Bymiljø fra Markveien på Grünerløkka

Sommerdvale for Landkreditt Extra

Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 0,92 prosent avkastning til andelseierne i juli.

Høyrentefondet Landkreditt Extra leverte 0,92 prosent avkastning til andelseierne i juli.

Sommerdvalen preget det norske høyrentemarkedet i juli, med dertil tilhørende lavt aktivitetsnivå og fravær av svingninger. Risikopremien (kredittpåslag) på høyrentekreditter i norske kroner falt moderat gjennom måneden, noe som hadde positiv effekt på porteføljen. En kortfattet oppsummering av måneden blir dermed at alle posisjonene bidro positivt til avkastningen.

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot renterisiko.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 47 ulike obligasjoner fordelt på 33 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.