Oslo Børs (foto: Stein Henningsen)

2023 – et børsår som ble betydelig bedre enn forventet

Børsene trosset økte sentralbankrenter og noe svakere vekstutsikter i 2023. Hva kan vi så vente oss i 2024? Vi oppsummerer året og tar en titt inn i krystallkulen.

Børsene trosset økte sentralbankrenter og noe svakere vekstutsikter i 2023. Hva kan vi så vente oss i 2024? Vi oppsummerer året og tar en titt inn i krystallkulen.

Det har vært et godt år for andelseierne i våre verdipapirfond. Aksjefondene har gitt tosifret positiv avkastning og rentefondene har gitt betydelig bedre avkastning enn bankrenten.

Aksjemarkedene globalt (alle land) har steget over 22 prosent målt i amerikanske dollar i løpet av 2023, til tross for nokså utfordrende rammebetingelser preget av stadig høyere sentralbankrenter og noe svakere vekstutsikter. For norske investorer i globale aksjer ble året enda noe bedre enn dette. Avkastningen for globale aksjer (alle land) steg med 26 prosent, idet svekkelsen av den norske kronen mot både euro og dollar har gitt et ekstra bidrag på ca. 4 prosentenheter på toppen av den positive avkastningen målt i amerikanske dollar. Det meste av avkastningen for globale aksjer kom i løpet av første halvår og helt mot slutten av året.

Avkastningen for norske aksjer var en god del svakere enn for globale aksjer. Det ble likevel et godt børsår også på Oslo Børs, som endte opp 9,9 prosent i 2023. Utviklingen over året var her motsatt av det vi har sett i globale markeder. Første halvår var rimelig svakt, med en oppgang på nokså beskjedne 2 prosent. I løpet av andre halvår steg imidlertid vår hjemlig børs med rundt 8 prosent, drevet opp av en stigende oljepris.

2024_01_01.jpg

Figur 1: Kursutvikling for norske aksjer (OSEBX) og globale aksjer (MSCI AC World) i 2023. Begge serier er rebasert til 100 pr. 1/1-2023

Utsiktene for 2024

Globale aksjemarkeder har lagt bak seg et fantastisk 2023. For de fleste markedsaktører ble nok utviklingen både på børser og i kredittmarkedene, betydelig bedre enn forventet ved årets inngang.

Dette skjedde til tross for at rentene har steget. Forklaringen er at markedsaktørene nå tror på raskt, og kraftig fallende, renter igjennom 2024. Og derfor er villige til å prise aksjene høyere. Dersom rentene ikke kommer like raskt ned, og ikke fullt så mye som aktørene forventer, kan det derfor være rom for skuffelser.

En annen bestemmende faktor for den videre kursutviklingen i aksjemarkedene, er hvorvidt de aggregerte selskapsresultatene vil vokse fra dagens nivåer. Det er en fare for at svakere vekstutsikter vil kunne dempe veksten i selskapsresultatene.

I figuren nedenfor vises utviklingen for de globale aksjemarkedene. I øvre del av figuren vises børskursene (mørk grønn linje), som har steget 22 prosent i 2023, samtidig som forventede aggregerte selskapsresultater 12 måneder frem i tid (lys grønn linje) har steget betydelig mer beskjedne 5 prosent gjennom 2023. Det betyr at pris/fortjeneste forholdet (PE) (grønn linje i nedre del av figuren) har steget fra ca. 14,5 ved inngangen til 2023, til ca. 16,5 i dag. Markedet er dermed blitt ca. 15 prosent dyrere priset gjennom 2023, uten at verdsettelsen kan sies å være veldig høy.

2024_01_02.jpg

Figur 2: Venstre akse i øvre del av bildet: Utviklingen for Verdensindeksen (alle land) (MSCI AC World).

Høyre akse i øvre del av bildet: Utviklingen for forventede selskapsresultater (12M fwd EPS) for selskapene som utgjør Verdensindeksen. Nedre del av bildet: Utviklingen i verdsettelse (12M fwd P/E) for selskapene som utgjør Verdensindeksen.

På vei inn i 2024 er vi derfor noe usikre på veien videre for aksjemarkedene. På den ene siden er ikke verdsettelsen veldig krevende for globale markeder aggregert. Dog er deler av teknologisektoren, spesielt i USA, priset veldig høyt. På den andre siden er inntjeningsutsiktene for selskapene den nærmeste tiden nokså usikre.

Tror man på sentralbankene, ligger det an til en myk landing for økonomien. I så fall vil også 2024 kunne bli et rimelig godt børsår!