Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00
Oppdal
Landbrukseiendom

Oppdal/Storlidalen - Gårdsbruk på 413 dekar i vakre omgivelser. 2 boligenheter. Jaktrettigheter og andel i fjellsameie.

Storlidalsvegen 513 og Sunndalsvegen 1922, 7342 Lønset
Prisantydning:
4 800 000 kr
 • Primærrom:251 kvm
 • Bruksareal:385 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Storlidalsvegen 513 og Sunndalsvegen 1922, Lønset 7342

Beliggenhet

Gårdstunet ligger ca. 5 km inn i vakre Storlidalen omgitt av fjell, skog og kulturlandskap. Eiendommen grenser i dalbunnen mot elven Vinndøla. Setervollen Ratgjerdet ligger i Holsgrenda på Lønset, på nordsiden av Sunndalsvegen. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 413 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 122 dekar fulldyrket jord, ca. 26 dekar innmarksbeite, ca. 111 dekar produktiv skog og ca. 147 dekar annet markslag. Resterende areal utgjør tun/vei/annet. I tillegg har eiendommen en ideell andel i et fjellsameie på ca. 22.590 dekar, se vedlagt jordskiftesak tingl. 29.01.08 hva gjelder andeler m.v., samt eiendomsrett til skogen på et område på ca. 205 dekar der grunnen tilhører en annen eiendom (kløyvd eiendomsrett), se vedlagt kart over området. Området med "kløyvd eiendomsrett" består for det meste av bjørkeskog der det har vært tatt ut ved til eget bruk og for salg. Deler av eiendommen ligger i et vernskogområde, se vedlagt kart. Koselig opparbeidet gårdstun m/plen og beplantning. Asfaltert foran garasje og våningshus.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Eiendommen er med i et jaktfellesskap hvor jakta leies ut på åremål, jaktfeltet heter Storlidalen fremre. Tildelingen utgjør ca. 3 elg og ca. 15 hjort pr. jaktsesong. I tillegg er eiendommen med i jaktfeltet Svorunda/Gravaune der tildelingen utgjør ca. 1 elg og ca. 3 hjort pr. jaktsesong. Tildelingene varierer fra år til år, avhengig av bestand etc. Grunneiere kan delta i jaktlagene og utbytte fordeles iht areal. I tillegg selges det jaktkort for småvilt i området. For ytterligere informasjon ta kontakt med jaktleder Bjørn Arild Bonde, tlf. 91741193.
Eiendommen er med i Lønset grunneierlag SA. Vedtektene for grunneierlaget følger vedlagt. For ytterligere informasjon om grunneierlaget, ta kontakt med formann John Torve, tlf. 99274707.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (byggeår 1978):
Boligdel l:
1. etg: Vindfang, gang, wc, vaskerom, kjøkken og stue. Terrasse.
2. etg: Gang, bad, garderobe og 4 soverom.
Boligdel II:
1. etg: Vindfang, gang, wc, kjøkken og stue.
2. etg: Gang, bad og 3 soverom. Altan.

Kjeller: Gang, 2 vaskerom og div. boder.

GARASJE (byggeår 2012):
Bygningen er oppført i bindingsverk over støpt plate i betong. Innlagt strøm. Taket er tekket med profilerte metallplater. 2 isolerte leddporter i stål m/automatiske portåpnere.

DRIFTSBYGNING (byggeår 1953, senere tilbygd):
Bygningen er dels oppført i mur og dels i bindingsverk. Taket er tekket med profilerte metallplater. Bygningen ble tilbygd i ca. 1970 og ca. 1980. Innhold: Gang, tidligere melkerom, vaskerom og tidligere husdyrrom m/båsplasser for storfe. I tillegg forsentral og plansilo m/silotalje. Plansiloen ble oppført i 1988. Fraukjeller under ca. 3/4-deler av husdyrrommet. Innlagt vann og strøm. Stor låve m/utvendig låvebru i betong. Bygningen har tidligere vært brukt til melkeproduksjon som opphørte i ca. 2006.

REDSKAPSHUS (byggeår 1986):
Bygningen er oppført i bindingsverk med 4 skyveporter (porthøyde ca. 4 meter) inn til redskapslageret. I tillegg isolert verksted med port (porthøyde ca. 4 meter). Betonggulv og innlagt strøm (3-fas strømuttak). Taket er tekket med profilerte metallplater.

STABBUR (oppført i 1982, men tømmeret er av eldre dato):
Bygningen er oppført i laftet tømmer i 1 1/2 etasje over åpen fundamentering på pilarer. Taket er tekket med profilerte metallplater.

