Livsløpet - sparetips på ulike stadier

Sparing og sikring må skje ut fra en kombinasjon av hva du evner å spare nå, hvilket behov du har for sikkerhet og hvilket forbruk du ser for deg i framtiden. For de fleste vil det ikke være nok å satse på de ytelsene du får fra folketrygden. Du må derfor kombinere ulike spare- og sikringsordninger i tillegg.

Sparing og sikring må skje ut fra en kombinasjon av hva du evner å spare nå, hvilket behov du har for sikkerhet og hvilket forbruk du ser for deg i framtiden. For de fleste vil det ikke være nok å satse på de ytelsene du får fra folketrygden. Du må derfor kombinere ulike spare- og sikringsordninger i tillegg.

Nedenfor vil du få korte tips til hvordan du bør vurdere en strategi avhengig av hvor i livsløpet du er.

Ung og nystartet

Du har nylig overtatt gården og/eller startet virksomhet. Økonomien er som regel presset som følge av store investeringer og høy gjeld i forhold til inntjeningen. Det er viktig gjennom et budsjett å legge opp til en form for sparing både på kort og lang sikt. Legg inn eksempelvis små, jevne sparebeløp. Det er bedre enn å satse på skippertak ved årsskiftet.

Spar til egen gård med Gårssparing for unge

En veldig viktig form for sparing i denne fasen er avdrag på lån. Prioriter avdrag på lån med kort tidshorisont. Hvis du er presset, bør du vurdere noen års avdragsfrihet på lån knyttet til grunnverdier som jord og skog. La ikke sparingen i denne fasen gå ut over din likvide handlefrihet.

Sørg for inntekt som gir dere trygderettigheter gjennom folketrygden. I denne fasen er du spesielt sårbar i forhold til at noe skjer med deg som nøkkelperson. Dere bør derfor gjennomgå hvilke type personforsikring dere trenger i følgende prioritet: Dødsfall, ulykke, uførhet og sykdom.

Etablert og aktiv

Når du nå gjør investeringer på gården, bør du primært fokusere på inntjening. Sekundært kan du ha i bakhodet om investeringen også gir en økning av verdi, det vil si sparing.

Aktiv sparing bør i denne perioden skje gjennom valgte pensjonsordninger. Innskuddspensjon for næringsdrivende og/eller individuell pensjonssparing (IPS) bør vurderes og benyttes. Sparing gjennom betaling av avdrag på lån er like aktuelt, men du bør begynne å vurdere hvor langt ned gjelden skal betales. Du bør ha en oppfatning av hvor mye gjeld gården naturlig kan betjene ved en krisesituasjon.

Ta igjen opp til vurdering forsikringsdekningen dere har. Det er ikke sikkert dere er like avhengig av å ha de dyreste forsikringene, knyttet til sykdom og uførhet.

Er det penger til overs bør du vurdere investeringer på utsiden av gården. Disse kan ha en høyere risikoprofil fordi det fortsatt er lang tid fram til pensjonsalder og disse sparemidlene skal brukes. En høyere risiko vil normalt gi mulighet for høyere avkastning over tid.

Avtrapping

Husk at det ikke er et mål å være gjeldfri på gården. Gjør nødvendige investeringer for å holde produksjonsapparatet i gang, men vær forsiktig med investeringer på gården som ikke skaper verdivekst. Skal du investere utenfor gården, bør det nå ha en noe lavere risikoprofil enn tidligere.

Nøkkelpersonforsikringene er ikke så aktuelle lenger. Livsforsikring bør fortsatt vurderes. Følg opp de pensjonsordningene du har, men vurder nedtrapping. Det gjelder særlig ordninger med forsikringselement og/eller skattefradrag som ikke er spesielt gunstig.

I og med at du nærmer deg pensjonering, bør deler av den oppsparte pensjonskapitalen være likvid. Uttak av pensjon før du er 67 år må vurderes ut fra flere forhold, blant annet det skattemessige og antatt levealder. Hvis pensjonen er lav, bør du vurdere hva du har igjen for å jobbe noe lenger.