Utmarkseiendom på ca 10 600 daa, med reguleringsplan for 20 hyttetomter rett ved skiløype. Jaktrett på små- og storvilt.

Nore og uvdal
Landbrukseiendom

Velkommen

Velkommen til Tunhovdåsen!

I naturskjønne omgivelser mellom Tunhovdåsen og Storestølen, selges det nå en utmarkseiendom på ca. 10 600 daa. Tomten har jaktretter på små- og storvilt, samt 179 daa med produktiv skog. I tillegg er det godkjent reguleringsplan for 20 hyttetomter på vestre del av Tunhovdåsen. Ved hyttefeltet er det skiløyper, og stedet er ellers et ferieparadis som byr på rike turopplevelser gjennom hele året.

Innenfor en radius på 30 min har man tilgang til 3 forskjellige alpinanlegg, og Hardangervidda starter på dørterskelen til eiendommen! 

Tomtene ligger vendt mot sørvest, med utsikt til blant annet Pålsbufjorden og fjellene rundt. Hver tomt er estimert til ca. 1,5 mål, med unntak av tre tomter som er på rundt 3 mål. De minste tomtene kan bebygges med to bygninger, og på de største kan det settes opp tre bygg. I tillegg skal det avsettes parkering på hver tomt. Matbutikk finnes i Tunhovd og det er kun 3 timers reisetid fra Oslo.

Beliggenhet

Eiendommen har en fantastisk beliggenhet, perfekt for rike turopplevelser og det gode hytteliv. Tomten ligger i nydelige omgivelser mellom Tunhovdåsen og Storestølen nord for Tunhovd, i Nore og Uvdal kommune. Fra Oslo er reisetiden såvidt over 3 timer, noe som er en ganske passelig avstand til hytta.

Kommunen har ikke valgt slagordet "tettere på naturen" for ingenting - her får du alt naturen har å by på rett utenfor døren, sommer som vinter. Tomten strekker seg over et stort område ned mot Buvatnet, som byr på godt fiske og muligheter for rolige roturer. I varierende terreng fra skogsstier, skogsbilveier og bilveier kan man ta turen rundt vannet, en runde på ca. 7 kvm. 

Vinterstid går det skiløype over vannet, og det er også mulighet for pilking. Området har ellers milevis med preparerte langrennsløyper, lysløype og flere alpinbakker. Sommerstid kan man kose seg med toppturer, sykkelløyper, koselige stier og rideturer med mer.

Av severdigheter og kulturtilbud kan nevnes blant annet både Nore og Uvdal stavkirker. Her kan du vandre rundt i historiske omgivelser, og det arrangeres blant annet kulturkvelder med mer. For litt mer familievennlig kos kan du ta turen til Langedrag Naturpark, den velkjente fjellgården med flere arter av tamme og ville dyr. På Langedrag kan familien kose seg med hundekjøring, kanefart og snørekjøring på vinterstid. Om sommeren kan du være med på ridetur i fjellet.

Dagligvarehandelen kan gjøres på Joker Tunhovd. Ellers er en stor del av det å være på hytta å kose seg med god mat og drikke. Hvis du har lyst å komme deg ut og oppleve nye smaker, kan kommunen by på et bredt utvalg av restauranter og kafeer. Med sterke tradisjoner rundt dyrehold og fiske har Uvdal en stor egenproduksjon av matvarer, og stadig flere serveringssteder har fokus på lokalprodusert mat.

Adkomst

Se kart. Eiendommen ligger mellom Tunhovdåsen og Storestølen, nord for Tunhovd i Nore og Uvdal kommune. Det er adkomst til eiendommen med bilvei flere steder, bl.a. fra veien til Storestølen/Rødungen og FV2910. Det området med mest produktiv skog har direkte adkomst fra fylkesveien ved Buvatn.

