Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11
Ålesund - Haram
Landbrukseiendom

Haram - Småbruk med tre boliger og båthavn på Skuløya - 219,8 daa hvorav 87,3 daa er dyrka

Olaus Fjørtoft-vegen 172, 6293 Longva
Prisantydning:
4 350 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:1978
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Olaus Fjørtoft-vegen 172, Longva 6293

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til på Rogne på Skuløya i Ålesund kommune (tidligere Haram kommune). Flott utsikt utover sjøen og gode solforhold. Fra eiendommen er det ca. 3 km til Flem barneskole og dagligvarebutikken på Longva. Til Austnes er det ca. 1,5 mil med bla. barne og ungdomsskole, dagligvarebutikk og andre fasiliteter.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 219,8 dekar.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 87,3dekar
Innmarksbeite ca. 10,9 dekar
Produktiv skog ca. 7,1 dekar
Annet markslag ca. 105,9 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 8,6 dekar
Sum arealer: ca. 219,8 dekar

I tillegg har eiendommen andel i et uregistrert jordsameie som er på totalt 1168,2 dekar.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen.

Innhold og standard

Våningshus - Olaus Fjørtoft-vegen 176
Byggeår: 1978
Areal: Bruttoareal på ca. 168 kvm.

Boligen er oppført i bindingsverk på grunnmur i sementstein. Kledd utvendig med liggende og stående kledning. Taket er tekket med sementstein. Vinduer av typen med isolerglass. 

Boligen inneholder:
1. etasje: vf, toalett, mellomgang, bad, 2 soverom, gang, vaskerom, kjøkken og stue
Kjeller: gang, boder, kjellerstue og to soverom

Garasje - Olaus Fjørtoft-vegen 176
Byggeår: 1982
Areal: Bruttoareal på ca. 46 kvm.

Garasjen er oppført i bindingsverk på ringmur med støpt gulv. Kledd utvendig med stående og liggende kledning. Taket er tekket med stålplater. Ledd port og dør på siden.

Kårbolig - Olaus Fjørtoft-vegen 172
Byggeår: 1880. Modernisert i 2000
Areal: Bruttoareal på ca. 114 kvm.

Boligen er oppført i bindingsverk på mur. Kledd utvendig med liggende kledning. Taket er tekket med stålplater. Vinduene ble byttet for ca. 20 år siden.  Takoverbygd inngangsparti. Boligen ble pusset opp i år 2000 med bla. etterisolering, ny ytterkledning, vinduer og tak.

Boligen inneholder:
1. etasje: gang, toalett, bad, kjøkken og stue
2. etasje: gang, kott og to soverom
Kjeller: uinnredet

Garasje - Olaus Fjørtoft-vegen 172
Byggeår: 2011
Areal: Bruttoareal på ca. 70 kvm.

Garasjen er oppført i reisverk på ringmur med støpt gulv. Kledd utvendig med liggende kledning. Taket er tekket med takstein.  To leddporter i front og dør på siden.

Sommerhus/feriebolig - Olaus Fjørtoft-vegen 186
Byggeår: 1890
Areal: Bruttoareal på ca. 115 kvm.

Boligen er oppført i reisverk/laftet plank på kjeller i mur. Kledd utvendig med liggende kledning. Taket er tekket med stålplater. Boligen ble etterisolert og skiftet kledning i 1992. Det ble lagt nytt tak, skiftet vinduer og pipa ble renovert i 2018.  

Boligen inneholder:
1. etasje: gang, toalett, to soverom, kjøkken og stue.
2. etasje: uinnredet
Kjeller: uinnredet

Uthus - Olaus Fjørtoft-vegen 186
Byggeår: 1880
Areal: Bruttoareal på ca. 38 kvm.

Uthuset er oppført i reisverk. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med metallplater. Dobbeldør på to sider av bygningen. Bygningen brukes som lager.

Eldre driftsbygning/garasje - olaus Fjørtoft-vegen 186
Byggeår: Ukjent. Tilbygg/ombygget 1980-1990
Areal: Bruttoareal på ca. 110 kvm.

Bygningen har tidligere vært en driftsbygning, med bygget om og brukt som garasje. Bygningen er oppført i reisverk på ringmur. Kledd utvendig med plater og stående kledning. Tre stk leddporter i front.

Driftsbygning
Byggeår: 1964. Tilbygg 1974
Areal: Bruttoareal på ca. 498 kvm.

Driftsbygningen er oppført i bindingsverk på kjeller i betong. Kledd utvendig med kledning, metallplater og eternittplater. Taket er tekket med eternittplater.

Inneholder:
Kjeller: lager, potetkjeller og gjødselkjeller
1. etasje: husdyrrom, melkerom, lager og verksted
Låve: lagringsplass
Silobygg

Naust
Byggeår: 1900
Areal: Bruttoareal på ca. 22 kvm.

Naustet er oppført i reisverk. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med eternittplater.

Molo/hamn
Molo opparbeidet med utfylling av masser over tid. Det er mudra i den ytterste delen hvor det ligger flytebrygge med landgang. Skal man utnytte moloen må man påregne mudring.

Landbrukstakst fra 12.11.2021 utarbeidet av Norsk Landbrukstakst ved Takstmann Nils Sanden finnes vedlagt i salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på takstens alder.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Ålesund kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Området ved moloen er avmerket til naust og småbåthavn. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger under hensynsone for ras - og skredfare. Nordøyvegen (Skuløya/Flemsøya) går i tunell under den øverste parsellen til det uregistrerte jordsameiet. Utsnitt fra Reguleringsplanen finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og
øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen
skal vurdere for at konsesjon skal gis er:

1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.

Følgende unntak for kommunens priskontroll følger av konsesjonsloven og tilhørende rundskriv:
1. Priskontroll ved erverv av bebygde landbrukseiendommer foretas kun for eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.
2. Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,-.

Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med eiendomsmegler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven  nneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene. I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dette innebærer i hovedtrekk at: Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at
eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp: MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende
at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og
Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven
§19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.  vhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om arealstørrelser i  salgsoppgaven er hentet fra NIBIO gårdskart, Ålesund kommune og landbrukstaksten på eiendommen.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 307
 • Bruksnummer: 10
 • Fylkesnummer: 15
 • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
 • Kommunenummer: 1580
 • Kommuneområde: Ålesund - Haram
Les mer