Naturskade eller forsikringssak? Slik melder du flomskaden

FOTO: Flommen Hans førte til store ødeleggelser i en skogsbilveg

Uværet Hans ga ekstreme nedbørsmengder på kort tid, og resulterte i store skader for både privatpersoner og landbruket mange steder på Østlandet i 2023. Hvor og hvordan skal slike skader meldes?

Den totale skadeoversikten er det ingen som har enda, men det er uansett mange som i disse dager skal melde skader til både forsikringsselskap og statlige erstatningsordninger. Etter flomskader kan det være flere aktuelle veier å gå for å melde skaden.

- Etter naturskader som dette har vi i tillegg til forsikringer også statlige ordninger for naturskade og produksjonssvikt som spiller inn. Er du usikker på hva som dekker skaden din, er oppfordringen å ta en telefon til oss, slik at vi kan drøfte din sak, sier skadedirektør i Landkreditt Forsikring, Merete Christensen Bernau.  


1366x768_merete-c-bernau.jpg

Skadedirektør Merete Christensen Bernau forsikrer at det er lett å komme i kontakt med skadeavdelingen i Landkreditt Forsikring for de som nå har spørsmål om flomskader.  

Hun forsikrer at kundesenteret både er forberedt, og klare til å ta imot flomskadene som nå kommer.

­­­- Vi forstår at dette er en dramatisk og fortvilt situasjon for mange, og vi gjør alt vi kan for å bistå der vi kan. Vi har opplevd en økning i antall skadesaker som følge av «Hans», men har god kapasitet til å hjelpe våre skaderammede kunder på både telefon og digitalt. I denne første fasen vi er inne i nå, kan en telefon til en skadebehandler gi svar på mange spørsmål, tror Bernau.

Hva meldes hvor?­

Mens vanlige forsikringer som regel vil dekke naturskader på hus, bil og andre gjenstander, er det naturskadeordningen som dekker naturskader på gjenstandene som det ikke er mulig å forsikre over en alminnelig forsikringsordning. Dette kan for eksempel være veier, bruer og jord- og skogbruksareal. Dersom du opplever avlingssvikt som følge av klimatiske årsaker er det aktuelt å søke tilskudd for produksjonssvikt.

Det er dermed tre ulike steder det kan være aktuelt å melde skaden. Vi vil her forklare hva de ulike dekker og hvordan du melder skaden:

Har du behov for å melde skade?

Meld inn skade på nett eller ring vår skadeavdeling på 22 47 24 50.

Dette dekker de ulike ordningene

Naturskadeordningen

Er eiendommen din rammet av naturulykke som flom, storm/stormflo eller skred kan du søke naturskadeordningen. Det er viktig å merke seg at skaden må ha skjedd på et objekt som ikke lar seg forsikre gjennom vanlig forsikring. Dette kan for eksempel være veger, bruer og landbruksareal.

Det er også mulig å søke dersom du har fått kostnader i forbindelse med redning eller forebyggede tiltak for å begrense skadeomfanget.

Det er viktig å dokumentere skaden godt, du må blant annet ha bilder av skadestedet og området rundt, ha et kart der du merker av skadene, dokumentasjon av bruksverdien på objektet, samt sette opp en oversikt over gjenopprettingskostnadene.

For skader inntil 50.000 kroner kan du selv dokumentere gjenopprettingskostnadene via en egen beskrivelse og fakturaer. Er skaden mellom 50.000 og 200.000 kroner må du innhente anbud fra en entreprenør. Er skaden mellom 200.000 og 500.000 kroner må du innhente anbud fra to forskjellige entreprenører. Alle anbud må beskrive skaden, reparasjonene som skal utføres og spesifisere timebruk og materiell.

Søknaden må sendes til Landbruksdirektoratet innen tre måneder etter at skaden skjedde.

Tilskudd for produksjonssvikt

Du kan søke tilskudd til produksjonssvikt om du gjennom en vekstsesong får mindre enn 70 prosent av gjennomsnittsavlingen for vekstgruppen du dyrker. Svikten må skyldes klimatiske forhold, og det må kunne dokumenteres at det er en klimatisk skade på avlingen.

Du kan søke tilskudd for produksjonssvikt på frukt, bær, grønnsaker, korn, poteter og grovfôr.
Det forutsettes at foretaket er drevet på en faglig forsvarlig måte, og at det er gjort det som er normalt å regne for å forebygge tap.

