad Helgeroa Driver aktiv gård med grønnsaker sammen med mannen. Gårdsbutikk (Lillavendel) som blant annet selger gårdens grønnsaker. Utdannet lærer, vært rektor 18 år. Motivert for å gjøre en innsats i Landkreditt. 2023/2025

1. vara Elise Kirkevold Ramnes Driver gård med svineproduksjon.  2023/2024
2. vara Hans Edvard Holtung Revetal Produsent av korn, grasfrø og slaktegris. Prosjektleder hos Brødrene Dahl Samferdsel i Holmestrand.  2023/2025
Leder av valgkomite Jens Tjentland Steinsholt Jens Tjentland er fra Steinsholt, driver med melk i fellesfjøs og korn.  2022/2024
Valgkomitemedlem Sverre Langeland Ramnes Sverre Langeland er fra Ramnes og driver med Skogbruk og korn.  2022/2025
Valgkomitemedlem Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg Ramnes Født 1994, driver egg og korn. Tidligere årsmøterepresentant. 2023/2026
1. vara valgkomite Bernt Bonden Sande i Vestfold Driver med potet og asparges. 2023/2024
2. vara valgkomite Nina Gran Ramnes   2023/2024

 

Telemark

 

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Lars Vassend Porsgrunn Kommer fra Porsgrunn og er 56 år. Han er bonde, og i tillegg leder av landbrukstjenester i Telemark. Sitter som leder av Eidanger bondelag.  2023/2025
Vara Per Arne Hoppestad Skien Grønnsakprodusent i Skien. Erfaring fra Telemark Bondelag og Gartnerhallen. 2023/2025
Leder av valgkomite Kim Erik Ellingsen Skien   2019/2025
Valgkomitemedlem Kristian Skilbred Gjerpen Driver med storfe, gris, forproduksjon og leiekjøring. 2021/2027
Valgkomitemedlem Halvor Stavdal Melum Har tidligere vært selger for Felleskjøpet og sittet i Norsjø Bygdeungdomslag. Ammeku og korn. 2023/2029
1. vara valgkomite Jan Rune Mandt Høydalsmo   2023/2025
2. vara valgkomite Stian Sollid Kviteseid   2023/2025
3. vara valgkomite Halvor Nordbø Vrådal  

2023/2025


Agder

Det er ikke valg i Agder i 2023.

Verv

Navn

Fra sted

Valgperiode

Årsmøterepr. Åge Andre Brømnes Arendal 2022/2024
Vara Terje Anders Granås Arendal 2022/2024
Leder av valgkomite Torbjørn Olsbu Grimstad 2018/2024
Valgkomitemedlem Torbjørn Helle Konsmo 2020/2026
Valgkomitemedlem Odd Arild Eikeland Fossdal 2022/2028
1. vara valgkomite Gurine Seland Grimstad 2022/2024
2. vara valgkomite Nils Heldal Grimstad 2022/2024
3. vara valgkomite Martin Snemyr Hægeland 2022/2024

 

Rogaland

 

