Andre henvendelser

Spørsmål og svar

Hvordan avslutter jeg en konto?

Du kan avslutte  kontoer i nettbanken. Valget for «avslutt konto» finner du under hver konto.

Du kan ikke avslutte kontoer selvbetjent hvor det er:

 • negativ saldo på konto
 • reserverte transaksjoner eller betalinger til forfall
 • kortavtaler eller AvtaleGiro knyttet til konto
 • uttaksbegrensinger på konto, for eksempel Kapitalkonto, Spare+ konto

Viktig å merke at når en konto avsluttes, vil du ikke lengre se kontoen i nettbanken. Det vil si at du ikke kan se kontoen i kontolister i nettbanken. Du kan heller ikke se transaksjoner for kontoen i siste bevegelser eller transaksjonsarkiv, eller se kontoen i andre nedtrekkslister i nettbank/mobilbank.

Kontoen vil også fjernes fra din nettbankavtale.

Hvor finner jeg kontoutskrifter?

Du får kontoutskrifter hver måned i din nettpostkasse i nettbanken. Vi sender også årsoppgaver, melding om innbetalinger og renteendringer til din nettpostkasse. Du kan også hente dine kontoutskrifter tilbake i tid. Gå inn i menyen i nettbanken og velg Kontoutskrift.

På sparekontoer får du kun kontoutskrift en gang i året. Om du ønsker kontoutskrift oftere enn dette, kan du fremstille en kontoutskrift ved å benytte deg av transaksjonsarkivet.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fuHva llmakten.»

Nærmere opplysninger om hvilke krav som stilles til innholdet i en Fremtidsfullmakt finnes i Lov om Vergemål kapittel 10.

Stadfestelse av fremtidsfullmakten

Før fremtidsfullmakten sendes til oss må den være stadfestet av Statsforvalteren. I likhet med de fleste øvrige finansinstitusjoner har vi som tredjepart et krav om at fremtidsfullmakten skal være stadfestet.

Med stadfestet menes at Statsforvalteren har utstedt en attest som viser at fremtidsfullmakten er gyldig.

Fullmakten trer i kraft når det foreligger en legeerklæring på at fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

Når fremtidsfullmakten er tredd i kraft sendes fullmakten til Statsforvalteren for stadfestelse. Ved oversendelse til Statsforvalteren må du legge ved følgende dokumenter:

 • Fremtidsfullmakten i original
 • Utfylt søknadsskjema (søknadsskjema finner du på Statsforvalteren nettsider).
 • Dokumentasjon på at fullmaktsgivers nærstående er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Dokumentasjon kan enten være nærståendes egen signatur på varselet eller dokumentasjon på at varselet er sendt nærstående rekommandert. Dokumentasjonen skal sendes inn sammen med søknadsskjemaet.

Nærstående er ektefelle eller samboer, ev. andre nære slektninger dersom fullmaktsgiver ikke har ektefelle eller samboer.

Legeerklæring hvor følgende informasjon kommer frem: Fullmaktsgivers diagnose og manglende evne til å ivareta egne interesser i økonomiske og personlige forhold, om den manglende evnen har sammenheng med diagnose og en konkret vurdering av fullmaktsgivers samtykkekompetanse både når det gjelder personlige og økonomiske interesser.

Statsforvalteren gjør en vurdering av om fremtidsfullmakten er gyldig trådt i kraft, og utsteder en attest som stadfester fremtidsfullmakten og dens gyldighet.

Mer informasjon om fremtidsfullmakt finnes på https://www.sivilrett.no/framtidsfullmakt

Banken aksepterer ikke Fremtidsfullmakt som ikke er stadfestet av Statsforvalteren. Stadfestet fullmakt skal sendes oss i original, eller bekreftet kopi av original.

Når Fremtidsfullmakten trer i kraft:

Når banken mottar stadfestet fremtidsfullmakt, så er dette bare en stadfestelse av at fremtidsfullmakten har tredd i kraft. Med andre ord så tar ikke Statsforvalteren stilling til fullmaktens innhold – og videre hva fullmektig faktisk er gitt fullmakt til.

Selv om kravene til innhold i en Fremtidsfullmakt er beskrevet i Vergemålsloven, så kan den ha ulike former, og kan omhandle mye som ikke berører oss som bank.

