Flere lyspunkter på tross av et tøft halvår

Høstløv

En periode med negativ kursavkastning påvirker halvårsresultatene i Landkreditt, men konsernet har lave tap, og opplever god vekst i flere markeder.

Resultatet i konsernet for første halvår utgjør 21,8 millioner kroner, mot 108,7 millioner kroner i samme periode i 2019. Resultatet i Landkreditt SA utgjør -17,1 millioner, mot fjorårets 0,2 millioner kroner.

Resultatene er i stor grad påvirket av negativ kurs­avkastning på investeringer i verdipapirer, samt periodevis lav rentemargin. Verdipapir­markedet har hatt en tøff vår med store fall i forbindelse med spredningen av COVID-19. På tross av at det fortsatt er usikkerheter har markedet nå stabilisert seg betraktelig.

Lave tap og utlånsvekst i banken

Resultatet for Landkreditt Bank endte for første halvår på 49 millioner (84 millioner 1. halvår 2019). Også her skyldes nedgangen i stor grad tap i verdipapirmarkedet.

Tapene på utlån er fortsatt meget lave, og utlånsveksten på årsbasis utgjør 6 prosent, og innskuddsveksten siste 12 måneder er på 4,9 prosent.

Banken kjøpte i første kvartal 2020 alle aksjene i Koppang Landbruks- og næringsmegling. Selskapet har spesialkompetanse på omsetning av landbruks-, skogs-, og næringseiendom, og har flere distriktskontorer.

Oppkjøpet er gjennomført for å styrke Landkreditt sin posisjon i landbruksmarkedet.

Vekst i Landkreditt Forvaltning

Resultatet for første halvår i Landkreditt Forvaltning utgjør 2,8 millioner kroner (2,2 mill. kr). Forvaltet volum pr 30. juni 2020 beløper seg til 4,8 milliarder kroner (4,7 mrd. kr).

Etter en forholdsvis kort periode med verdifall og innløsninger som følge av markedsforholdene kan selskapet vise til fornyet vekst.

Verdipapirene påvirker også resultatet for forsikring

Halvårsresultatet for Landkreditt Forsikring er særlig påvirket av negativ avkastning på investeringer i verdipapirer, og ender opp med et resultat etter skatt på –21,0 millioner kroner (13,5 mill. kr). Opptjente brutto­premier viser en god vekst på 22 prosent.

Teknisk resultat pr 30. juni utgjør -12,5 millioner kroner (-8,8 mill. kr) og påvirkes av økte driftskostnader i en oppbyggingsfase. Solvens­kapital­dekningen utgjør 167,9 prosent (188,1 prosent).

Fremtidsutsikter

De nære framtidsutsiktene er primært knyttet til spredningen av COVID-19 og effekten dette har på den økonomiske utviklingen.

Alle selskapene i konsernet skal fortsatt oppfylle formålet med å tilby gode produkter og tjenester til medlemmene og kundene. Vi skal være enkle og effektive med gode priser. Det planlegges fortsatt vekst i konsernet både innen landbruk og privatmarkedet, men dette vil tilpasses de rådende markedsforholdene.