Det blir færre yngre bønder

Foto: Ung kvinnelig bonde med baby på armen.

Antall bønder reduseres. De blir eldre. Arealet hver bonde dyrker øker. Men det skjuler seg mer bak disse trendene.

Over tid skjer det forskyvninger i strukturen som kan være verd å merke seg. Her skal vi se nærmere på noen tendenser.

Antall bønder

I 2020 var det 38 500 jordbruksbedrifter. Nesten alle er organisert som enkeltpersonforetak. Kun to tusen er organisert gjennom andre selskapsformer som ansvarlig selskap, aksjeselskap o.l.

Nedgangen i antall bedrifter har gått jevnt i mange år. Siste året var nedgangen 1,5 prosent. Går vi tilbake til 90-tallet var det dobbelt så mange bønder som i dag.

Som følge av sammenslåing av fylker er det vanskelig å se på endringer på fylkesnivå. Tall fra 2018 viser imidlertid at fylkene Rogaland og Trøndelag har økt sin andel. 25 prosent av Norges bønder holder til i disse to fylkene.  Hedmark og Møre og Romsdal har redusert andelen sin.

Andelen eldre bønder er tredoblet

Gjennomsnittsalderen for en bonde har økt med 4 år i løpet av de siste 20 årene, fra 48 til 52 år. Tendensen er klar: De yngste bøndene driver de største brukene. De som driver bruk under et par hundre dekar har rundt 54 år som snittalder, mens snittalderen er under 50 år for de som driver bruk med mer enn 500 dekar jord. 

Selv om antall bønder går ned, øker andel og antall eldre bønder. Antall bønder totalt har på ti år blitt redusert med drøyt 7 500, mens antall bønder over 70 år har økt med 1 900 bønder. Det betyr at andelen eldre bønder er tredoblet fra snaut tre til snaut ni prosent på ti år. 

På samme måte har det blitt stadig færre yngre bønder. På 20 år har antallet blitt redusert med 10.000. I 2020 var hver 4. bonde under 40 år. Nå er kun hver 6. bonde under 40 år.

Størrelse på driftsenhetene

Gjennomsnittlig jordbruksareal som hver bonde driver var 254 dekar i 2020, 2 dekar mer enn året før. Det har vært en økning på 38 dekar fra 2010. 

Går vi 20 år tilbake i tid hadde 43 prosent av bøndene mindre enn 100 dekar til disposisjon. Denne gruppen har i 2020 blitt redusert til 31 prosent. En markant økning har det vært for de største brukene. Mens det ved tusenårsskiftet kun var 2,5 prosent av bøndene i Norge som hadde mer enn 500 dekar i bruk, er det nå nesten 13 prosent eller hver 8. bonde, som dyrker et areal over 500 dekar.

Norge drives av færre bønder

Jordbruksarealet som drives er fortsatt opp mot 10 millioner dekar. På ti år er areal i drift redusert med 3 prosent og siste året med 0,8 prosent til 9 761 600 dekar. Av dette er 8 millioner dekar fulldyrket areal.

Dreiningen er tydelig mot at færre bønder driver en større andel av jorda i Norge. Gruppen av bønder  med over 500 dekar i drift utgjør 4 900 brukere. Disse 13 prosent av alle bønder dyrker nå mer enn 40 prosent av samlet jordbruksareal i Norge. Snittarealet for hver enkelt jordbruksbedrift i denne gruppen er 820 dekar.