Illustrasjonsfoto: istock / Dreamnordno

Rekordhøy avkastning for Extra i 2023

Landkreditt Extra leverte ny årsrekord med 10,57 prosent avkastning til andelseierne i 2023. Desember ble en ny sterk måned, med 1,13 prosent avkastning.

Landkreditt Extra leverte ny årsrekord med 10,57 prosent avkastning til andelseierne i 2023. Desember ble en ny sterk måned, med 1,13 prosent avkastning.

Det norske høyrentemarkedet avsluttet 2023 med en positiv tone og god likviditet i annenhåndsmarkedet. Risikopremien (kredittpåslag) på høyrentekreditter i norske kroner falt videre i desember og alle posisjonene i fondet bidro positivt til avkastningen.

Flytende rente og god risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i selskapsobligasjoner innenfor høyrentemarkedet. Fondet investerer i flytende rente obligasjoner utstedt i norske kroner og med inntil fem års løpetid til endelig forfall. Alt annet likt, vil fond med flytende rente obligasjoner oppnå høyere løpende avkastning i takt med stigende renter og vice versa med fallende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 53 ulike obligasjoner fordelt på 34 utstedere.

Investeringsfilosofi

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt første bud er at vi investerer i selskaper som kan betjene sine forpliktelser gjennom kontantstrøm fra drift og unngår dermed å investere i oppstartselskaper og selskaper uten kontantstrøm. Vi har fokus på selskaper med etablert historikk som har vært aktive i obligasjonsmarkedet over lengre tid og vi har et langsiktig perspektiv på våre investeringer.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.