Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00
Midtre Gauldal
Landbrukseiendom

Bjørgen/Singsås - Idyllisk landbrukseiendom på 3.912 dekar, hvorav 14 dekar fulldyrket. Jakt- og fiskerettigheter.

Høsveien 893, 7387 Singsås
Prisantydning:
3 250 000 kr
 • Primærrom:108 kvm
 • Bruksareal:108 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Høsveien 893, Singsås 7387

Beliggenhet

Idyllisk eiendom som ligger ca. 9 km fra Bjørgen, et mindre tettsted med dagligvarebutikk, skole, barnehage, bussforbindelse mv. Avstanden til kommunesenteret Støren er ca. 33 km og Trondheim ligger ca. 85 km fra eiendommen (ca. 1 time og 20 minutter i bil). Gode sol- og utsiktsforhold. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 3.912 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 14 dekar fulldyrket, ca. 3 dekar overflatedyrket, ca. 5 dekar innmarksbeite, ca. 826 dekar produktiv skog, ca. 3.046 dekar annet markslag og ca. 18 dekar tun/vei/annet. NIBIO gårdskart følger vedlagt. Koselig opparbeidet gårdstun.

Jakt- og fiskerettigheter

Jakt- og fiskerettigheter tilligger eiendommen. Eiendommen er medlem i Fordalen vestre utmarkslag som administrerer stor- og småviltjakt. Småviltjakta er utleid de første 14 dager av jaktsesongen, men det er anledning for blant annet grunneiere å kjøpe døgnkort i perioden etter dette. I tillegg er det anledning til å søke om reinsjakt. For ytterligere spørsmål om jakt og utmarkslag, ta kontakt med formann i utmarkslaget Leif Forodden, tlf. 99505017. Fiskerettighetene gjelder fiske etter ørret i Forda på strekningen der eiendommen grenser mot elva.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført ca. 1899, BRA/p-areal ca. 108/108 kvm):
1. etg:
Gang: Fliser på gulv og panel på vegger. Sikringsskap m/automatsikringer. Varme i gulv.
Bad: Fliser på gulv og baderomsplater m/flisprofil på vegger. Down-lights i tak. Hvit profilert baderomsinnredning m/nedfelt servant. Dusjkabinett og veggfestet wc. Opplegg for vaskemaskin. Elektrisk avtrekksvifte. Varme i gulv.
Kjøkken: Tregulv og malt panel på vegger. Heltre kjøkkeninnredning fra Tyrikjøkken m/integrert komfyr, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn. Kjøleskap. Varmtvannsbereder (ny i 2021). Varmepumpe og Dovre peisovn.
Stue: Laminatgulv og panel/tømmer i vegger. Down-lights i tak. Murt peis m/innsats.
Soverom/kontor: Beiset tregulv og panel på vegger.
2. etg:
Loftstue: Beiset tregulv og malt panel på vegger. Down-lights i tak. Jøtul peisovn.
Soverom: Tregulv og malte panelplater på vegger. Kneveggskott og luke til mørkeloft (tregulv på mørkeloftet).
Soverom: Beiset tregulv og malt panel på vegger.
Soverom: Beiset tregulv og malt panel på vegger. Kott.
GARASJE I (oppført ca. 2010, BRA ca. 44 kvm):
Romslig garasje oppført i stavlaft over støpt plate på mark. Taket er tekket med torv. Leddport i tre. Innlagt strøm. Terrasse m/takoverbygg samt redskapsbod i bakkant av garasjen.
GARASJE II:
Bygningen ligger ved nedkjørselen til gårdstunet (ved hovedveien) og er oppført i bindingsverk. Taket er tekket med profilerte metallplater. Garasjen framstår i dårlig stand.
DUKKESTUE:
Dukkestue som står oppført ved garasjen på gårdstunet.
GRILLHYTTE:
Koselig grillhytte som står oppført i utmarka m/utedo.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset er utstyrt med varmepumpe.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger iflg kommuneplanens arealdel dels i en LNFR-sone med forbud mot spredt bolig- og ervervsbebyggelse (....men det kan tillates spredt fritidsbebyggelse) og dels i en LNFR-sone der det tillates tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag, se vedlagt plankart m/tegnforklaring samt reg. plan for Oddvollen hytteområde. Videre viser plankartene ulike hensynssoner som gjelder for eiendommen. Bestemmelser, beskrivelser og retningslinjer til planen fås v/henv. megler.

Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.
Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.
Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med ansvarlig megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper):
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 266
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5027
 • Kommuneområde: Midtre Gauldal
Les mer