Alvdal - Gårdsbruk på 671 daa, hvorav 213 daa fulldyrket. Seter og jaktrettigheter. Anledning til kjøp av melkekvote.

Alvdal
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00

Beliggenhet

Gårdsbruket Øvre Dølplassen ligger ved elven Folla og er omgitt av kulturlandskap og skogsområder. Avstanden til Alvdal sentrum er ca. 15 km. Setervollen ligger ca. 4 km fra gårdstunet. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 671 dekar, hvorav ca. 213 dekar fulldyrket, ca. 8 dekar overflatedyrket, ca. 386 dekar produktiv skog, ca. 53 dekar annet markslag og ca. 11 dekar tun/vei/annet. Eiendommen grenser mot elva Folla. NIBIO gårdskart følger vedlagt.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Eiendommen ligger under Dølplasslia jaktfelt. Dette jaktfelter ligger sammen med 4 andre jaktfelt under Viltstellområde 4 som består av i alt ca. 100.000 dekar. Storviltjakta lyses ut hvert 3. år og det må søkes om deltakelse. I tillegg kan det søkes jakt på hort og småvilt (inkl. rådyr). Her legges det ut jaktkort. For ytterligere informasjon om jakta, ta kontakt med formann i Viltstellområde 4 Roger Stormoen, tlf. 97670591.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført på 1800-tallet, tilbygd og renovert mellom 2002 og 2004. BRA ca. 81 kvm):
Våningshuset er oppført i tømmer. Tilbygget er oppført i bindingsverk med gavler i laft. Grunnmuren består dels av stablestein (gråstein) og dels i betong. Taket er et saltak som er tekket med torv og vinduer er i 2+1-lags glass. Viser til vedlagt egenerklæring, tilstandsrapport, planskisser samt plan-, fasade- og snittegninger. Plan-, fasade- og snittegningene er ikke helt identisk slik våningshuset p.t. fremstår. Våningshuset har innlagt fiber/bredbånd.
1. etg:
Vindfang: Skifer på gulv og tømmer/panel på vegger. Skyvedørsgarderobe og sikringsskap. Varme i gulv.
Bad: Fliser på gulv og vegger. Dusj m/innfellbare dører, baderomsinnredning m/servant samt veggmontert wc. Varme i gulv.
Kjøkken: Tregulv og panel/malte tømmervegger. Down-lights i tak. Kjøkkeninnredning m/avtrekksvifte og opplegg for vaskemaskin. Integrert stekeovn og platetopp. Skifer på vegg over benkeplate. Vedovn. Luke til hems. Varme i gulv.
Stue: Tregulv og malte tømmervegger. Varme i gulv. Utgang til terrasse m/vedfyrt badestamp.
Soverom: Tregulv og panel på vegger. Varme i gulv.
Soverom/kontor: Tregulv og panel på vegger. Varme i gulv.
Loft:
Hems I: Plater på gulv og tømmervegger.
Hems II: Plater på gulv og panel på vegger.
Kjeller:
Uinnredet kjellerrom/grovkjeller m/varmtvannsbereder og stoppekran. Trapp.  
KÅRHUS (ukjent byggeår. BRA ca. 73 kvm):
Gammelt våningshus som hovedsakelig er oppført i tømmer (tilbygd trolig i bindingsverk) over mur av gråstein/stablestein. Taket er dels tekket med torv og dels med papp. Vinduer er hovedsakelig i enkle glass m/sprosser. Bygningen må totalrehabiliteres.
DRIFTSBYGNING (ukjent byggeår, tilbygd ved flere anledninger (BRA ca. 513 kvm):
Bygningen er oppført i trekonstruksjoner som er utvendig kledd med stående panel og finerplater. Deler av bygningen samt grunnmuren er oppført dels i betong og dels i betongstein. Støpt plate under deler av bygningen. Taket er et saltak som er tekket med profilerte metallplater. Inneholder husdyrrom m/binger (spaltegulv) og gjødseltrekk, tidligere melkerom, lagerrom og et uisolert tallefjøs. Stor innhegning på utsiden av tallefjøset. Deler av tallefjøset har grusgulv. Kraftforsilo og utvendig gjødselkum i betong på ca. 700 kubikk. Brannvarslingsanlegg samt sikringsskap av nyere dato.
STABBUR (ukjent byggeår. BRA ca. 23 kvm):
Stabbur i 1 1/2 etasje som er hovedsakelig oppført i tømmer over støpt plate i betong. Fasaden er utvendig kledd med stående panel. Taket er et saltak som er tekket med torv.
SETERVOLL (Langåsveien 288):
Seterbu: Seterbua er i hovedsak oppført i tømmer med bindingsverk på en mindre del mellom to tømmerkasser. Bygningen står på en stablesteinsmur. Taket er tekket med torv og vinduer er i enkle glass m/sprosser. Bygningen er i dårlig stand.
2 sommerfjøs: Begge bygningene er oppført i tømmer og taket er tekket med torv. Bygningene er i dårlig stand.
2 løer: Bygningene er i dårlig stand. Taket er tekket med profilerte metallplater.
Det er sommervei fram til setervollen. Setervollen er ikke inspisert av megler.

Oppvarming våningshus

Elektrisitet og vedfyring. Ifølge Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS ble det foretatt feiing den 15.05.2020 og branntilsyn den 17.03.2021 - det er ikke registrert avvik eller anmerkninger. Vannbåren varme i gulv.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger iflg kommuneplanens arealdel hovedsakelig i et område med arealkategorien "LNF-område - Nåværende". Over eiendommen går en kraftlinje, merket som "Andre restriksjoner" (sort skravur) i plankartet. Setervollen ligger i et "LNF-område hvor naturvern dominerer". Videre ligger en liten del av eiendommen i et "LNF-område i sjø og vassdrag - Nåværende". Viser til vedlagte planopplysninger dat. 01.02.2024 samt utsnitt av kommuneplankart m/tegnforklaringer. Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanen for Alvdal fås v/henv. megler. En liten del av setervollen og utmarksparsellen er berørt av et vernskog-område, se vedlagt vernskog-kart (sort skravur).

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 28
  • Bruksnummer: 25
  • Fylkesnummer: 34
  • Fylkesnavn: Innlandet
  • Kommunenummer: 3428
  • Kommuneområde: Alvdal
Les mer