Krisepakkene virker også for bøndene

Også bønder blir rammet. Flere av de økonomiske tiltakene er aktuelle for deg som næringsdrivende bonde.

Selv om mesteparten av landbruket ikke er blant de som er hardest økonomisk rammet av krisen knyttet til korona-pandemien, er det viktig å bidra best mulig. Det kan du best gjøre ved å holde egen og andres virksomhet i gang.

I det følgende gir vi en kort oppsummering av noen av de økonomiske tiltakene som er aktuelle for bønder å vite om.

Bonden som næringsdrivende

Fristen for innbetaling av første termin av forskuddsskatt ble forskjøvet fra 15. mars til 1. mai. Samtidig bør du tenke gjennom om det er forhold som gjør at du bør endre forskuddsskatten for 2020. Dette er aktuelt hvis du ser at overskuddet for 2020 kan bli betydelig lavere enn du har forventet. Skattekortet ditt endrer du her hos Skatteetaten.

Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Den regulære ordningen er at du først har rett til sykepenger fra 17. fraværsdag. 

Stortinget ber også regjeringen utsette innbetalingen av merverdiavgift som forfaller 15. april. Den vanlige 10. april-fristen er litt senere i år som følge av påsken. Dette gjelder merverdiavgift for januar og februar 2020 og ikke landbrukets frist for innbetaling av avgift for hele 2019.

Bonden som arbeidsgiver

Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosentpoeng i to måneder, noe som på landsplan utgjør 10 milliarder kroner. Dette er ikke aktuelt for Troms og Finmark, som i stedet vil få 250 millioner i annen kompensasjon. 

Stortinget ber regjeringen sikre full lønn inntil 6G (cirka kr 600.000) i minimum 20 dager fra permittering. Som arbeidsgiver skal du nå kun dekke de to første dagene. Staten dekker resten av arbeidsgiverperioden fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

Stortinget ber også regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager.

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert så rakst som mulig. Opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV, og har derfor stor betydning hvis en av dine ansatte blir permittert.

Bonde med tilleggsnæring

Satsen for lav merverdiavgift skal reduseres fra 12 til 8 prosent. Dette gjelder i det vesentlige kultur og transport. Men bønder som driver med turisme vil få effekt av dette knyttet til overnattingstjenester.

For de som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget som følge av pandemien, skal det gis en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 prosent av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

Tenk framover

Ting endrer seg svært raskt, men likevel bør du tenke langsiktig for å kunne være forberedt. Tenk igjennom hva som er det mest kritiske som kan skje i din produksjon og økonomi. Det kan være forhold som tilgang på driftsmidler til våronna, avløser hvis dere blir syke selv eller behov for utsettelse med avdrag på lån.

– Kontakt oss tidlig! Vi er gjerne en diskusjonspartner og rådgiver, og sammen kan vi finne løsninger for økonomien din fremover. Dette kan avhjelpe en akutt situasjon hvis inntektene skulle utebli, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Et av forholdene det er fokus på nå er tilgang på arbeidskraft i sesongen vi står foran. Her er det per dags dato ikke avklart om det blir spesielle tiltak eller unntak for landbruket. Flere henviser til at permitteringer i samfunnet ellers gjør det mulig med bruk av norsk arbeidskraft i større grad. Samtidig ber Stortinget regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre. Det kan dessverre føre til at det blir enda vanskeligere å få nordmenn til å søke på sesongarbeid i jordbruket.