Lofoten - Gårdsbruk med moderne driftsbygning for geit - Melkekvote - 4 eneboliger - Hytte

Vestvågøy
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig til ca. 3 mil nord for Leknes i Nordland. Fra gårdstunet er det flott utsikt utover sjøen og de majestetiske Lofotfjellene. Det er kort vei, ca. 15 min med bil Bøstad med bla. dagligvarebutikk og skole. Til Leknes som er kommunesenteret med bla. flyplass og sykehus er det ca. 30 min. kjøretid.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 455,1 dekar fordelt på 12 teiger.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 139,9 dekar
Overflatedyrka jord ca. 4,3 dekar
Innmarksbeite ca. 51,6 dekar
Produktiv skog ca. 55,4 dekar
Annet markslag ca. 192 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 11,9 dekar
Sum arealer: ca. 455,1 dekar

I tillegg har eiendommen en ideel andel i et uregistrert jordsameie på 18.164,2 dekar.

Gårdskart over eiendommen og det uregistrerte jordsameiet  finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Selger opplyser at det er feil på gårdskartene hos NIBIO. Totalt areal på eiendommen er iflg. selger ca. 6.100 dekar. Eiendommen har 1/3 i et sameie som strekker seg opp på toppen av Reinhaugen øst for bebyggelsen på eiendommen. Fra dette punkt og ned til gården har gården beiterett. På andre siden av Reinhaugen i Lyngedal har gården ingen rettigheter. Det gjøres særskilt oppmerksom på at megler ikke er forelagt noen skriftlig dokumentasjon på dette.


Melkekvote
Disponibel melkekvote for 2024 utgjør 171.122 liter hvorav selveid grunnkvote utgjør 129.673 liter og leid kvote utgjør 50.455 liter.

Kvotebrev finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Kjøper overtar melkekvoten fra overtakelse med de rettigheter og forpliktelser som følger derav.

Interessenter anmodes om å gjøre seg kjent med regler for salg, utleiepriser mv. for melkekvoter. For ytterligere informasjon om melkekvotesystemet, priser m.m. gå inn på følgende linker:
www.landbruksdirektoratet.no
www.melkekvoter.no

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen.

Innhold og standard


Reinhaugveien 66
Våningshus
Byggeår: 1983
Areal: Bruttoareal på ca. 205 kvm.

Boligen er oppført i reisverk på sokkel i betong med leca vegger. Kledd utvendig med stående og liggende kledning. Taket er tekket med metallplater. Vinduer av typen med 2-lags isolerglass. Stor terrasse på siden og veranda i front.
Boligen inneholder:
1. etasje: gang, bad, soverom, kjøkken med spiseplass og stue.
Sokkel: gang, bad, kontor, to soverom og bod.

Driftsbygning for produksjon av geitemelk
Byggeår: 2003. Tilbygg i 2010/2011
Areal: Bruttoareal på ca. 938 kvm.

Driftsbygningen er oppført i reisverk på kjeller (blautgjødsellager) i betong. Kledd utvendig med stående kledning. Tilbygg i 2010/2011 med personalrrom, smittesluse, bad, kontor tankrom og melkekarusell med plas til 32 geiter. Husdyrrom med storbingeløsning med langsgående forbrett i midten av rommet. Gulv i bingene av plast med rammer. Det er store flottør drikkekar og 7 kraftforstasjoner i løsdriften samt kraftfor i melkekarusellen. TKS k2 rundballkutter i forsentral. 

Redskapshus
Byggeår: 1989
Areal: Bruttoareal på ca. 128 kvm.

Redskapshuset er oppført i reisaverk på betongplate med ringmur. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med metallplater. To leddporter og dør i front.

Reinhaugveien 70
Bolig (tidligere kårbolig)
Byggeår: 1954
Areal: Bruttoareal på ca. 158 kvm.

Boligen er oppført reisverk på kjeller i mur. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med metallplater. Vinduer av typen med isolerglass. Terrasse på siden og ved inngangsparti. Veranda over inngangsparti.
Boligen inneholder:
Kjeller: vaskerom og 3 boder
1. etasje: gang, bad, kjøkken med spiseplass og stue.
Loft: 3 soverom

Eldre driftsbygning
Byggeår: 1956
Areal: Bruttoareal på ca. 253 kvm.

