Et godt alternativ til bankinnskudd

Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,25 prosent i september og varsler ytterligere rentehevinger i tiden som kommer. Hvordan vil dette påvirke andelseiere i et rentefond?

I min jobb som porteføljeforvalter av rentefond får jeg ofte høre at stigende renter fører til at rentepapirer og rentefond faller i verdi. Dette er en utbredt misforståelse og i denne artikkelen skal jeg utdype dette temaet nærmere.

Stigende renter og rentefond

Det er i hovedsak to typer rentepapirer i et rentefond; fastrente obligasjoner og flytende rente obligasjoner. Som navnet tilsier har fastrente obligasjoner en fast kupong gjennom lånets løpetid og verdien på fastrente obligasjoner går i motsatt retning av endringer i markedsrenten.

Flytende rente obligasjoner derimot, er obligasjoner der utsteder betaler et fast kredittpåslag over en markedsrente, ofte betegnet som referanserente. I Norge er denne referanserenten tre måneders Nibor og det innebærer at kupongen på flytende rente obligasjoner justeres hver tredje måned.

En investor i en flytende rente obligasjon vil alt annet likt nyte godt av høyere løpende avkastning i takt med stigende renter, ettersom referanserenten beveger seg parallelt med styringsrenten, se figur 1 under.

Persp-nov-fig1.gif

Figur 1: Historisk styringsrente, historisk pengemarkedsrente, anslag på fremtidig styringsrente fra Norges Bank og terminmarkedets prognose (%).

Eier du et rentefond kan du enkelt bedømme renterisikoen ved å vurdere fondets rentefølsomhet, ofte betegnet som rentedurasjon. Dette er et mål for fondets følsomhet for endringer i markedsrentene. Hvis et fond har en rentedurasjon på 3 år, vil en renteoppgang på ett prosentpoeng gi en kursnedgang på 3 prosent og vice versa ved en rentenedgang. Jo lavere rentedurasjon et fond har, jo lavere renterisiko har man som andelseier.

Landkreditt Høyrente – et godt alternativ til bankinnskudd

Landkreditt Høyrente er et rentefond som investerer minimum 65 prosent av sin portefølje i bank- og finansobligasjoner med lav kredittrisiko. I tillegg har fondet åpning for å investere maksimalt 35 prosent av fondet i selskapsobligasjoner med noe høyere kredittrisiko. Landkreditt Høyrente ble etablert i november 2005 og har aldri levert negativ avkastning i et kalenderår.

Fondet investerer kun i flytende rente obligasjoner og rentedurasjonen til Landkreditt Høyrente ved utgangen av oktober 2021 var 0,13 år. Stigende renter slår fort inn på den løpende avkastningen i fondet, da fondet på det samme tidspunktet hadde 79 ulike posisjoner. Disse posisjonene får en ny kupong hver tredje måned, noe som innebærer at fondet opplever 316 kupongjusteringer i løpet av et år. Med andre ord, fondet har i snitt over en kupongjustering hver eneste virkedag.

Persp-nov-fig2.gif

Figur 2: Årlig avkastning for Landkreditt Høyrente (%).

Et vanlig begrep knyttet til rentefond er «effektiv rente», som er et uttrykk for fondets løpende avkastning. Effektiv rente kan endres fra dag til dag og er ingen garanti for fremtidig avkastning, men kan betraktes som en indikasjon på forventet avkastning de neste 12 månedene. Dette forutsetter dog at man ikke opplever store kursbevegelser i fondets posisjoner.

Vi kan benytte effektiv rente som en illustrasjon på hvordan endringer i

rentene slår fort inn på den løpende avkastningen i Landkreditt Høyrente. I dette eksempelet ser vi på netto effektiv rente, det vil si effektiv rente etter forvaltningshonorar. Den effektive renten i fondet har steget fra 1,35

prosent ved utgangen av juni og opp til 1,93 prosent ved utgangen av oktober, en økning på 0,58 prosentenheter. Denne økningen kan i stor grad tilskrives stigende pengemarkedsrente, da fondets sammensetning har blitt lite endret i samme periode.