Velg metode for å opprette spareavtale

Når avtalen først er etablert blir beløpet automatisk trukket fra din bankkonto og du får tildelt andeler i fondet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.