Økte kostnader og redusert investering

Jordbruksinntekten økte i 2019 med 4 prosent. For noen produksjoner er det fortsatt ettervirkninger etter tørkeåret 2018.

NIBIO har igjen gjort et dypdykk i økonopmien til 930 gårdsbruk. Kornprodusentene bedret som ventet resultatet i forhold til tørkeåret 2018. For de fleste husdyrproduksjonene ble det imidlertid nedgang i resultatet.

Snittet for de årlige driftsgranskingene viser at  jordbruksinntekten økte med kr 12.700 per årsverk fra 2018 til 2019. Resultatet ble i snitt kr 300.200. Inntektene økte markert i planteproduksjonene, mens det for husdyr var omtrent uendret. Naturlig nok gikk samlet tilskudd ned, i forhold til 2018 med store tilskudd til avlingsskade.

Faste kostnader økte mest

Kostnadene økte i gjennomsnitt med 2 prosent. Mens de variable kostnadene viste liten endring, var det de faste kostnadene som dro opp. Av de variable kostnadene gikk fôrkostnader ned med 2 prosent. Nivået i 2019 er likevel betydelig høyere enn 2017.

De faste kostnadene økte med 5 prosent. Det var særlig avskrivinger og leie som økte. Kostnader til maskinleie og leasing har også økt hvert år de siste ti årene. Denne posten utgjorde i gjennomsnitt kr 121.200 for brukene i driftsgranskingene i 2019. Dette er mer enn en dobling i løpet av ti år, målt i faste 2019-kroner.

Økt gjeld og redusert investering

Det er fortsatt god soliditet på norske gårdsbruk. Andel gjeld utgjorde 48 posent i 2019. Men gjelden økte med 4 prosent i snitt per bruk. Samlet gjeld på gårdsbrukene er i snitt 4,1 millioner kroner. Det er kombinasjone melk og svin som har høyest gjeld med nær 7,5 millioner kroner, mens sauebrukene har snaut 1,9 millioner kroner i gjeld.

Begrepet nettoinvestering viser om årets investeringer er høyere enn verdiforingelse gjennom avskrivning og frasalg. En virksomhet som skal utvikles må over tid ha en positiv nettoinvestering. 

Gjennomsnittlig nettoinvestering per bruk gikk ned fra kr 203.100 i 2018 til 113.800 i 2019. Dette tilsvarer en nedgang på 44 prosent. Høyeste nettoinvestering var det på Vestlandet i 2019, mens brukene på Jæren hadde negativ nettoinvestering dette året. Det er særlig investering i bygninger som trekker opp for Vestlandet, mens redusert investeringer i bygninger trekker Jæren i minus.