Driftsbygningen er oppført i trekonstruksjon på kjeller i betong. Kledd utvendig med dels metallplater og dels stående kledning. Taket er tekket med metallplater. Bygningen brukes i dag til oppdrett av kje på vår og sommer. Dyra går ut/inn som de vil rett ut på beite ovenfor bygningen.
Bygningen inneholder:
Kjeller: gjødsellager
1. etasje: husdyrrom, birom og forsentral
Låve: lagringsrom
 
Garasje
Byggeår: Ukjent, trolig på 70 tallet
Areal: Bruttoareal på ca. 32 kvm.

Garasjen er oppført i bindingsverk på ringmur. Kledd utvendig med dels stående kledning og dels metallplater. Taket er tekket med metallplater. 

Reinhaugveien 265
Bolig (brukt til forsamlingshus og kafe samt utleie til turister)
Byggeår: 1985
Areal: Bruttoareal på ca. 267 kvm.

Bygningen er oppført i reisverk på kjeller i betong. Kledd utvendig med liggende kledning. Taket er tekket med metallplater. Vinduer av typen med isolerglass. Terrasse ved inngangsparti. Boligen ble pusset opp i perioden 2008-2009. Kjelleren er ikke innredet. 

Eldre driftsbygning
Byggeår: Trolig 1950 med tilbygg på 60-tallet
Areal: Bruttoareal på ca. 200 kvm.

Bygningen er oppført i trekonstruksjon på sokkel i betong. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med eternitt. Bygningen brukes som lager i dag.


Reinhaugveien 271
Bolig (utleiebolig med to leiligheter)
Byggeår: 1974
Areal: Bruttoareal på ca. 164 kvm.

Boligen er oppført i reisverk på sokkel i mur/lett klinker. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med metallplater. Vinduer av typen med 2 lags glass. Boligen ble pusset opp i 2021.
Boligen inneholder:
1. etasje: gang, bad, to soverom, kjøkken og stue.
Sokkel: gang, bad, vaskerom, soverom, kjøkken med spiseplass og stue.

Uthus, "Ruth-huset"
Byggeår: 1952
Areal: ikke oppmålt

Bygningen er oppført i reisverk på to etasjer. Taket er tekket med eternitt. Bygningen er i kondemabel stand.

Redskapshus
Byggeår: 1978
Areal: Bruttoareal på ca. 82 kvm.

Redskapshuset er oppført i reisverk på støpt plate med ringmur. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med metallplater. To porter i front.

Eldre driftsbygning
Byggeår: Trolig 60-tallet
Areal: Bruttoareal på ca. 200 kvm.

Bygningen er oppført i pløyd plank. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med dels eternitt og dels metallplater. Husdyrrommet brukes av bukkene som går på beite i område.

Hytte
Byggeår: Ukjent, trolig 60-tallet
Areal: ukjent

Hytten er oppført i reisverk på pilarer. Kledd utvendig med stående kledning. Koblede vinduer med sprosser. Taket er tekket med metallplater.

Campinghytter
Byggeår: Ukjent, trolig 80-tallet
Areal: Ukjent

Hyttene er i dårlig stand og er ikke i bruk.

Landbrukstakst dat. 08.11.2023 utarbeidet av Norsk Takst ved Sertifisert takstingeniør Wiggo Paulsen finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Vestvågøy kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som "LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag". Bebyggelsen i Reinhaugveien 66 ligger i område avmerket til "Spredt boligbebyggelse". Deler av eiendommen ligger i faresone for høyspenningsanlegg og snøskredfare. Se vedlagte kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og
øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen
skal vurdere for at konsesjon skal gis er:

1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Følgende unntak for kommunens priskontroll følger av konsesjonsloven og tilhørende rundskriv:
1. Priskontroll ved erverv av bebygde landbrukseiendommer foretas kun for eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.
2. Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,-.

Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med eiendomsmegler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dette innebærer i hovedtrekk at: Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at
eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp: MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende
at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og
Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven
§19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.  vhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om arealstørrelser i  salgsoppgaven er hentet fra NIBIO gårdskart, kommunen og landbrukstaksten på eiendommen.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 122
  • Bruksnummer: 18
  • Fylkesnummer: 18
  • Fylkesnavn: Nordland
  • Kommunenummer: 1860
  • Kommuneområde: Vestvågøy
Les mer