Du må kunne dokumentere årsak til skaden, så det er lurt å ta bilder når skadene oppstår, og gjøre noen enkle notater som beskriver årsakssammenhenger og tiltak du har gjort.

Det er viktig å huske på at du må melde fra til kommunen / landbrukskontoret så fort skaden oppstår, slik at de har mulighet til å kontrollere skaden. I tillegg må du sende inn en søknad til landbruksdirektoratet innen 31. oktober i skadeåret.

Forsikringer

Er skaden etter flommen på gjenstander, som for eksempel bil, hus, innbo, hageanlegg eller traktor er dette skader som meldes til forsikringsselskapet. Gjør det du kan for å minimere skaden, men ikke sett i gang med større opprydningsarbeider og rivning før du har vært i kontakt med oss. Det er ofte viktig å få inn takstmann eller snekker for å se skaden og vurdere hva som er riktige tiltak videre, spesielt ved større skader. Du kan imidlertid gjerne dokumentere skaden, dersom det lar seg gjøre uten at du utsetter deg selv for fare.

Du kontakter vår skadeavdeling på telefon: 22 47 24 50, eller melder skaden her.

For landbruket er det et par forsikringer som kan være ekstra aktuelle akkurat nå. Dette gjelder forsikringene for avling/varer og kulturer.

Forsikringen av kulturer er en forsikring for avlingen før den er høstet. Dersom du får innvilget statens tilskudd for produksjonssvikt, kan du med denne forsikringen få erstattet inntil 15 prosent av totalt tap. Siden den statlige ordningen kun dekker 70 prosent av avlingssvikten kan du dermed få dekket inntil 15 prosent med forsikringen, og redusere egen risiko fra 30 til 15 prosent.

Forsikring av avling/varer er en forsikring av varelageret ditt, samt avlingen etter den er høstet. Denne forsikringen kan være aktuell for bønder som har fått varelageret av for eksempel rundballer, korn, gjødsel eller kraftfôr skadet av flommen.

 

Husk å melde fra raskt

Selv om søknadsfristen på tilskudd for produksjonssvikt først er i oktober, når vi sitter med fasiten på årets avling, er det viktig at du allerede nå melder fra om skaden til landbrukskontoret ditt. Dette er for at landbrukskontoret skal ha mulighet til å kontrollere og dokumentere skadene. Det er også lurt at du selv dokumenter skadene, for eksempel med bilder, video og egne notater.

Også skader som skal meldes til forsikringsselskapet bør meldes fortløpende.

- Er skadene store må vi sende ut en takstmann for å taksere skadeomfanget, så det er viktig å snakke med oss før du evt. begynner med utbedringer av skaden. En telefon til oss vil uansett være verdifull for å få litt informasjon om veien videre i saken, kanskje kan vi også gi skadebegrensende råd og hjelp, sier Bernau.

1366x768_Ole-Laurits-Lonnum-2.jpg

 - Kontakt oss tidlig om du ser at du får økonomiske problemer, så skal vi bruke de virkemidlene vi har for å hjelpe de som trenger det gjennom situasjonen, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Banken skal bistå

Enkelte bønder sitter nå i slutten av en vekstsesong der de kan være rammet av både tørke og flom. Dette er utfordrende, og kan for de det gjelder gi store ekstrakostnader og i verste fall fôrmangel.

- Kontakt oss tidlig om du ser at betalingsevnen svekkes, jo tidligere vi kommer inn, jo enklere er det å finne gode løsninger. Vi har stor forståelse for at dette kan gi økonomiske vanskeligheter for de som er rammet, og skal bruke de virkemidlene vi har for å hjelpe de som trenger det gjennom situasjonen, forsikrer Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Han råder også til å bruke ressurser som regnskapsfører, Norsk landbruksrådgivning, samt rådgivere i Nortura og Tine for å få bred støtte på ulike fagområder.

- Nok en gang har vi sett hvordan bønder og lokalsamfunn har tatt tak når det gjelder, og har hjulpet hverandre med å berge store verdier. Mange steder har den forebyggende innsatsen vært helt avgjørende, og nå er det derfor vår tur til å gjøre det vi kan for at konsekvensene blir mest mulig håndterbare for de rammede, avslutter Lønnum.