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Jostein Sørhus Øvre Vats 45 år, driver med melk og kjøttproduksjon i samdrift med en nabo. Driver også en konsesjon med slaktegris. Har vært med i styret i Vats Bondelag, og er nå Genokontakt i AU for Etne/Vindafjord produsentlag. Har fabrev som serviceelektrikker og har jobbet som lastebilsjåfør.  2022/2024
Årsmøterepr. Marianne Storhaug Strøm Kleppe Marianne Storhaug Strøm er gardbruker i Klepp med konsumbesetning av verpehøner. Ho har breid erfaring frå mange tillitsverv i landbruket. Blant anna som styreleder i Klepp Rekneskapslag, styremedlem i Felleskjøpet Rogaland & Agder, Styreleder i Rogaland Fjørfelag, styremedlem i Norsk Fjørfelag og regionale/lokale tillitsverv i Nortura og bondelaget. Ho er resultatorientert med engasjement for landbrukets vilkår og dei ho er tillitsvalgt for. 2022/2024
Årsmøterepr. Stein Pettersen Bjerkreim Driv gard på Holmen i Bjerkreim sammen med kona Vigdis. Dei har 3 voksne barn. På gården driver dei blant anna produksjon avmelke med en kvote på 267 tonn, har fullt påsett pluss innkjøp av kalv til kjøtt. Kan også nevnes at de har 130 vinterfora sau, medeieri minikraftverk og tilleggsproduksjoner av ved, pyntegrønt og turisme. Nok å henge fingrene i der altså, berre 61 år. 2023/2025
1. vara Hege Brattebø Bjerkreim Født 1976, bor på Tjørn i Bjerkreim kommune. Erfaring fra styret i Bygdekvinnelaget og Pelsdyrforlaget. Regnskapsfører. Sau og tidligere pelsdyroppdrett. 2022/2024
2. vara Geir Ingve Øglend Sandnes Født 1987, bor på Sviland i i Sandnes kommune. Erfaring fra styrearbeid i Bondelaget. Økologisk melkeproduksjon og saueproduksjon. 2022/2024
3. vara Torleif Stople Skjold Gift med Else Guri og dei har 3 barn, og han er 48 år. Dei driv med storfe, gris og skog. Han er utdanna agronom og El montør, med interesse for økonomi. Har vore med i forskjellige verv i ulike landbruksorganisasjonar. 2023/2025
Leder av valgkomite Klara Evy Grønning Helleland Født i 1959 fra Helleland i Eigersund. Hun og mannen har storfe, melk og sauer. I tillegg arbeider hun som hjelpepleier i Eigersund kommune.  2021/2024
Valgkomitemedlem Marit Rødland Egeland Helleland Fra Helleland i Eigersund kommune. Vært styremedlem i Helleland Bondelag og i Bygdekvinnelag. Konsulent på Landbrukskontoret. Bor på gård, melk- og kjøttproduksjon. 2022/2025
Valgkomitemedlem Anders Schanche Rettedal Stavanger Anders Schanche Rettedal (41) er bonde på Utstein Gard i Stavanger, Rogaland. Gift med Inger Lise, og far til Johan Christopher. 11. generasjon som driver slektsgarden på Utstein. Heltidsbonde med 30 ammekyr av Limousin, 600 vinterfôra sau, 1.400 slaktegris, inkl. utegående gris, og et stort fredet kulturlandskap å holde i hevd. Jobber i tillegg med mat og reiseliv og har etablert et gardsutsalg, like nedenfor Utstein Kloster som ligger på øya. Utdanning fra Universitetet i Bergen, Handelshögskolan i Stockholm, Copenhagen Business School og Hong Kong Baptist University. Har en mastergrad i finans, og strategisk ledelse. Jobbet tidligere som investeringsrådgiver innen private equity. Spiller elgitar og har særlig interesse for vin og jordsmonn. Vært styremedlem i Rogaland Unge Høyre og kommunestyremedlem for Høyre i Rennesøy. Hatt verv i Norsvin, Sau og Geit og Norsk Limousin, samt varamedlem til styret i Tyr. 2023/2026
1. vara valgkomite Geirmund Helgøy Helgøy i Ryfylke 43 år, driver stort med det meste innan frukt på Helgøy i Hjelmeland. En pådriver i det lokale fruktdyrker miljøet som er i sterk vekst. 2023/2024
2. vara valgkomite Åge Andersen Sørbokn 60 år, driver med sau og epler på Sørbokn i Rogaland. 2023/2024

 

Hordaland

 

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Hans Arne Breivik Rong Stabil kunde i Landkreditt, med sterkt engasjement for landbruk.  2023/2025
Vara Peder Nernæs Omastrand Han sit som varrepresentant årsmøteutsending no, og er villig til å ta ein periode til. 2023/2025
Leder av valgkomite Ing Winjum Rørlien Granvin   2019/2025
Valgkomitemedlem Therese Rykkje Aalvik Øystese   2021/2027
Valgkomitemedlem Jarle Stangeland Stord   2023/2029
1. vara valgkomite Einar Langballe Ulvik   2023/2025

 

Sogn og Fjordane

 