Jord, skog og tun

Utmarkseiendommen er på 10 603,9 daa og ligger hovedsakelig i et LNFR område. Den store tomten strekker seg ut mellom Tunhovdåsen og Storestølen, rundt Tunsennvatnet og ned til Buvatnet. 179 daa består av produktiv skog med lav bonitet, hovedsakelig glissen furuskog. For øvrig er det vesentlig fjellskog med bjørk og myr, som ligger fra rundt 900-1 100 moh. På enkelte deler av eiendommen er det andre grunneiere som har skogrett.

Det er adkomst til eiendommen med bilvei flere steder, og området med mest produktiv skog har direkte adkomst fra fylkesveien ved Buvatn. Det medfølger jaktretter på små- og storvilt, og ved Tunsennvatnet er det en enkelt jakthytte. To mindre deler er avsatt til fritidsbebyggelse; et like vest for Tunhovd og et lite område ved Hyttestølen i nordre deler av eiendommen.

Jakt

Jaktrettigheter på eiendommen har vært leid ut. Inntekter ved utleie av jakt er oppgitt til kr. 23.000,-.
For elgjakta er det storvaldet som setter antall dyr. Eiendommen inngår i dette storvaldet.
For harejakt er det ikke satt antall dyr.
Fuglejakt er ikke leid ut. Årlig erfart fangst varierer fra 2 til 4 storfugl, noen år ryper, men det er kun jaktet støkkjakt uten hund to helger pr år de siste 10 år. Det er mye mer fugl i terrenget enn dette.

Reguleringsforhold

Av plan fra 1995 er det tegnet inn fem tomter som en del av Tunhovd Seterskog, men disse er ikke videre omtalt her. Ved Tunhovdåsen er det en godkjent reguleringsplan på 20 tomter for fritidsbebyggelse.

Tomtene ligger på vestre del av Tunhovdåsen, helt i ytterkant av hyttefeltet med spredt bebyggelse. Terrenget er for det meste svakt skrånende, og ligger vendt mot sørvest med utsikt til blant annet Pålsbufjorden og fjellene rundt. Vegetasjonen er vesentlig furuskog, og det er oppkjørte skiløyper (lysløype) som går innom hyttefeltet.

I forhold til terrenget ligger tomtene forholdsvis likt. De øverste tomtene vil dog ha noe videre utsikt og slipper bebyggelse i bakkant. Hver tomt er estimert til ca. 1,5 mål, med unntak av tomtene 4, 9 og 10 som er rundt 3 mål. Tuntomt 9 ligger nederst i feltet.

Vei, vann og avløp er etablert fram til lysløypa i nedre del av det regulerte området. I dette området skal det ifølge reguleringsbestemmelsene anlegges felles anlegg for avløp. Området har strøm, men det er ikke framført eller etablert anlegg som er dimensjonert for bebyggelse i hyttefeltet.

Tomtene på ca. 1,5 må kan bebygges med inntil 206 kvm BRA, hvorav 36 kvm skal benyttes til to utendørs biloppstillingsplasser. På hver av tomtene tillates det to bygninger, med hovedhytte på maksimalt 150 kvm og uthus eller anneks på opptil 20 kvm.

Tuntomtene har høyere utnyttingsgrad og kan bebygges med inntil tre bygninger på totalt 304 BRA kvm, hvor 54 kvm skal benyttes til tre biloppstillingsplasser. Hovedhytta kan har et areal på inntil 150 kvm og anneks på maksimalt 80 kvm.

Mønehøyden på hyttene skal ikke overstige 5,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Anneks/uthus kan ha en maksimum mønehøyde på 4,5 meter. Videre skal byggene ha skrå takflater med takvinkler på mellom 22 og 33 grader. Maks fylling på tomtene er satt til 1 meter.

For at hyttefeltet skal få en mest mulig harmonisk utforming skal all bebyggelse følge terreng og vegetasjon så langt det lar seg gjøre, og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares på hver enkelt tomt. Mellom tomtene, og i byggegrensesonene der tomtene ligger inntil hverandre, skal det gjensettes vegetasjonsbelter.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 126
  • Bruksnummer: 16
  • Fylkesnummer: 33
  • Fylkesnavn: Buskerud
  • Kommunenummer: 3338
  • Kommuneområde: Nore og uvdal
Les mer