Trafikalt grunnkurs

Flere sider av trafikkopplæringen vil langt på vei ha relevans også for ansvarlig adferd i finansmarkedene. Som sjåfører og investorer må vi opptre aktsomt og orientere oss i forhold til omgivelsene. Og mest av alt må vi alltid ha blikket rettet mot veien foran oss.

Investeringer er uløselig knyttet til fremtidig utvikling. Investeringer og sparing er to sider av samme sak. Vi som sparer penger nå, gjør dette fordi vi velger bort muligheten til å bruke disse nå. Vi ønsker med andre ord å gjøre noe annet med disse sparepengene senere. Kanskje planlegger vi å kjøpe en ny traktor? Kanskje vil vi dra på cruise i Middelhavet, nedbetale gjeld eller gi gaver til barn eller Kreftforeningen?

Det finnes nær sagt uendelig mange måter å investere kapital på. Og mens noen vil finne det mest komfortabelt å ha sparepengene stående trygt plassert på en bankkonto, vil andre ta mer risiko – med en forhåpning om at dette over noe tid skal gi høyere avkastning enn bankrenten.

Lønnsom risiko

De siste årene har risikable aksjeinvesteringer gitt langt høyere avkastning enn risikofrie plasseringer. Risikofrie plasseringer har knapt gitt avkastning i det hele tatt. Og hensyntatt skatter og inflasjon er det nå ganske mange år siden bankkunder kunne se tilbake på år med økt kjøpekraft på oppsparte sparemidler i banken.

Målt ved Fondsindeksen har gjennomsnittsaksjen på Oslo Børs gitt 13,4 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siste ti år (tall pr. 30.09.21). Samlet avkastning i perioden har vært 252 prosent. Hundre kroner investert for ti år siden har økt til 352 kroner nå.

Landkreditt Utbytte A, fondet som jeg har forvaltet siden det ble etablert, har gitt 14,6 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning til andelseierne siden februar 2013. Fondsindeksen har gitt 11,3 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning i perioden.

Landkreditt Utbytte er rangert i toppsjiktet blant konkurrerende og sammenlignbare fond, målt på Sharpe-forholdstallet (et mål på risikojustert avkastning) de siste tre, fem og syv årene.

Veien videre

Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Det er vel derfor så mange spåkoner og -menn helst vil briljere med kunnskap om det som har skjedd i finansmarkedene, og gjerne sammenligne dette med historiske paralleller.

Det er overraskende få analytikere som har fremtidsprognoser med store avvik fra gjengs oppfatning, det som ofte betegnes som konsensus-forventninger og som rett og slett er et gjennomsnitt av tilgjengelige estimater.

I teorien skal ikke konsensus-forventninger kunne gi kursutslag i finansmarkedene, i alle fall ikke før disse forventningene blir endret. Men så viser det seg like fullt at det som har vært forventet resulterer i kursbevegelser når det som har vært forventet faktisk skjer. Friskt i minnet er Norges Banks nylige beslutning om å øke styringsrenten fra null til 0,25 prosent. Dette fikk analytikerne til å kalibrere regnearkene sine på nytt – med en kraftig oppjustering av kursmål på finansaksjer som resultat.

Humper og svinger

Det vil nå og fortsatt og alltid være risiko forbundet med investeringer i aksjemarkedene, og også i aksjefond. Det er nettopp risiko som er grunnlaget for avkastning utover risikofri rente. På veien videre vil det både være humper og svinger.

Jeg er rimelig trygg i min tro på at kvalitetsselskapene på børsen fortsatt skal tjene penger. Med kontant inntjening øker bokført egenkapital og – etter alle solemerker – også aksjekursene. Investorer vil alltid søke mot selskaper med kontant inntjening, og gjerne også mot selskaper med en etablert og troverdig utbyttepolitikk.

Basert på egne forventninger og støttet av konsensus-forventninger fra dyktige analytikere, vil porteføljeselskapene i Landkreditt Utbytte gi rundt regnet åtte prosent inntjening i forhold til dagens børskurser, målt over det neste året. Rundt regnet to tredjedeler av inntjeningen forventes utbetalt som utbytte; det vil si at det ventes rundt regnet fem prosent direkteavkastning fra porteføljeselskapene til fondet, fortsatt målt over det neste året. Og så ventes det cirka ti prosent årlig vekst i inntjeningen de påfølgende to årene.

Forventninger er alltid flyktige. Forventninger endres normalt uten forvarsel, i lys av ny informasjon. De gir like fullt en pekepinn på utviklingen fremover, slik denne er vurdert og kalkulert her og nå.

Og så; la meg for all del få minne om følgende: Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Fondets avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.