To av tre bønder leier jord

Av de som leier jord er det 11 prosent som leier hele arealet, mens 41 prosent leier mer enn halvparten av det de driver.

I løpet av de siste 50 årene har andelen leiejord økt kraftig. I 2019 var andelen leiejord 46 prosent av alt jordbruksareal i drift. Femti år tidligere, i 1969, var 15 prosent av jordbruksarealet leiejord.

Fra forpaktning til jordleie

SSB har sett på utviklingen for leiejord. Det var først etter andre verdenskrig at bønder begynte å leie jord i tillegg til den de drev selv. Før det var det leide arealet i statistikken først og fremst forpaktning av hele gårder.

Selv om antall aktive bønder er redusert, drives fortsatt omtrent det samme totale jordbruksarealet. Det betyr selvfølgelig at den enkelte bonde driver et større areal. Siden svært få selger jorda som hører til gården, betyr det andelen leiejord øker.

Mange leieforhold å håndtere 

– Av det totale jordbruksarealet i drift på 9,55 millionar dekar i 1969 var 1,40 millionar dekar, eller 15 prosent, leigejord. I 2019, som førebels er siste år med tilgjengelege tal, utgjorde leigejord 4,55 millionar dekar, eller 46 prosent, av det totale jordbruksarealet i drift på 9,84 millionar dekar, skriver SSB i en kommentar til statistikken.

Drøyt halvparten av bøndene i Norge leier mer enn halvparten av det arealet de driver. Og da må det flere leieavtaler til. Statistikken viser at de som leier jord har i snitt fire leiefohold å håndtere. 

I fylkene Troms, Aust-Agder og Telemark er over 60 prosent av arealet i drift leiejord. I andre enden av statistikken ligger Rogaland som hadde 36 prosent leiejord.

Fra 0 til 1.000 kroner

Det er mange forhold som påvirker prisen på leiejord. Naturlig nok blir prisen høyest hvis den kan brukes til dyrking av grønnsaker og bær. Men i områder med lav etterspørsel, kan jord leies ut uten betaling. Det kan da være snakk om motytelser i form av grøfting, brøyting og ved.

– Det blir innhenta leigeprisar for seks arealtypar: areal til dyrking av gras, korn, potet, grønsaker/bær, samt innmarks­beite og utmarksbeite. I 2019 var gjennomsnittsprisane per dekar for «god» jord følgjande: grønsaker/bær kr 1 020, potet kr 678, korn kr 374 og gras kr 264. Leigeprisane for innmarksbeite og utmarksbeite var mykje lågare, med respektive 71 og 19 kroner per dekar, skriver SSB.