En meget krevende situasjon i kredittmarkedene

I forbindelse med koronakrisen har det oppstått en meget krevende situasjon i kredittmarkedene.

De såkalte kredittpåslagene (differansen mellom renten på selskapsobligasjoner og renten på sikre statsobligasjoner) har økt kraftig og medført at selskapsobligasjoner har falt drastisk i kurs.

For fond som eier selskapsobligasjoner har avkastningen gått fra å være positiv til negativ i løpet av meget kort tid. Dette har medført at et stort antall andelseiere har ønsket å innløse sine andeler og realisere sine verdier. Det har derfor oppstått et salgsoverheng av obligasjoner i markedene som i sin tur har presset kursene ytterligere ned. For enkelte fond har det vært tilnærmet umulig å omsette nok obligasjoner til å kunne møte innløsningene. Enkelte forvaltere i Norden har derved sett seg nødt til å suspendere innløsningsretten i fondene.

I verdipapirfondet Landkreditt Extra eier vi slike selskapsobligasjoner. Fondet er derfor også rammet av fallende kurser og markedets begrensede likviditet. Fondets avkastning har derfor dessverre i tråd med den generelle markedsutviklingen falt kraftig over de siste ukene. Som de aller fleste andre norske forvaltere av høyrentefond har vi fortsatt åpent for tegninger- og innløsninger i fondet.

Landkreditt Extra har jevnt over god kredittkvalitet på de selskapene som ligger i porteføljen. I en normal situasjon er dette selskaper som har en moderat sannsynlighet for å misligholde sine lån eller gå overende. Den situasjonen fondet nå befinner seg i skyldes manglede likviditet i markedene og ikke akutte soliditetsproblemer hos selskapene.

Samtidig er det viktig å understreke at samfunnet som sådan nå er inne i en meget uoversiktlig og vanskelig situasjon. Mange selskaper, store som små, stenger ned og mister sine inntekter over natten. Vedvarer en slik situasjonen over lang tid, vil selv de mest solide selskapene kunne få problemer.

Vi beklager at våre kunder opplever negativ avkastning på sine plasseringer. Men vil minne om at et tap ikke er realisert før man eventuelt innløser sine andeler. Porteføljen i Landkreditt Extra består av relativt solide høyrenteselskaper. Den effektive renten på porteføljen til Landkreditt Extra har etter den siste tidens kursfall økt betydelig. Den offisielle kursfastsettelsen for fondene i det norske høyrentemarkedet foretas av det uavhengige selskapet Nordic Bond Pricing.

Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente også har en andel av sin portefølje i selskapsobligasjoner. Denne andelen er imidlertid under 1/3 del av fondets samlede volum. Minst 2/3 deler av fondet består av såkalt Investment Grade papirer med meget god kredittkvalitet (typisk banker), hvor likvideten i markedene er god. Dette fondet er derfor i en helt annen situasjon enn Extra, selv om vi også her dessverre har hatt et verdifall i kursen på andelene over de siste ukene.  

Siste: Statens obligasjonsfond som forvaltes av Folketrygdfondet er nå operativt og har gjort sine første investeringer i det norske annenhåndsmarkedet. Fondet krever at selskapene har en rating som er B minus eller bedre. Selskapene må ha hovedkontor i Norge. Statens obligasjonsfond investerer på markedsmessige vilkår.

I Landkreditt Extra er vi hovedsakelig investert i norske selskaper med en rating som tilsvarer B minus eller bedre.