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Hogne Arve Bjørklund Naustdal Driv med ammekyr og oppforing av eigne og innkjøpte oksar, samt maskinenetrepenørfirma. Har tidlegare vore leiar i Tyr Sogn og Fjordane og valnemnd Tyr sentralt. Er no varaordførar i Tyr og styremedlem i Naustdal bondelag. 2023/2025
Vara Camilla Avedal Ulvik Sørbøvåg Storfekjøttproduksjon. Ho er leiar i Fjaler og Hyllestad Bondelag 2023/2025
Leder av valgkomite Øyvind Heimtun Svelgen   2019/2025
Valgkomitemedlem       2019/2025
Valgkomitemedlem Suppleringsvalg     2021/2027
1. vara valgkomite Erling Egge Byrkjelo   2023/2025
2. vara valgkomite Frode Hågvar Sogndal   2023/2025

 

Møre og Romsdal

 

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Marte Halvorsen Valsøyfjord Marte Halvorsen er 47 år. Hun er heltidsbonde på melkebruk i Valsøyfjorden i Halsa. Hun er utdannet lærer og er mor til tre barn. Har frem til 2020 vært engasjert i Bondelaget, både lokalt og i fylkesstyret. Hun sitter nå i formannskap og kommunestyre for Heim kommune i Trøndelag. Hum er også nestleder i Trøndelag Senterparti. Marte er generelt interessert i landbrukspolitikk.  2023/2025
Vara Marius Dahle Klever Isfjorden Marius Dahle Klever er 32 år. Han er utdannet agronom, har fagbrev som tømrer samt et år fagskole Storfe bedrift og ledelse på Tomb. Sammen med sin kone driver han gården Ner Dale med melkeproduksjon. Aktiv i skogbruk med egen bygdesag. Han har også et foretak som tømrer. Marius har gjennom sin oppvekst vært engasjert i Bygdeungdomslaget, Kulturforum og Bondelaget. Han har i dag verv som leder av Rauma Bondelag, kretsleder i Nortura Vestnes/Rauma og leder i Erstad Grunneierlag.  2023/2025
Leder av valgkomite Liv Signe Kvamme Folkestad Liv Signe er 57 år, og har fem barn. Hun er heltidsbonde på familiebruk med melk og litt kjøttproduksjon. I tillegg er skogen en viktig inntektskilde. Hun er utdannet fra NLH, har jobbet som lektor, 4H-Agronom og jordbrukssjef. Har hatt/har verv lokalt i diverse landbruksorganisasjoner og driver med 4H arbeid lokalt.  2021/2025
Valgkomitemedlem Gunnar Hustad Bud Gunnar er 46 år,samboer med et barn og tre bonusbarn.Han har drevet med kjøttproduksjon fra han var 18 år.Tok over gården fra sine foreldre når han var 20 år og la om drifta til ammeku.Tok videreutdanning etter grunnskolen som slakter,som han har fagbrev i.Jobbet på Gilde-slakteriet i Molde fra han var 18 til 25 år.Han har jobbet fast i nordsjøen siden 2005.Har tatt etterutdanning på teknisk fagskole og jobber i dag som assisterende boresjef i KCA Deutag drilling Norge.Han har hatt forskjellige verv:Formann i Bud Dykkerklubb i 20 år,vararep. for styret i KCA Deutag Drilling AS,styremedlem i lokalt Bonde-og Småbrukarlag og sitter i valgkomiteen for region 5 i Felleskjøpet Agri. 2023/2027
Valgkomitemedlem Per-Jonas Thorsrud Ytterbakke Åndalsnes Per-Jonas er 36 år, gift og har to barn. Han er heltidsbonde på familiebruk med melk-og kornproduksjon. Han er utdannet agronom. Driver også gjestgiveriet Ytterbakke Gård sammen med sin kone.

2023/2029

1. vara valgkomite Lage Hjelset Hjelset Lage er 50 år,gift og har to barn.Han har drevet med melkeproduksjon i 16 år.Bygde om til melkerobot i 2020,har en kvote på 280 tonn.Om vinteren driver han med snørydding for kommunen og veidekke.Han har svennebrev som tømrer,noe han jobbet som før han overtok gården.Har stor interesse for jakt. 2021/2023
2. vara valgkomite Håkon Myklebust Valldal Håkon er 52 år,gift og har fire barn.Heltidsbonde på familiebruk,driv med 100 dekar jordbær,litt poteter og kålrot.Driver også hestesenter og leier ut stall,dette er mest kona sitt prosjekt. 2023/2025

3. vara valgkomite Johan Aimar Brandvik Gjemnes Johan Aimar er 62 år og driver med melkeproduksjon.Han er aktiv lokalpolitiker i Gjemnes,hvor han sitter i kommunestyret for SP. 2023/202

 

Sør-Trøndelag

.

