Bildet viser fasaden til Oslo Børs
Oslo Børs (foto: Stein Henningsen)

Det har vært deilig å være norsk – i globale aksjer

Aksjemarkedene har utvilsomt vært et godt sted å være de siste ti årene. Kursene har steget jevnt og trutt oppover. Når den norske kronen i tillegg har svekket seg mye, særlig mot amerikanske dollar, da har det vært ekstra deilig å være norsk – i globale aksjer.

Aksjemarkedene har utvilsomt vært et godt sted å være de siste ti årene. Kursene har steget jevnt og trutt oppover. Når den norske kronen i tillegg har svekket seg mye, særlig mot amerikanske dollar, da har det vært ekstra deilig å være norsk – i globale aksjer.

Ved å ha en andel av din samlede sparing i globale aksjer som ligger åpen valuta – ikke valutasikret, har du en delvis sikring mot en svekket kronekurs. I denne perioden har det betalt seg!

Valuta for en stor del av pengene

I figuren nedenfor vises utviklingen for verdensindeksen (alle land) i perioden 13.10.2013-13.10.2023. Som figuren viser har en kronebasert investor fått nesten 3,8 ganger (276 prosent avkastning) pengene (målt ved den gule linjen). En smått formidabel avkastning! For å sette det hele i perspektiv ville man fått knapt 22 prosent avkastning i samme periode hvis man hadde hatt pengene på en bankkonto med 2,0 prosent årlig rente.

Hvor stor andel av den nevnte avkastningen i aksjemarkedet skyldes svekkelsen av den norske kronen? En god indikasjon på det får man ved å sammenligne den gule linjen med den mørkegrønne linjen i figuren. Den linjen viser avkastningen målt i lokal valuta, som er 145 prosent i perioden. Differansen mellom den gule og den mørke-grønne linjen angir valutaelementet, som her utgjør 131 prosent. Nesten halvparten (47 prosent) av avkastningen målt i norske kroner stammer altså fra en svekkelse av kronen alene!

Hvis du er en av dem som har hatt midler plassert i de globale aksjemarkedene under denne perioden, tar du antagelig økte kostnader i forbindelse med dine utenlandsferier med et stort smil. Jobber du i tillegg i en av våre eksportbedrifter, eller er tilknyttet norsk reiselivsnæring, har du dobbel grunn til å smile.

 

2023_11_Bilde1.png

 

Figur 1: Utviklingen for Verdensindeksen – alle land (MSCI AC World) målt i lokal valuta (mørkegrønn linje), i amerikanske dollar (lysegrønn linje) og i norske kroner (gul linje) over de siste 10 årene

 

Fornuftig å spre sine aksjeinvesteringer i flere markeder

Vi skal ikke forsøke å analysere hvorfor kronen har gått som den har gått mot andre valutaer over disse ti årene. Det er antagelig et sammensatt bilde, hvor blant annet oljeprisutviklingen betyr en del. Vi skal heller ikke gjøre noe forsøk på å spå noe om hvilken retning kronen og oljeprisen vil ta fremover. Men vi tror fortsatt at oljeprisen målt i amerikanske dollar og importveiet kronekurs vil tendere til å følge hverandre. Fallende oljepris gir altså alt annet like, en svakere krone. I alle fall så lenge utslagene i oljeprisen er relativt store.

Vårt poeng er at ved å ha en andel av din samlede sparing i globale aksjer vil du ha en delvis sikring mot et eventuelt oljeprisfall og tilhørende fallende kronekurs. Når kronen mister verdi gir det et ekstra avkastningsbidrag for deg som kronebasert investor. Skulle oljeprisen og kronen derimot stige i verdi har du glede av din eksponering i norske aksjer. Vår anbefaling er derfor å satse på begge hester.

Landkreditt Aksje Global

Landkreditt Aksje Global har levert 11 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning de siste ti årene. Det blir en tøff jobb å kopiere den avkastningen over den neste ti-års perioden. Man kan ikke vente det samme avkastningsbidraget fra hverken aksjemarkedene eller valuta. Men at fondet vil fortsette å banke bankrenten med god margin burde absolutt være mulig. Har du per i dag ikke Landkreditt Aksje Global i din portefølje og ønsker å gjøre noe med det? Ta kontakt med oss!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.