Litt urolig måned for Extra i mars

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga minus 0,36 prosent avkastning til andelseierne i mars.

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga minus 0,36 prosent avkastning til andelseierne i mars.

Det ble en del støy i finansmarkedene i mars, da amerikanske Silicon Valley Bank ble tatt over av myndighetene, samt at den sveitsiske storbanken Credit Suisse ble historie. Ingen av disse hendelsene hadde noen direkte innvirkning på det norske høyrentemarkedet, men risikopremien (kredittpåslag) på høyrenteobligasjoner i norske kroner steg allikevel, grunnet høyere økonomisk usikkerhet. Fondet endte måneden svakt i minus, da vi opplevde et moderat kursfall på omtrent 2/3 av posisjonene.

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne er beskyttet mot renterisiko.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 47 ulike obligasjoner fordelt på 33 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.