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Johnny Foss Stadsbygd Johnny Foss f.1967, fra Stadsbygd i Indre Fosen. Johnny er gift og har tre barn. Han driver melk og kjøttproduksjon. Johnny er kjent for å være en innovativ og framoverlent gårdbruker, som stadig søker ny kunnskap og erfaringer. Han har tidligere erfaring fra organisasjonsarbeid i Norges Bondelag og Felleskjøpet. Johnny er årsmøterepresentant i sin første periode nå, han mener Landkreditt er et interesant selskap, og han trives med sitt verv her. 2023/2025

Vara John Inge Sirum Selbu Kandidaten har godt innblikk i landbruksnæringen og dens økonomi både som aktiv bonde og fra offentlig landbruksforvaltning. 2022/2024

Leder av valgkomite Margrethe Sesseng Fløttum Singsås Margrethe Sesseng Fløttum. fembarnsmor f. 1974  fra Singsås. Jobber som sykepleier i hjemmetjenesten i tillegg til at hun driver gården sammen med sin mann. Vært engasjert tillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund. Hun er oppvokst i byen men brenner for å opprettholde bosetting i distriktene også. 2020/2024

Valgkomitemedlem Norvald Berre Ranheim   2022/2026

Valgkomitemedlem Andreas Oust Ledsaak Brekstad  

2022/2028

1. vara valgkomite Lisbeth Norbye Selbu Tidligere årsmøterepresentant for Landkreditt.  2022/2024

2. vara valgkomite Erling Bromset Vikhammer   2022/2024

 

Nord-Trøndelag

 

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Håvard Silset Namdalseid Tidligere bankmann som har lang erfaring som landbruksrådgiver. Har kjøpt gård på det åpne markedet og er i dag melkeprodusent. Har uttalt at dersom han skulle påta seg noen tillitsverv i landbruket måtte det bli for Landkreditt. Han er utdannet landbruksøkonom fra HINT, og har master fra UMB. Han har også arbeodserfaring fra landbrukskontor.  2022/2024
Årsmøterepr. Geir Håvard Valstad Skogn Valgkomiteen innstiller på gjenvalg på Geir Håvard Valstad fra Skogn som årsmøte utsending. Valstad er 56 år, har vært tillitsvalgt i Landkreditt i5 år, han driver med storfe på Skogn i Levanger kommune. Utdanning er bachelor innen regnskapsledelse fra HiNT og cand.mag innenentreprenørskap og bedriftsutvikling fra NTNU. Har tidligere jobbet innen bloigsamvirket som NARF-autorisert regnskapsfører, teknisksjef og forretningsfører. Har jobbet mye opp mot finans i sitt virke. Medlem av sentral valgkomite i Landkreditt, leder i Skogn bondelagog tillitsvalgt i Nortura fagutvalg storfe og som medlem i arbeidsutvalget Nortura midt-norge. 2023/2025
1. vara Johan Kristian Daling Beitstad   2022/2024

2. vara Øyvind Austad Inderøy Som vara til årsmøte utsending har valgkomiteen innstilt på gjenvalg på Øyvind Austad fra Inderøya. Aurstad er 53 år og har vært tillitsvalgt i Landkreditt i 2år. Han driver med korn, karve, honning og turisme. Aurstad har vært bonde i 25 år og jobber for tiden mye med presisjonslandbruk (AgroIT) og kartlegger jordi Trøndelag. Aurstad er også tillitsvalgt i Felleskjøpet på 4. året. 2023/2025
Leder av valgkomite Tove Berit Ostad Bangsund   2022/2024
Valgkomitemedlem Johannes Haugen Skage i Namdalen   2022/2025

Valgkomitemedlem Karl Bernhard Hoel Verdal Som nytt medlem i valgkomiteen er valgkomiteens innstilling Karl Bernhard Hoel fra Verdal. Hoel er 48 år, fornøyd kunde i Landkreditt siste 20 år, driver med storfekjøtt, melk og korn. Hoel har en bachelor i husdyrfag og er opptatt av lokal politikk. 2023/2026

1. vara valgkomite Ola Lie Berthing Overhalla Berthling er 36 år, driver med storfe og gris i Overhalla, han har stort engasjement for landbruket og et stort kontaktnett i innen jordbruket. 2023/2024

 

Nordland

Det er ikke valg i Nordland i 2023.

