Forsikring

Som selvstendig næringsdrivende må du ta risiko. Samtidig må du vurdere risikonivået og hvilke hendelser som kan gi utslag som du ikke klarer å møte økonomisk. Det er i disse tilfellene vi bruker forsikring.

Som selvstendig næringsdrivende må du ta risiko. Samtidig må du vurdere risikonivået og hvilke hendelser som kan gi utslag som du ikke klarer å møte økonomisk. Det er i disse tilfellene vi bruker forsikring.

På disse fagsidene omtaler vi kun forsikring av nøkkelperson, det vil si bonden som person.

Inntjening og sikkerhet

Det er gjerne en eller to personer som har avgjørende betydning for gårdens drift og økonomiske resultat. Som regel er det bonden eller bondeparet som er nøkkelpersonene på en gård. De sitter med en kompetanse som vanskelig lar seg erstatte på kort sikt. Hvis nøkkelpersonen blir satt ut av spill gjennom sykdom, ulykke eller død vil bedriften få en stor driftsmessig og økonomisk utfordring.

Ved større investeringer og driftsomlegginger hvor man pådrar seg stor gjeld, kan det å miste en nøkkelperson være ekstra kritisk.

Forsikring knyttet til person har som regel krav om helsevurdering.

Sykdom

Som næringsdrivende får du etter 16 dager utbetalt sykepenger, men kun 65 prosent av inntektsgrunnlaget, maksimalt 6 G. Bønder har gjennom jordbruksavtalen en kollektiv forsikring som gir rett til tilleggssykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykefraværsdag. Du kan tegne en frivillig tilleggsforsikring hos NAV for å få 100 prosent dekning fra første dag. Premien er 2,2 prosent av forventet inntekt.

En privat forsikring knyttet til sykeavbrudd kan gi deg utbetaling ut over det du kan forsikre deg for hos NAV eller som jordbruksavtalen dekker.

Bondens yrkesskadeforsikring

Bondelagets yrkesskadeforsikring


Kritisk sykdom:

Flere selskap tilbyr en forsikring ved kritisk sykdom. Den gir en kontant utbetaling om du rammes av en definert alvorlig sykdom som for eksempel hjerteinfarkt, hjerneslag, multippel sklerose eller kreft.

Kritisk sykdomsforsikring

Bondelagets kritisk sykdomsforsikring


Behandlingsforsikring:

Helse- og behandlingsforsikring gir deg mulighet for å få utført og dekket kostnadene ved undersøkelser og behandling uten å stå i offentlig helsekø.

Bondelagets helseforsikring


Uførhet

En uføresituasjon er krevende. Inntektene på gården går kraftig ned, for eksempel som følge av redusert avdrått og høyere kostnader til leid hjelp. Kostnaden til en uføreforsikring øker kraftig med økende alder. Årsaken er at sannsynligheten for uførhet øker tilsvarende. Det er derfor naturlig å vurdere omfanget av forsikringen etter som tiden går.

Uføreforsikring kan gi rett til utbetaling av engangsbeløp eller månedlige utbetalinger. Engangsbeløp er skattefrie, mens periodiske ytelser (uførerente) anses som skattepliktig kapitalinntekt for 20 prosent av beløpet og en skattesats på 22 prosent. Det betyr i praksis at utbetalingen skattlegges med 4,4 prosent. 

Å konstatere varig uførhet kan ta flere år. Du må derfor vurdere om du skal ha en ordning som også gir utbetaling ved sykdom (midlertidig arbeidsuførhet) som har vart mer enn ett år. Normalt må du også ha livsforsikring for å få kjøpt uføreforsikring.

Bondens uføreforsikring

Bondelagets uføreforsikring

Ulykke

Relativt få blir uføre som følge av en ulykke, men når en personulykke skjer kan det få store økonomiske konsekvenser. Ulykkesforsikring er en rimelig tilleggsforsikring til uføreforsikring og livsforsikring, men har begrenset funksjonsområde. Den betales ikke ut ved uførhet eller død som skyldes sykdom.

Bondens ulykkesforsikring

Bondelagets ulykkesforsikring

Livsforsikring

Dødsfallsforsikring handler om trygghet for dine nærmeste om du skulle falle fra. Forsikringen gir en skattefri engangsutbetaling uansett dødsårsak. Forsikringen opphører senest ved fylte 80 år. Ved dødsfall utbetales forsikringssummen til de etterlatte. Utbetalingen er ikke skattepliktig. Hvis du har betydelig med gjeld, vil det være naturlig å bruke forsikringssummen til å nedbetale lån.

Når du skal vurdere størrelsen av en dødsfallsforsikring er det mest naturlig å se den i forhold til størrelsen på gjelden du har. Det kan være et mål at en forsikringsutbetaling skal kunne nedbetale gjelden til et nivå som kan betjenes ved bortleie av gården.

Dødsfallsforsikringen kan utvides til også å gjelde uførhet.

Gruppelivsforsikringer, det vil si forsikringer du tegner kollektivt gjennom organisasjoner, er jevnt over billigere enn tilsvarende individuelle forsikringer. Som regel er disse rene dødsfallsforsikringer, men noen har også tilknyttet forsikring ved uførhet.

Bondens livsforsikring

Bondelagets livsforsikring