Sammenlignet med vanlig Vergeoppnevnelse, hvor Vergens rettigheter ovenfor bank er klart begrenset, så vil en Fremtidsfullmakt for eksempel kunne inneholde:

 • Disposisjonsfullmakt overfor bank
 • For å utføre sine oppgaver, gir jeg min fullmektig: Rett til å disponere mine bankkontoer, herunder inngå/inngåtte avtale om bruk av betalingstjenester knyttet til kontoene. Som eksempelvis nettbank knyttet til kontoene.
 • Salg/kjøp av verdipapirer, herunder disponere og treffe beslutninger vedrørende mine fond.
 • Rett til å ta opp ytterligere lån/refinansiere lån, dersom det er behov.
 • Alle andre disposisjoner fullmektigen anser som nødvendige for å ivareta mine interesser.

En fremtidsfullmakt må derfor tolkes ut fra ordlyden, og det avgjørende er at det går klart fram at dette er noe som er vurdert og avklart med fullmaktsgiver.

Forhold som ikke er nevnt og ikke kan tolkes inn er utenfor, og det kan bli nødvendig med et vergemål for forholdet som ikke er regulert.

Det er helt avgjørende at banken besitter en klar forståelse av fullmaktens innhold, for å kunne åpne/begrense fullmektigens muligheter.

Hva gjør banken når stadfestet fremtidsfullmakt er mottatt?

Når vi mottar stadfestet fremtidsfullmakt, tar vi kontakt med fullmektig for å avklare omfanget av fullmakten. Dette for å sikre at vi ivaretar både bankens og kundes interesser.

Når Fremtidsfullmektig er registrert/legitimert, legges denne opp som disponent på fullmaktsgivers konti, og hvis det er aktuelt, fullmakt til å betale eFakturaer.

MERK:

Dersom en Fremtidsfullmakt har oppgitt to eller flere fullmektiger, og disse er nevnt å skulle ivareta samme oppgaver – så skal samtlige registreres/legitimeres.

Hva skjer med kundeforholdet ved dødsfall?

Når banken mottar melding om dødsfall fra Folkeregistrert, er vi forpliktet til å hindre at det ikke overføres penger fra avdødes konto(er) før skifteforholdet er avklart.

Dette gjør banken når vi får melding om dødsfall:

 • Nettbank, mobilbank, konto og kort sperres. Tidligere disposisjonsrett til avdødes konto (er), vil bli slettet.
 • AvtaleGiro, eFaktura og faste trekk avsluttes. Fakturaene vil deretter komme per post.
 • Spareavtaler og overføringer mellom avdødes egen kontoer stoppes.
 • Betalinger som ligger til forfall slettes.
 • Overføringer til eventuelle lån for betaling av renter og avdrag stoppes. Dødsboet vil motta faktura for betaling av terminbeløpet på lånet per post.
 • BankID tilbakekalles.

Innskudd eller innbetalinger til den avdødes konto vil fortsatt være mulig etter at vi har sperret kontoene, slik at lønn eller pensjon kommer inn på kontoen.

Betale begravelsen og avdødes regninger

Før en skifteattest er på plass kan nødvendige utgifter til slik som begravelsen/bisettelsen, samling etter seremoni og gravsten dekkes fra avdødes konto. Utgifter og forpliktelser den avdøde pådro seg før dødstidspunktet kan også dekkes fra avdødes konto.

Send inn regningene til banken, enten per post eller epost. Regningen må være adressert til avdøde, eller det må komme klart frem at regningen er knyttet til den avdøde.

Dødsbo: Oppgjør av boet

Banken har taushetsplikt. Det betyr at vi kan ikke dele informasjon om avdødes kundeforhold før vi har mottatt de nødvendige attestene og fullmaktene.

Før skifteform velges kan etterlatte få en oversikt over verdier og/eller gjeld ved å sende oss en formuesfullmakt. Denne utstedes av Tingretten, og vi må ha fullmakten som original eller bekreftet kopi.

Når skifteform er avklart, må uskifteattest/skifteattest sendes oss. Denne attesten fås fra Tingretten. Vi må ha originalen eller en bekreftet kopi av attesten.

Er det flere arvinger, må fullmaktsskjema for hver av arvingene fylles ut og sendes oss sammen med kopi av legitimasjon på hver enkelt arving. Et standard fullmaktsskjema fås av Tingretten.

Når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon vil avdødes midler overført til den som har overtatt ansvaret for boet. Vi må da få vite hvilken bankkonto vi skal overføre midlene til. Det er ansvarlig for boet som må ordne med fordelingen mellom arvinger.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.