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Jørn Gunnar Ellingsen Reipå Født 1969, Gårdbruker i Meløy, 500 vinterfora sau, og 45 årspurker i kombinert produksjon. Har lenge arbeidet aktivt i Landkreditt for økt engasjement i bruksutbyggingssaker i Nord-Norge 2022/2024

Vara Margrethe Aakerøy Moe Brønnøysund Ny, tidligere andre vara. Født 1980, Gårdbruker i Brønnøysund, melk og kjøtt. Overtok familiebruket for 3 år siden. Utdannet Matteknolog, tidligere arbeid bl.a. hos TINE, og som butikksjef i kleskjede. Samfunnsengasjert komunnestyrerepresentant, og leder av TINEs produsentlag. 2022/2024

Leder av valgkomite Geir Johnny Johansen Risøyhamn Født 1967, Gårdbruker i Andøy kommune, 280 vinterfora sau, 7500 verpehøns. Div. styreverv i flere landbruksorganisasjoner. Nattvakstsjef brann og havari ved Andøya flystasjon. 2020/2024

Valgkomitemedlem Andrè Kristoffersen Tollå Suppleringsvalg Tidligere 1. vara til valgkomiteen. Født 1969, Gårdbruker i Beiarn Kommune, Melkegeit og Islandshest, gårdsysteri, lokalmat og turisme. Inn på tunet og beredskapshjem.Fungerende Ordfører for Sp. 2022/2026

Valgkomitemedlem Bjørg Kari Arneberg Jensen Sortland Ny, tidligere årsmøterepresentant for Landkreditt.  2022/2028

1. vara valgkomite Grete Arntsen Ballangen Ny. Født 1966, Gårdbruker i Ballangen, 340 vinterfora sau, og ammekyr. Gift 4barn. Tidligere byggingenør. Diverse styre og valgkomite verv. Sterk engasjement for gårbrukeren. 2022/2024

2. vara valgkomite Jøran Dahl-Johansen Sortland Født 1979, gårdbruker i Sortland siden 2020, melk og smågrisproduksjon. Tidl. Maskinselger (og finansiering) i FK (5 år). Utd. Forskaler,tømrer, og maskinfører. Utadvendt og relasjonsbyggende. 2022/2024

 

 

Troms og Finnmark

 

Verv

Navn

Fra sted

Om kandidaten

Valgperiode

Årsmøterepr. Sunniva Berglund Skogan Balsfjord Holder på med sau, og er engasjert som tillitsvalgt i Nortura og sau og geit. Ung gårdbruker for framtida. Agronom og økonomiutdannet. Kan være egnet til å bekle flere tillitsverv i Landkreditt etterhvert. 2023/2023
Vara       2023/2025
Leder av valgkomite Øystein Nilsen Varangerbotn   2019/2025

Valgkomitemedlem Atle Aronsen Oteren  

2021/2027

Valgkomitemedlem Bodil Mannsverk Tverrelvdalen Bodil Mannsverk er tidligere melkeprodusent, 65 år og har lang erfaring fra sentrale valgkomiteen. Blant annet fra Tine og Bondelaget.  2023/2029

1. vara valgkomite Jens Olav Løvlid Storsteinnes   2023/2025

2. vara valgkomite Jonny Reinholdtsen Mortenhals   2023/2025

 

Styret i Landkreditt

Styreleder:
Hans Edvard Torp

Nestleder:
Wenche Irene Kristiansen

Styremedlemmer:
Jørn Spakrud
Kristin Gilje Sandnes
Bjørn Kåre Grude

Ansatterepresentanter:
Øyvind Hestnes
Hilde Husby

Vararepresentanter

Anders Klaseie

Ansattevararepresentanter:
Kenneth Bakke
Sidsel Aasvik