Corona-tilskudd til skogsdrift fortsetter

Tiltakspakken for skogbruket foreslås forlenget utover i 2021. Målet er å opprettholde hogstaktiviteten i skogen.

I revidert nasjonalbudsjett i vår ble det satt av 50 millioner kroner til å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket. Usikkerhet i tømmermarkedet gjør at en del skogeiere sitter på gjerdet. Nå vil regjeringen forlenge ordningen.

Fortsatt behov for tiltak

– Koronasituasjonen påvirker skogbruket negativt fremdeles og det er fortsatt stor usikkerhet i markedet for tømmer og treprodukter. Jeg er derfor fornøyd med at ordningen kan forlenges slik at hele rammen på 50 millioner kroner kan bli brukt til å holde hjulene i gang hos skogsentreprenører der det er marked for virket som produseres, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Det kreves endringer i midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020, for å videreføre ordningen i 2021. Landbruks- og matdepartementet er i gang med dette arbeidet. Fram til forskriften er endret, så gjelder dagens forskrift.

Ønsker sysselsetting av skogsentreprenører

Dagens ordning har skogeiere kunnet søke på fra og med 12. juni. Hvis den fortsetter på samme vilkår i 2021, vil den omfatte tilskudd til helmekanisert tynning og helmekaniserte drifter med høy driftskostnad. I tillegg omfatter den særskilt tilskudd til taubanedrift. Målet er at det er skogsentreprenører som blir sysselsatt. 

– For å sikre god sysselsettingseffekt i en situasjon med redusert avsetning av tømmer skal tilskuddet prioriteres til drifter med svak driftsøkonomi for skogeier og der det går med relativt mye maskintid per produsert m3 skogsvirke, skriver Landbruksdirektoratet på sine hjemmesider.

Maksimalt 120 kroner per kubikkmeter

Det kan gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger kr 230 kr per fm3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til kr 120 fm3. For andre drifter med høy driftskostnad gis det tilsvarende tilskudd når driftskostnadene overstiger kr 160 kr per fm3.

At det blir spesielt høye driftskostnader, kan omfatte mange ulike situasjoner. Det kan være hogst av vindfeller eller annen hogst for å sikre god skoghygiene. Videre kan det være ulike foryngelseshogster knyttet til skifte av treslag, lang terrengtransport eller bratt terreng. Det kan også omfatte kanthogst langs skogsveier eller mot innmark.