Kjøpe og selge fond

Spørsmål og svar

Hva er en fondskonto?

Fondskonto er en konto for verdipapirer. Når du sparer i fond blir det opprettet en fondskonto hos verdipapirsentralen (VPS). Ved å logge inn i fondsløsningen  kan du sjekke dine verdipapirer og din avkastning.

Hva er forvaltningshonorar?

Forvaltningshonorar er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Forvaltningshonoraret oppgis som en årlig prosentsats, men belastes fondet på daglig basis.

Hva er innløsningsgebyr

Når andelseier innløser sine andeler, betales normalt et innløsningsgebyr. Dette gebyret beregnes som en prosentsats av beløpet som innløses.

Hva er tegningsgebyr?

Du betaler et tegningsgebyr når du investerer et beløp i våre aksjefond. Dette gebyret er en prosentsats av investeringsbeløpet og prosentsatsen er ofte differensiert slik at satsen er lavere for store beløp. Investeringer i våre rentefond belastes ikke for tegningsgebyr.

Hva koster det å spare i fond?

Kostnaden ved å investere i verdipapirfond er delt i tre:

I tillegg kan verdipapirfondene belastes for kostnader som fondene må betale for kjøp og salg av verdipapirer (såkalte transaksjonsbaserte kostnader). Dette dreier seg om meglerkurtasje, bankkostnader og depotkostnader relatert til handel med verdipapirer, noe som i praksis utgjør svært lave beløp. I den grad verdipapirfondene er belastet med slike kostnader er disse trukket fra ved beregningen av netto andelsverdi og netto avkastningstall for verdipapirfondet. Se prisliste for fond