650 millioner mer til jordbruket i budsjettet

Foto: gård

Jordbruksavtalen, avvikling av pelsdyr og oppkjøp av melkekvoter tar mesteparten av økningen i jordbruksdelen av statsbudsjettet.

I statsbudsjettet for 2021 foreslås det å øke bevilgningene til Landbruks- og matdepartementet (LMD) med 650 millioner kroner. Av dette er 350 millionar kroner til gjennomføring av jordbruksavtalen. Staten har tro på at jordbruket skal klare seg godt:

– Det ser ut til å bli ein vesentleg inntektsauke for jordbruket i 2020. Budsjettnemnda for jordbruket har på svært usikkert grunnlag estimert inntektsveksten i jordbruket til i overkant av 16 prosent i 2020, skriver departementet i en pressemelding.

Avvikling av pelsdyr koster staten 185 millioner

Departementet arbeider med å følge opp vedtakene i Stortinget om forbedret kompensasjon for de som må avvikle pelsdyrnæringen på sin gård. Et prinsipp om erstatning tilsvarende som for ekspropriasjon, gjør at kostnaden for staten blir høyere.

– Inntil endringane trer i kraft, kan pelsdyroppdrettarar som har avvikla søke kompensasjon etter gjeldande ordning. Desse vil kunne søke på nytt og få utbetalt eventuell tilleggskompensasjon når den nye ordninga er på plass, skriver LMD.

Staten tar sin del av melkekvoteoppkjøpet

Innmeldingen ved det ekstraordinært oppkjøp av mjølkekvote i vinter får økonomisk virkning først for 2021. I den forbindelse foreslår Regjeringen å bevilge 188,5 millioner kroner. Det statlige bidraget dekker bare en andel av kostnaden, da resten vil komme gjennom økning i omsetningsavgift på melk.

Ingen økning i investeringsvirkemidler

Milliarder i statsbudsjettet til koronatiltak for 2021, kommer ikke landbruket til gode. Særlig melkeprodusentene har behov oppgradering i forbindelse med kravet til overgang til løsdrift.
– Stortinget må nå sørge for at nye koronatiltak for næringslivet inneholder midler til bygging og investeringer i landbruket, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Det er kjent at interessen for investeringsmidler i landbruket er svært stort. I år er 450 millioner kroner bevilget til Investeringer og Bedriftsutvikling i jordbruket (IBU-midler). Dette var brukt opp allerede i sommer i alle fylker unntatt Troms og Finnmark. Av dette omsøkte midler var 250 millioner knyttet til investeringer i mellkeproduksjonen.

Litt skatt til slutt

Endringene som foreslås med tanke på redusert formuesskatt for såkalt «arbidende kapital» får mindre betydning i praksis for landbruket. De som driver med reindrift vil kunne glede seg over at de skal dra nytte av samme fritak som landbruket når det gjelder eiendomsskatt og reindriftsfradraget justeres opp slik at det blir på linje med jordbruksfradraget.

Som følge av den økonomiske situasjonen knyttet til koronaviruset, er det innført en startavskrivning på 10 prosent for nyanskaffede driftsmidler i saldogruppe d (maskiner, inventar mv.). Startavskrivning kommer i tillegg til ordinær avskrivning på 20 prosent. Ordningen blir ikke videreført i 2021, men gjelder kun for nyanskaffelser fra 20. juni 2020 og ut året.

Regjeringen foreslår at personer som allerede eier bolig, ikke lenger skal få skattefradrag gjennom BSU-ordningen. Det årlige sparebeløpet foreslås økt fra kr 25.000 til kr 27.500. Dersom man sparer det maksimale beløpet i 2021, vil man få 5 500 kroner i skattefradrag.