Høyere svingninger for Extra

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga minus 0,94 prosent avkastning til andelseierne i mai.

Høyrentefondet Landkreditt Extra ga minus 0,94 prosent avkastning til andelseierne i mai.

Risikopremiene på høyrenteobligasjoner i USA og Europa steg kraftig i løpet av mai måned, med tilhørende kursfall for globale høyrentefond. Det norske høyrentemarkedet holdt seg stabilt i begynnelsen, men etter hvert steg også risikopremiene her til lands. Landkreditt Extra opplevde derfor en måned med minus fortegn, der de aller fleste posisjonene bidro negativt til avkastningen.

God risikospredning

Høyrentefondet Landkreditt Extra investerer sine midler i norske foretaksobligasjoner. Fondet investerer i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid og inntil fem års gjenværende periode til endelig forfall. Ved utgangen av måneden var det kun flytende rente obligasjoner i fondet, så andelseierne nyter godt av stigende renter.

I Landkreditt Extra investerer vi i et bredt utvalg av låntagere med målsetning om å oppnå en god risikospredning, både på bransjer og utstedere. Ved månedsslutt var fondet investert i 44 ulike obligasjoner fordelt på 30 utstedere.

Fokus på kredittanalyse

Fondet forvaltes aktivt med sikte på høyest mulig risikojustert absolutt avkastning. Vi har sterkt fokus på fundamental kredittanalyse og baserer oss på anerkjent metodikk fra internasjonale ratingbyråer. Vårt hovedfokus er å skape meravkastning ved å ta risiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet, sektoreksponering, utstedereksponering og grad av likviditet i porteføljeposisjonene.

Du kan lese mer om fondet i månedsrapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.