Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11
Volda
Landbrukseiendom

Volda - Småbruk på 72,5 dekar sentralt i Liaskaret på Mork - Flott utsikt utover sjø og fjell

Liaskarvegen 62, 6105 Volda
Prisantydning:
3 400 000 kr
 • Primærrom:170 kvm
 • Bruksareal:208 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:72 dekar
 • Byggeår:1920
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Liaskarvegen 62, Volda 6105

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig og fint til i Liaskaret på Mork ved Furene i Volda. Flott utsikt mot Lauvstad og Voldsfjorden. Det er gangavstand til skole og barnehage på Mork samt butikkområdet i Furene med bla. dagligvarebutikk. Til sentrum i Volda eller Ørsta er det ca 5-10 min biltur. Et fint utgangspunt for turer/friluftsliv med Nivskollen, Vardehornet eller Hovdevatnet som naturlig mål.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på 72,5 dekar fordelt på 3 teiger.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrka jord ca. 31,1 dekar
Innmarksbeite ca. 3,6 dekar
Produktiv skog ca. 31,2 dekar
Annet markslag ca. 2,6 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 4 dekar
Sum arealer: ca. 72,5 dekar

Bygninger

Innhold og standard

Det er følgende bebyggelse på eiendommen:
- Våningshus
- Driftsbygning
- Redskapshus/verksted
- Garasje

Våningshus:
Byggeår: Trolig 1920 årene med tilbygg i 1949. 
Areal: Bra på ca. 208 kvm. P-rom på ca. 170 kvm. S-rom på ca. 38 kvm.

Boligen er oppført i reisverk på kjeller i betong. Kledd utvendig med liggende kledning. Taket er tekket med stålplater/Decra. Vinduer av typen med isolerglass og enkle glass. Bygningen har ikke vært bebodd på flere år, strøm og vann har også vært frakoblet i flere år. Bygningen kan ikke tas i bruk uten betydelige oppgraderinger.

Boligen inneholder:
1. etasje: stue , spisestue , stue 2, soverom, trappegang , entré, bad, kjøkken biingang/kjøkkninngang og spisskammer/bod.
Loftsetasje: gang, tidligere kjøkken, 2 stuer og 2 soverom.

Takstmann opplyser:
Boligen fremstår som et totalrehabiliterings-objekt og det må påregnes BETYDELIGE kostnader for eventuell oppgradering av denne bygningen.
Det er på grensen til og være regningsvarende og renovere dette bygget. 

Driftsbygning:
Byggeår: Ukjent
Areal: Bra på ca. 225 kvm. 

Eldre låve med tradisjonell byggemetode. Fjøskasse av betong/mur, forøvrig låve med enkeltpanelt stavverk, bordkledde vegger
og saltak tekket med bølgeblikk og stålplatetak Utvendig tresilo og betongsteinsilo.

Inneholder:
Gjødselkjeller
1 etasje: inngang/tidligere melkerom, bod og tidligerer husdyrrom
2 etasje over kufjøs: Lagerrom
Låveetasje: låverom med siloer


Redskapshus/verksted: 
Byggeår: Ukjent
Areal: Bra på ca. 129 kvm.

Redskapsdelen er oppført i reisverk på betong/leca. Kledd utvendig med stående kledning. Verksteddelen er oppført i leca på betongplate. Betong etasjeskiller. Taket er tekket med bølgeeternitt. Vinduer av typen med isolerglass. Treport til redskapsdelen.

Inneholder:
1. etasje: lagerrom, garasje med smøregrav og verksted/labaratorie.
2. etasje: gang og to lagerrom

Garasje:
Byggeår: Ukjent
Areal: Ukjent

Garasjen er oppført i reisverk på naturstein. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med eternitt. Bygningen er i kondemabel stand.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen har ikke vært bebodd på ca. 10 år. Strøm og vann har også vært frakoblet i flere år. Man må påregne betydelig og omfattende oppgraderinger før bygningene kan tas i bruk.

Tilstandsrapport fra sertifisert Takstingeniør Lars Olav Tvergrov dat. 03.10.23 finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming, piper og ildsteder

Strømtilkoblingen til eiendommen har vært frakoblet i mange år. Kjøper må påregne omkostninger med tilknytning og oppgraderinger av el-anlegget. 

Det er piper og vedovner i boligen. Iflg. takstmann vil det ved tilsyn trolig bli pålagt fyringsforbud. Piper må rehabiliteres og ildsteder må fjernes/skiftes og tilknyttes forskriftsmessig.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Volda kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Tunet ligger i hensynssone for landbruk H510 og omsynssone H190_2 andre sikringssoner (Ørsta/Volda lufthavn).

§ 4.2.1 Omsynssone landbrukH510:
Omdisponering til utbyggingsformål eller andre tiltak som kan medføre øydelegging eller nedbygging, eller som på annan måte er i strid med
omsynet til landbruksdrift er ikkje tillate.

H190_2 andre sikringssoner (Ørsta/Volda lufthavn).
• Innanfor omsynssona gjeld byggerestriksjonar rundt flynavigasjonsanlegg ved Ørsta-Volda lufthamn, jf. gjeldande byggerestriksjonskart (BRAkart)
frå Avinor (Avinor sin tegning ENOV-P-09). For områder mellom viste koter skal høgderestiksjonane reknast ved interpolasjon.
• Innanfor omsynssona skal søknader om etablering av bygningar og anlegg som bryt med BRA-kartet frå Avinor, handterast etter Avinor sine
saksbehandlingsrutiner, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingsteneste.

Det gjøres oppmerksom på veiprosjektet ny E39 mellom Volda og Furene. Se www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39volda/ for nærmere info.

Odel - Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dette innebærer i hovedtrekk at: Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at
eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp: MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende
at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og
Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven
§19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.  vhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om arealstørrelser i  salgsoppgaven er hentet fra Nibio gårdskart, Volda kommune og takst på eiendommen.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 14
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 15
 • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
 • Kommunenummer: 1577
 • Kommuneområde: Volda
Les mer