Overraskelser i markedet for landbruket

Vi har for lite melk og storfekjøtt. Lageret av gris er tømt. Men vi kan ikke regne med å øke produksjonen gjennom nyetablering.

Jevnlig legger Nortura Totalmarked for kjøtt og egg ut prognoser over utviklingen i markedet. Usikkerheten kan greit oppsummeres i følgende konklusjon i prognosen for resten av 2020 som ble lagt ut 17. juni:

– På kort sikt er det særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og videre redusert grensehandel som vil påvirke salget mest.

Hjemmekontor og Norges-ferie

Covid-19 har ført til bortfall av grensehandel som har økt salget av kjøtt i Norge. Mer matlaging hjemme, mindre kjøp i kantiner og på jobbreise påvirker også salget av landbruksvarene. Og for sommeren vi står foran må vi regne med at det blir flere nordmenn enn vanlig i landet. Og det er kjøpt flere griller enn normalt.

Men i følge prognosene fra Totalmarked er effekten usikker. De legger derfor fortsatt til grunn normalt antall mennesker i Norge og normal grensehandel i 3. tertial i den reviderte prognosen for 2020.

Melk og storfekjøtt hører sammen

Etterspørselen etter melk har økt kraftig de siste månedene. Melkebønder kan nå levere 105 prosent av sin disponible kvote. Bøndene blir oppfordret til å øke produksjonen, noe som er motsatte signaler av hva som ble gitt for et halvt år siden. Da var forholdstallet satt til 96 prosent.

Men bøndenes respons vil føre til at kuer som var planlagt slaktet, beholdes i produksjon. Det gir i neste omgang mindre storfekjøtt i markedet. Men selv om situasjonen nå fører til økt etterspørsel etter storfekjøtt, er det ikke tegn på lang sikt som gir grunnlag for nyetableringer og utvidelser for produksjon av storfekjøtt.

Lager av svinekjøtt tømt 

For første gang på fem år er reguleringslageret av hel gris tømt. Samtidig vises en økning i salget av produkter med gris og prognosen for hele året viser en liten økning. Dette er positive signaler for en næring som merker den økte prisen på kraftfôr.

– Slaktegrisvektene har etter prisjusteringer stabilisert seg på et høyere nivå, og det er et lite underskudd i prognosen som gir et bedre prisuttak. Markedsbalansen er imidlertid skjør. Reguleringseksporten forsvinner fra neste år og det er ikke rom for nyetableringer i næringa, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg.

Ingen langsiktig økning i markedet

Som sitert ovenfor inneholder prognosekommentarene klare beskjeder om at det ikke er rom for nyetablering i kjøttproduksjonen. Markedsbalansen for egg er også skjør, så der er det heller ikke rom for nyetablering. Det er fortsatt overproduksjon av lam.

Hvis vi tar med at produksjon av melk skal ned, også som følge av bortfall av norsk produksjon av Jarlsberg, er det ikke tid for utvidelser i husdyrproduksjonene i Norge. Utfordringen blir å tenke fornyelse og forbedring uten økning i volum.