Få overraskelser for bøndene i Hurdalsplattformen

Foto: Åkerlandskap

Regjeringens plattform inneholder mange av landbrukets øsnker. Spenningen er hva de vil få flertall for på Stortinget.

Hurdalsplattformen fastslår betydningen av landbruket og at det er nødvendig å øke lønnsomheten. De skriver også at næringsutøverne i landbruket må ha samme inntektsmuligheter som andre grupper. 

Fastholder landbrukets rammer

– Regjeringen vil leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressursar og setje eit mål for sjølvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent.

Importvernet skal sikres og når det inngås nye handelsavtaler skal det sørges for at importvernet ikke blir svekket. Samtidig vil de vurdere sterkere virkemidler i en fortsatt samvirkebasert markedsregulering. Det er ønskelig å bevare prisutjevningsordningen for melk, mens det samtidig er ønskelig å gradvis fase ut de konkurransepolitiske virkemidlene knyttet til ordningen.

Tidfeste plan for inntektsopptrapping

Regjeringen skriver at de skal legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. De gir seg selv ingen konkret tidsfrist. 

Videre har de tatt signalet fra bondeopprøret om at dagens beregninger ikke gir et reelt bilde av den økonomiske situasjon. Regjeringen vil sikre at man får et tallgrunnlag som ikke bare måler en utvikling av inntekten, men også gir grunnlag for å måle hvilket nivå inntekten er på.

Det er allerede satt ned et ekspertutvalg av Solberg-regjeringen som skal utrede dette spørsmålet. Den nye regjeringen ønsker å videreføre det arbeidet.

Tid for små og mellomstore bruk

De siste årene har fokus vært relativt stort på større driftsenheter. Det har vist seg gjennom økte kvoter, konsesjonsgrenser og tilskudd for større enheter. Regjeringen vil innføre tak på tilskudd i all produksjon. Videre vil de senke kvotetaket for melk fra 900.000 til 500.000 liter. De som i dag har et høyere nivå kan beholde kvotene eller selge overskytende kvoter til staten til avtalt pris.

Allerede i 2022 skal regjeringen styrke investeringsvirkemidler i jordbruket spesielt rettet mot små og mellomstore melkebruk som skal oppfylle kravet om løsdrift. Siden regjeringen sier at dette skal være midler som kommer uavhengig av jordbruksavtalen, skal det være mulig å se dette i regjeringens forslag til statsbudsjett allerede i høst.

Mer priskontroll

Solberg-regjeringen fjernet priskontrollen på skog i 2017. I mange kommuner er praktiseringen av konsesjonsloven i tillegg relativt liberal. Regjeringen tar fram som et eget punkt at de vil håndheve priskontrollen, personlig boplikt og driveplikt. I tillegg vil de gjeninnføre priskontrollen på rene skogeiendommer.

Regjeringen ser betydningen av nasjonalt og lokalt eierskap av landbrukseiendommer. De vil nekte aksjeselskap konsesjon på eiendommer som er underlagt boplikt. I tillegg ønsker de å vurdere om Statsforvalteren i slike saker skal være den som har kompetanse til å gi konsesjon.

Det kan også nevnes at plattformen har med et punkt om å vurdere forbud mot opsjonsavtaler på dyrket eller dyrkbar mark.