Sparing

En definisjon på sparing er å gi avkall på et forbruk nå for å kunne forbruke i framtiden. Målet med sparingen kan være todelt. Noen ønsker å sikre verdier for neste generasjon, mens de fleste ønsker også å sikre seg selv mot et framtidig bortfall av inntekt.

En definisjon på sparing er å gi avkall på et forbruk nå for å kunne forbruke i framtiden. Målet med sparingen kan være todelt. Noen ønsker å sikre verdier for neste generasjon, mens de fleste ønsker også å sikre seg selv mot et framtidig bortfall av inntekt.

Metodene du bruker for å spare kan være forskjellig ut fra hva som er målet ditt. Her vil vi fokusere mest på sparing for å oppnå egen sikkerhet.

Når du velger spareform, må du være tydelig på hva du vil oppnå. Ønsker du at kapitalen skal kaste noe av seg hvert år, må du tenke i retning bankinnskudd og rente, eller bygning og leieinntekt. Vil du at kapitalen skal vokse, uten at du har behov for at den årlige veksten skal være disponibel, kan fond eller fast eiendom være aktuelt.

Velg risikoprofilen som passer deg

Det er en sammenheng mellom avkastning og risiko. I dag har du mulighet til å velge spareprodukter med ulik risikoprofil. Hvis du aksepterer risikoen for at verdien på sparingen din kan svinge mye underveis i spareperioden, har du størst potensial for høyere avkastning. Ønsker du en mer forutsigbar verdiutvikling på sparingen, er avkastningspotensialet tilsvarende lavere.

Lengden på spareperioden er også viktig når du velger spareform. Sparer du langsiktig, for eksempel til egen pensjon, kan du med fordel velge spareprodukter med høyere risiko enn når perioden frem til du skal bruke sparemidlene er kort. Da vil du vite at verdien på sparingen holder seg stabil.

 

Aktuelle finansielle spareformer

Bankinnskudd

Denne spareformen gir deg stor frihet fordi beløpet er disponibelt til en hver tid, men en forventning om at du når som helst kan ta ut sparebeløpet fører samtidig til at renten er mer nøktern. Banksparing omfattes av bankenes sikringsfond, som gir deg garanti mot tap for innskudd opp til 2 millioner kroner.

Sparekonto

Vekstkonto (for medlemmer)

Høyrentekonto

Høyrentekonto medlem

Spare+

 

Fond

Et fond er en form for kollektiv investering eller sparing. Et forvaltningsselskap er ansvarlig for forvaltningen av fondet. Når du skal spare i fond og betaler inn en sum penger, kjøper du eierandeler i fondet. Hvor mange andeler du får, avhenger av beløpet du sparer og av kursen. Hver andel er like stor, og andelsverdien settes daglig. Når verdien av aksjene i fondets portefølje stiger, vil også kursen på fondets andeler stige.

Fondenes risiko- og avkastningsprofil oppgis på en skala fra 1 til 7, hvor 7 betyr høy risiko for kurssvingninger og høy mulig avkastning.

Landkredittfondene

 

Rentefond

Rentefond investerer i obligasjoner og andre rentepapirer i markedet. Målet er å oppnå en noe høyere rente enn om du skulle satt pengene i et ordinært bankinnskudd. I et rentefond blir du beskattet for utbetalte renter hvert år. Det kan også oppstå kursgevinst eller kurstap som påvirker beskatningen når du selger andeler.

Landkreditt Høyrente

Landkreditt Extra

Aksjefond

Aksjefond investerer minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer i ulike selskaper. Siden fondet investerer i flere selskaper, reduseres risikoen, slik at den blir mindre enn ved investering i enkeltaksjer. Noen aksjefond deler ut utbytte. Utbyttene beskattes ved utdeling. Kursgevinsten og skatt på kursgevinst blir først beregnet når du selger dine andeler i fondet.

Landkreditt Aksje Global

Landkreditt Utbytte

Landkreditt Norden UtbytteAndre spareformer

Sparing i fast eiendom

Det å investere i fast eiendom med tanke på sparing, kan være et riktig valg hvis du har en lang sparehorisont. Verdiutviklingen har vært god over tid, men også her må du regne med at det kan komme nedturer. Da må du ha tid til å vente på at markedet skal stige igjen.

Fast eiendom fører med seg andre praktiske sider enn de finansielle spareformene gjør. Du får ansvar for eiendom som blant annet må vedlikeholdes og/eller leies ut. Fordelen med fast eiendom er at den kan gi løpende inntekter samtidig som eiendommen øker i verdi. Ulempen er imidlertid at verdien er bundet og du ikke får tak i kapitalen raskt, samtidig som kostnadene ved kjøp og salg er høye. Du må regne med en kostnad til dokumentavgift og til eiendomsmegler som henger sammen med eiendommens verdi.

Skattereglene er fortsatt noe mer gunstige for denne typen investeringer ved at formuesskatten er lavere enn reell verdi, særlig på bolig eller hytte du bruker selv. I tillegg kan gevinsten bli skattefri ved at du selv bruker eiendommen før salg.