Fasader på bygninger i oslo

Stabil vår for Extra

Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 0,61 prosent avkastning til andelseierne i mai, er opp 4,92 prosent hittil i år og har steget 11,20 prosent det siste året.

Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 0,61 prosent avkastning til andelseierne i mai, er opp 4,92 prosent hittil i år og har steget 11,20 prosent det siste året.

De aller fleste posisjonene i fondet bidro positivt til avkastningen, men våre investeringer i møbelprodusenten Ekornes, IT-selskapet Duett og inkassoselskapet Axactor bidro svakt negativt.

Landkreditt Extra deltok i en emisjon i løpet av mai, da vi tegnet oss i et nytt lån fra shippingselskapet Klaveness Combination Carriers. Samtidig mistet vi vår eksponering mot shippingselskapet GasLog, som førtidig innfridde all utestående obligasjonsgjeld. I tillegg solgte vi ut vår posisjon i næringsmiddelselskapet Jordanes, som valgte å trekke prosessen med børsnotering av selskapet. Vi mistet tilliten til Jordanes etter flere hendelser med manglende selskapsstyring (corporate governance).

Flytende rente og god risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i selskapsobligasjoner innenfor høyrentemarkedet. Fondet investerer i flytende rente obligasjoner utstedt i norske kroner og med inntil fem års løpetid til endelig forfall. Alt annet likt, vil fond med flytende rente obligasjoner oppnå høyere løpende avkastning i takt med stigende renter og vice versa med fallende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 54 ulike obligasjoner fordelt på 35 utstedere.

Investeringsfilosofi

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt første bud er at vi investerer i selskaper som kan betjene sine forpliktelser gjennom kontantstrøm fra drift og unngår dermed å investere i oppstartselskaper og selskaper uten kontantstrøm. Vi har fokus på selskaper med etablert historikk som har vært aktive i obligasjonsmarkedet over lengre tid og vi har et langsiktig perspektiv på våre investeringer.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.