SETERVOLL:
Setervollen ligger på Ratgjerdet og har adresse Sunndalsvegen 1922. Bygningsmassen består av et seterhus i 1 1/2 etasje, et eldhus og et uthus m/utedo. Seterhuset er oppført i tømmer over stablesteinsmur. Taket er tekket med torv. Vinduer er i enkle glass m/sprosser. Seterhuset og eldhuset tilhører ikke selger og medfølger IKKE i handelen. Eier av bygningene har adkomsrett og betaler et vederlag stort kr. 3.000,- pr. år, se vedlagt avtale mellom selger og eiere av bebyggelsen. Kjøperen trer fra overtakelsen inn i avtalen som ny grunneier med de rettigheter og forpliktelser som følger derav. Ved setervollen er det ca. 6 dekar innmarksbeite i tillegg til utmark som blant annet grenser til fjellsameiet. Setervollen er ikke besiktiget av ansvarlig megler.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus: Elektrisitet og vedfyring. Energiattest følger vedlagt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et LNFR-område for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse - Nåværende. Deler av eiendommen ligger i et område med ras- og skredfare (rød skravur - faresone), et område som er nedslagsfelt til drikkevann (sort skravur - sikringssone) og et område som er vernesone/strandsone mot vassdrag. Setervollen ligger i et LNFR-område for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende. Deler av seter-parsellen ligger også i et område med ras- og skredfare (merket blått i vedlagt kart - faresone). Viser til vedlagt planoversikt dat. 09.02.23 tilsendt fra Oppdal kommune, kommuneplankart m/tegnforklaringer, utdrag fra planbestemmelsene samt et reguleringsplankart m/tegnforklaringer som viser et hyttefelt i nærområdet. Komplette bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel fås v/henv. megler.

Servitutter

Følgende servitutter/heftelser står tinglyst på eiendommen og vil bli videreført til ny eier: Festekontrakt tingl. 18.03.69, bestemmelser om erstatning for elverettigheter m.v. tingl. 02.09.76, bestemmelser om vannledning m.v. tingl. 20.12.77 og jordskifter tingl. hhv 16.04.85, 20.01.94, 08.05.95 og 29.01.08. Dokumenter tingl. hhv 18.03.69, 02.09.76, 20.12.77 og 29.01.08 følger vedlagt.

Selger har søkt om fradeling av festetomten 164/3/1 (Storlidalsvegen 514), heretter kalt hyttetomten, og garasjetomten som ligger sør for gårdstunet (der det står oppført en falleferdig garasje). Tomtene er på hhv. ca. 420 kvm og 1.252 kvm, se vedlagte kart over tomtene. Nevnte tomter medfølger IKKE i handelen. Festekontrakt tingl. 18.03.69 vil bli slettet etter at hyttetomten er fradelt. 
Den til enhver tid eier av hyttetomten gis vederlagsfri rett til kjøreadkomst over 164/3, se vedlagt kart. Rettigheten gjelder også andre som eier av hyttetomten gir rett til å bruke eiendommen. Rettighetshaver kan innenfor avtalt trasé opparbeide veien til en veiklasse med høyere standard forutsatt at nødvendige offentligrettslige tillatelser foreligger. Rettighetshaver er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser. På vinters tid skal rettighetshaver ha rett til atkomst med snøskuter via samme trasé, dersom veien ikke er brøytet. Den som til enhver tid er eier av hyttetomten skal ha vederlagsfri rett til å etablere, opprettholde og vedlikeholde strømkabel, vann- og avløpsledninger og avløpsanlegg over eiendommen gnr. 164 bnr. 3. Dette inkluderer rett til å utføre gravearbeider. Retten til å legge ledninger gjelder fra hyttetomten til hensiktsmessige tilkoblingspunkter. Den som til enhver tid er eier av hyttetomten skal ha rett til å ta ned alle trær på gnr. 164 bnr. 3 som står nærmere enn 20 meter fra tomtegrensen. Rettighetshaver skal ha rett til å beholde veden vederlagsfritt. Dersom grunneier av gnr. 164 bnr. 3 slipper husdyr på beite på jordet som grenser til hyttetomten, skal grunneier sørge for gjerde som hindrer beitedyrene i å komme inn på hyttetomten. Kostnadene for dette bæres av grunneier.
Den som til enhver tid er eier av garasjetomten skal ha vederlagsfri rett til å etablere, opprettholde og vedlikeholde strømkabel og vann- og avløpsledninger over eiendommen gnr. 164 bnr. 3. Dette inkluderer rett til å utføre gravearbeider. Retten gjelder fra garasjetomten til hensiktsmessige tilkoblingspunkter. Nærværende rettigheter vil bli tinglyst på 164 bnr. 3 før overtakelsen.
 
Det anbefales at interessenter setter seg godt inn i hvilke servitutter og heftelser som følger eiendommen og informerer sin bankforbindelse om dette i forkant av kjøp. Ingen panteheftelser følger eiendommen uten at det er spesifisert, og panteheftelser som hefter personlig på selger vil bli slettet på selgers regning. Kjøpers bank vil få tinglyst rettsvern og prioritet etter tinglysningsdato.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Legalpant er et pant som følger av loven som sikkerhet for betaling av avgifter til kommunen. Legalpant tinglyses ikke, men har lovlig prioritet fremfor andre frivillige og ufrivillige pant. Eventuell legalpant vil bli innfridd ved oppgjør på selgers bekostning. For mer informasjon om tinglyste erklæringer, heftelser og servitutter ta kontakt med oppdragsansvarlig.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 164
 • Bruksnummer: 3
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5021
 • Kommuneområde: Oppdal
Les mer