Store endringer i leieprisene på jord

Endret kommunestruktur gjør at statistikken for jordleiepriser viser unormalt store svingninger.

Landbruksdirektoratet sender hvert år ut en forespørsel til kommunene om å rapportere jordleiepriser. Andelen av kommunene som har svart på årets undersøkelse er en del lavere enn de to foregående årene, dermed er også resultatet mer usikkert. Men her får du de viktigste tallene.

Store endringer i regionvise priser

Kommunesammenslåing er nok medvirkende til lavere svarprosent enn tidligere. Endringene i kommunestruktur har nok også medført utfordringer i arbeidet med å kartlegge leiepriser i kommunene. Flere kommuner har tidligere pekt på utfordringen med å finne én pris for kommunen, da forhold og betalingsvillighet kan variere til dels mye i kommunen. Dette er sikkert ikke enklere nå.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Vestfold var tidligere en del av region Østlandet i jordleieundersøkelsen, men som følge av fylkesendring er disse kommunene nå i region sammen med Telemark/Agder. Dette vil påvirke prisene i begge de to involverte regionene, da de tidligere vestfoldkommunene hadde et samlet leid areal i 2018 som utgjør mer enn en tredjedel av det leide arealet i den nye jordleieregionen. 

Pris på landsbasis endret seg med én krone

På landsbasis har prisen for god jord til grasdyrking endret seg marginalt fra 2019 med en nedgang på én krone per dekar. Mens middelprisene på Østlandet og i Rogaland har gått ned med henholdsvis 6 og 15 kroner per dekar, har prisen i Vestfold og Telemark/Agder økt med 69 kroner per dekar. Den store økningen har trolig sammenheng med at kommunene i tidligere Vestfold fylke nå er en del av denne regionen.

Middelprisen for god jord til grasdyrking er høyest i Rogaland med 435 kr per dekar. Deretter følger Østlandet med 301 kr og den nye regionen Vestfold/Telemark/Agder med 281 kr. Trøndelag har økt betydelig med 43 kroner til 249 kr per dekar. Lavest ligger Vestland med 137 kr og Nord-Norge med 107 kr.

Fortsatt store variasjoner

Leieprisene i de ulike kommunene reflekterer variasjonen i etterspørsel etter grasareal. I Rogaland og Trøndelag betales det helt opp til 750 kroner per daa for gode arealer, mens gode arealer leies ut vederlagsfritt i andre deler av landet. Fra en del kommuner opplyses det om at det ikke er vanlig å ta seg betalt for utleie av jord, da det er en utfordring å holde jorda i hevd.

Ellers kan nevnes at middelpris for kornproduksjon på god jord ligger fra 341 kr i Trøndelag til 378 kr på Østlandet. I Trøndelag er middelprisen 223 kr for dårlig kornjord, mens prisen på Østlandet ligger lavere, med 211 kr per dekar.

På landsplan har prisene for leie av jord til potetdyrking økt, mens pisen for grønnsaksjord har gått noe ned fra 2019. Den er likevel høyere enn nivået for 2017 og 2018.