Leirfjord - Moderne gårdsbruk med melkeproduksjon. 1.343 daa, hvorav 262 daa fulldyrket. Jakt- og fiskerettigheter.

Leirfjord
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til i vakre omgivelser omgitt av kulturlandskap, skogsområder og fjellområder. Videre har eiendommen en lang strandlinje både mot Leirfjorden og Nylandselva. Fra eiendommen er det ca. 35 minutters biltur både til Sandnessjøen Lufthavn og til Mosjøen sentrum. Videre er det kun 15 minutter til Leland som kommunesenteret i Leirfjord kommune. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 1.343 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 263 dekar fulldyrket jord, ca. 57 dekar innmarksbeite, ca. 300 dekar produktiv skog, ca. 708 dekar annet markslag og ca. 15 dekar tun/vei/vann/annet. NIBIO gårdskart følger vedlagt.
I tillegg foreligger jordleieavtaler på ca. 380 dekar fulldyrket jord og ca. 45 dekar innmarksbeite. Samtlige jordleieavtaler følger vedlagt og kjøperen trer fra overtakelsen inn som ny leier med de rettigheter og forpliktelser som følger derav.

Jakt

Eiendommen ligger under tildelingsområde Leirfjord sør og jaktfeltet heter for Oladalen jaktfelt. Oladalen jaktfelt består av 4 grunneiere og tildelingen for 2023 utgjorde 1 elg. Tildelingen vil variere fra år til år. Jaktutbyttet fordeles likt mellom grunneierne. I tillegg jaktes småvilt (fugl og rådyr). Eiendommen har fiskerett i Nylandselva. For ytterligere informasjon om jakt- og fiskerettigheter, ta kontakt med selger Erling Magne Ottermo, tlf. 93424528 som også er jaktleder/feltleder i Oladalen jaktfelt. Viser forøvrig til vedlagt landbrukstakst.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført i 1952, tilbygd i 1970 og i 1993. BRA ca. 261 kvm):
Våningshuset er oppført i isolert bindingsverk over grunnmur av betong (tilbygget fra 1993 har grunnmur av klinkerstein). Taket er tekket med profilerte metallplater og vinduer er i 2-lags isolerglass.
Bygningen er oppført i 2 etasjer over kjeller og inneholder følgende:
1. etg: Entre, gang, trapperom, bad/vaskerom, kjøkken og stue. 2. etg: 2 ganger, trapperom, garderobe og 5 soverom. Kjeller: Vindfang, trapperom, kjellerstue og 4 boder.
Viser til vedlagt tilstandsrapport, landbrukstakst og egenerklæring.

GARASJE (oppført i 1995. BTA ca. 46 kvm):
Dobbelgarasje oppført i bindingsverk over støpt plate og ringmur i betong. Bygningen er utvendig kledd med liggende bordkledning. Taket er tekket med profilerte metallplater. 2 leddporter.

DRIFTSBYGNING I (oppført i 2008, senere modernisert. BTA ca. 683 kvm):
Moderne driftsbygning som er oppført i 1 etasje med et korttidslager for gjødsel i enden av bygningen. I tillegg utvendig gjødsellager m/takoverbygg. Driftsbygningen er oppført i isolerte stålkonstruksjoner som er innvendig kledd med stålplater og utvendig kledd med stående trekledning. Taket er et isolert saltak som er tekket med sveiset papp. Innehold: Husdyrrom for melkeproduksjon som er utstyrt med 50 liggebåser, 2 syke-/fødebinger samt 4 binger for småkalver. Betonggulv m/hydraulisk skrape, melkerobot levert av GEA og mekanisk ventilasjon/avtrekk. Melkerom m/fliser på gulv og vegger samt smittesluse. I enden av driftsbygningen er det en forsentral m/elektrisk styrt leddport. Videre er det port inn mot husdyrrommet. Viser til vedlagt landbrukstakst.

