Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11
Nesna
Landbrukseiendom

Gårdsbruk på idylliske Handnesøya i Nesna. Totalt 1.178,6 daa hvorav 128 daa er dyrka.

Handsteinvegen 5, 8724 Saura
Prisantydning:
4 000 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:4
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:1985
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Handsteinvegen 5, Saura 8724

Beliggenhet

Eiendommen ligger flott og landlig til på sør - og vestsiden av Handnesøya på Helgelandskysten. Fra eiendommen er det kun 2 min med bil til ferjeleiet og 5 min til Vika handel med bla. liten kafe, dagligvarer og drivstoff. Det er gode ferjeforbindelse til øya med mange avganger hver dag. Ferja går også innom naboøyene Tomma og Hugla. Skole, barnehage og kommunesenteret ligger på Nesna, en liten ferjetur unna (25 min).

Gårdstunet ligger skjermet til for vær og vind og det er lang solgang med midtnattsol. Hagen er bevokst med trær av ulike arter. En del av jorda nært tunet brukes til dyrking av grønnsaker og potet. Det er etablert en urtehage i tilknytning til hagen, bær og frukthage. I tillegg til kjøttproduksjon har gården i lang tid hatt salgsproduksjon og torgsalg av potet, grønnsakaer og bær. Det er gode og rike utmarksbeiter på eiendommen. Jorda har i lang tid vært drevet med arbeidshest, det finnes bygning og utstyr tilpassa arbeidshest som kan medfølger i handelen. 

Gården har opprinnelig vært gård for sorenskriveren i perioden 1662 til 1736, blant annet av bror til dikterpresten Petter Dass, Jacob Pettersønn Dass. Sorenskrivergården brandt ned i 1736.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen på ca. 1 178,6 dekar fordelt på 4 teiger.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 128 dekar
Innmarksbeite ca. 136,2 dekar
Produktiv skog ca. 496,4 dekar
Annet markslag ca. 403,8 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 14,2 dekar
Sum arealer: ca. 1.178,6 dekar

Jakt

Jaktrettigheter følger eiendommen.
Selger opplyser at eiendommen er med i et utmarkslag som administrerer elgjakt. Alle grunneierne kan delta i jakta. Laget har en kvote på ca. 4-5 dyr, men dette kan varierer fra år til år.

Innhold og standard

Det er følgende bebyggelse på gården:
- Våningshus
- Driftsbygning for storfe
- Driftsbygning for sau og hest
- Eldre våningshus
- Veksthus
- Hønsehus/carport
- Badstue
- Jordkjeller
- Jordgamme


Våninghus
Byggeår: 1985. Tilbygg i 2013
Areal: Bruttoareal på ca. 260 kvm.

Bygningen er oppført i bindingsverk på kjellermur. Kledd utvendig med stående kledning. Taket er tekket med pappshingel. På tilbygget er det lagt provisorisk takpapp. Vinduer av typen med 2 og 3 lags isolerglass.

Boligen inneholder:
Underetasje: Egen leilighet med stue og kjøkkenkrok, bad, to soverom og bod. Resten inneholder vaskerom/bad, to boder, inngang og vindfang.
1. etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, to soverom og kontor. Påbygget inneholder stue/arbeidsrom og kjøkken.

Driftsbygning for storfe
Byggeår: 1962. Tilbygg i 1990, 1994 og 2007
Areal: Bruttoareal på ca. 560 kvm.

Driftsbygningen er oppført dels betong og dels bindingsverk. Taket er tekket med profilerte stålplater/eternitt. Gulv i betong mellom husdyrrom og låve. Gjødselkjeller ble bygd ut i 1997/98 i armert konstruksjon. Liggebåser med innredning i treverk, ca. 22-25 båser. I enden av bygget er det to tårnsiloer i betong.
Utvendig gjødselkum er oppført i betongelementer

Driftsbygning for sau og hest
Byggeår: ukjent, den eldste delen er trolig fra 1800 tallet. Nytt overbygg i 1920 og 1997
Areal: Bruttoareal på ca. 367 kvm.

Bygningen er oppført i dels tømmer og dels reisverk. Gulv i dels betong og dels tregulv. Taket er tekket med profilerte takplater. Inngangsdør og 3 bladporter på langveggen. Inneholder saubinger, hestebokser og rom for hesteutsyr.

Eldre våningshus
Byggeår: Trolig 1860
Areal: Bruttoareal på ca. 236 kvm.

Bygningen er oppført i laft av bakskåren tømmer på ringmur i naturstein. Taket er tekket med skifer. Det ble lagt nytt undertak og skiferen på nytt i 1998. Bygningen er ikke i bruk i dag og er i meget dårlig stand.

Veksthus
Byggeår: 2000. Akrylplater ble montert i 2013
Areal: Bruttoareal på ca. 189 kvm.  

Veksthuset er oppført med galvaniserte stålrammer fundamentert med jordspyd, jordgulv. Innlagt vann med dryppvanningsanlegg.

Hønsehus/carport
Byggeår: 2013
Areal: Bruttoareal på ca. 54 kvm.

Bygningen er oppført i bindingsverk på kreosotimpregnerte stolper som er gravd ned i grunnen. Kledd utvendig med villmarkspanel. Taket er tekket med papp.

Badstue
Byggeår: 2007
Areal: Bruttoareal på ca. 12 kvm.

Oppført i laft på ringmur i betong. Taket er tekket med torv. Vedovn med mulighet for å tappe varmt vann. Sittebenk

Det medfølger også en mobil slaktekontainer som er innredet for slakting av fjørfe. Denne ble kjøpt brukt av selger i 2020.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i hovedsak utenfor regulert område iflg. Nesna kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som LNF område (landbruk, natur og frilufts område). Et område nord på eiendommen er avmerket til fritidsbebyggelse og et område nordøst på eiendommen ligger i restriksjonsområde for drikkevann. Område ved Laukhammaren er regulert til boligformål.

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel samt reguleringsplan med bestemmelser for Laukhammeren finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og
øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til å
undertegne Søknad og konsesjon samtidig med kontrakts underskrift.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

Dette innebærer i hovedtrekk at: Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at
eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp: MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende
at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og
Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven
§19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.  vhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Opplysninger om arealstørrelser i  salgsoppgaven er hentet fra landbrukstaksten, NIBIO gårdskart og Nesna kommune.
Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 6
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 18
 • Fylkesnavn: Nordland
 • Kommunenummer: 1828
 • Kommuneområde: Nesna
Les mer