DRIFTSBYGNING II (oppført i 1952, tilbygd/ombygd i 1989 og i 2012. BTA ca. 400 kvm):
Bygningen er oppført i bindingsverk som er utvendig kledd med profilerte stålplater. Grunnmuren er i betong. Taket er et saltak som er tekket med profilerte stålplater. Driftsbygningen inneholder husdyrrom som er ombygd fra båsfjøs til 8 spaltebinger. I tillegg tidligere melkerom (renovert m/flislagt gulv og våtromsplater m/flisprofil på vegger) og en plansilo i forlengelsen av husdyrrommet. Plansiloen er fylt opp med grus der det dels er lagt tregulv og dels betonggulv. Plansiloen brukes til forlager. Viser til vedlagt landbrukstakst.

REDSKAPSHUS I (oppført i 2015. BTA ca. 300 kvm):
Redskapshuset er oppført i bindingsverk over ringmur av betong, utvendig kledd med profilerte stålplater (trekledning i gavlvegger). Taket er et saltak som er tekket med profilerte stålplater. Skyveporter i gavlvegg. Innlagt strøm. Viser til vedlagt landbrukstakst.

REDSKAPSHUS II (oppført i 1999. BTA ca. 130 kvm):
Oppført i bindingsverk som er utvendig kledd med profilerte stålplater. Taket er et saltak som er tekket med profilerte metallplater. Skyveport. Viser til vedlagt landbrukstakst.

Reguleringsforhold

Kommuneplanen gjelder for området. Gårdstunet og omgivelsene rundt ligger i et "LNF-området m/spredt fritidsbebyggelse - nåværende", merket Orange i vedlagt plankartutsnitt (lys gul i det komplette plankartet). Resterende del av eiendommen ligger i et "LNF-område - nåværende", merket med en lys grønnfarge i vedlagt plankartutsnitt (lys gul m/gule prikker i det komplette plankartet). I tillegg til plankartutsnittet følger et komplett kommuneplankart m/tegnforklaringer. Her er de ulike LNF-områdene merket med kombinasjoner av gulfarger. Beskrivelser, retningslinjer og bestemmelser til planen følger vedlagt.

Servitutter og heftelser

Samtlige servitutter/heftelser som følger eiendommen og vil bli overført på ny eier fremgår av vedlagte grunnboksutskrifter. Følgende tinglyste dokumenter følger vedlagt: Jordskifter tingl. hhv 19.06.1963 og 15.01.2004, bestemmelser om elektriske kraftlinjer m.v. tingl. hhv 01.07.1957, 16.05.1975 og 14.03.1977, bestemmelser om vei m.v. tingl. hhv 27.09.1956, 24.10.1963, 07.08.1980 og 17.12.2001, bestemmelser om vannrett m.v. tingl. hhv. 18.05.1966 og 18.05.1966, bestemmelser om bebyggelse m.v. tingl. 27.09.1966, bestemmelser om vannledning m.v. tingl. 06.10.1970 og festekontrakt tingl. 03.11.1986.
Det anbefales at interessenter setter seg godt inn i hvilke servitutter og heftelser som følger eiendommen og informerer sin bankforbindelse om dette i forkant av kjøp. Ingen panteheftelser følger eiendommen uten at det er spesifisert, og panteheftelser som hefter personlig på selger vil bli slettet på selgers regning. Servitutter, erklæringer, rettigheter og andre avtaler som fremgår av grunnboken følger eiendommen. Kjøpers bank vil få tinglyst rettsvern og prioritet etter tinglysningsdato.
Kommunen har legalpant i eiendommen. Legalpant er et pant som følger av loven som sikkerhet for betaling av avgifter til kommunen. Legalpant tinglyses ikke, men har lovlig prioritet fremfor andre frivillige og ufrivillige pant. Eventuell legalpant vil bli innfridd ved oppgjør på selgers bekostning.
For mer informasjon om tinglyste erklæringer, heftelser og servitutter ta kontakt med oppdragsansvarlig.

Boligselger- og boligkjøperforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligselgerforsikringen kun gjelder våningshuset.

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 68
  • Bruksnummer: 6
  • Fylkesnummer: 18
  • Fylkesnavn: Nordland
  • Kommunenummer: 1822
  • Kommuneområde: Leirfjord
Les mer